VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Tham dự các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc báo cáo tóm tắt về nội dung các báo cáo Quốc hội, việc xây dựng hệ thống tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội và của thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả 02 năm (2017-2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, trong đó lưu ý việc giải trình, chứng minh một số nhận định bằng số liệu, bằng chứng cụ thể; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 10 năm 2018.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại nội dung về Báo cáo kết quả đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, nhất là về số liệu, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về kết quả 03 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, báo cáo Chính phủ trước ngày 16 tháng 10 năm 2018.

4. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo, rà soát lại dự thảo Quyết định về hệ thống tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VP Quốc hội, Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Thành viên BCĐTW các CT MTQG;
- Các Văn phòng: VPĐP NTM TW (Bộ NNPTNT), VPQG giảm nghèo (Bộ LĐTBXH), VP Chương trình 135 (UBDT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NN, KTTH, QHĐP, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3). Ib

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 394/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 394/TB-VPCP Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 394/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close