VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH DÂN DI CƯ TỰ PHÁT VÙNG TÂY BẮC, TÂY NGUYÊN, TÂY NAM BỘ VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG, LÂM TRƯỜNG TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN

Ngày 04 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị giải pháp ổn định dân di cư tự phát vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại các tỉnh Tây Nguyên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Giao thông vận tải, Ủy ban dân tộc, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến phát biểu của các Bộ, ngành, cơ quan và đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kết luận như sau:

Biểu dương các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các bộ, ngành liên quan đã chuẩn bị chu đáo, chi tiết các hồ sơ, tài liệu và các công việc cần thiết phục vụ cho Hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự phát vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại các tỉnh Tây Nguyên” tại Đắk Lắk.

Để Hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự phát vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại các tỉnh Tây Nguyên” đạt kết quả tốt, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo các Bộ, ngành phát biểu tại cuộc họp để bổ sung, cập nhật, hoàn thiện Báo cáo về Thực trạng và giải pháp ổn định dân di cư tự phát các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, cụ thể:

+ Nghiên cứu các nhóm giải pháp cụ thể đối với ổn định dân di cư tự phát, như: Các nhóm giải pháp về an sinh xã hội; về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng dân di cư; về an ninh quốc phòng; về xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị; về tuyên truyền, phổ biến pháp luật...

+ Nội dung ổn định dân di cư từ Việt Nam sang các nước bạn và ngược lại sẽ được tổ chức tại Hội nghị chuyên đề riêng.

+ Về bổ sung nội dung di dân vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ vào Báo cáo chung: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các tiêu chí đánh giá, xác định cấp độ sạt lở, thiên tai và số lượng di dân theo nguyên tắc, tiêu chí phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi cập nhật đưa vào nội dung của Hội nghị.

+ Chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo tham luận tại Hội nghị.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và kết luận Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện chương trình, kịch bản và đại biểu tham dự Hội nghị; đồng thời chuẩn bị dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự phát (thay thế Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương và giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do).

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục cập nhật, bổ sung hoàn thiện Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường tại các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt lưu ý giải quyết triệt để tình trạng xâm lấn đất do dân di cư tự phát trong các công ty nông, lâm nghiệp. Mục tiêu cụ thể và các giải pháp trong việc giải quyết vấn đề nổi cộm về đất sản xuất cho người dân.

Tất cả các nội dung trên được tổng hợp, in ấn và đóng thành tập tài liệu phục vụ Hội nghị.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, cân nhắc tiêu đề Hội nghị, đảm bảo đủ, đúng nội dung và phù hợp với các quy định của pháp luật.

4. Bộ Giao thông, vận tải chỉ đạo các hãng hàng không thực hiện công tác vận chuyển, chú ý ưu tiên các Đại biểu dự Hội nghị, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

5. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk bảo đảm công tác an ninh, an toàn cho Hội nghị.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần cho Hội nghị, bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt thời gian Hội nghị.

7. Về thời gian tổ chức Hội nghị: Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo sau.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: NNPTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT, LĐ, TB&XH, CA, QP, GTVT, CT, NG;
- Ủy ban Dân tộc;
- UBND tỉnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Các Vụ: NN, KTTH, NC, TH, QHĐP, KGVX;
- Lưu: Văn thư, NN(03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 346/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội nghị giải pháp ổn định dân di cư tự phát vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại các tỉnh Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 346/TB-VPCP Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 346/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội nghị giải pháp ổn định dân di cư tự phát vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại các tỉnh Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close