VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT ĐỊA VẬT LÝ PTSC - CGGV

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc chấm dứt Hợp đồng liên doanh trước thời hạn và chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC - CGGV (Công ty liên doanh). Tham dự họp có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, đại diện các Bộ: Tư Pháp, Tài chính, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Sau khi nghe báo cáo của PTSC, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

Theo quy định hiện hành, việc quyết định chủ trương chấm dứt Hợp đồng liên doanh trước thời hạn và chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC-CGGV thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên PVN. Hội đồng thành viên PVN tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan và ý kiến đại biểu dự họp, xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa lợi ích của nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TP, CT, TC, KHĐT, GTVT;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp; các Vụ: TH, ĐMDN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2), Ch.(17 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 389/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chấm dứt Hợp đồng liên doanh trước thời hạn và chấm dứt hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khảo sát địa vật lý PTSC - CGGV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 389/TB-VPCP Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 389/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chấm dứt Hợp đồng liên doanh trước thời hạn và chấm dứt hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khảo sát địa vật lý PTSC - CGGV do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close