VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 396/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KON TUM

Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm 2018 và một số kiến nghị của Tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Tỉnh và ý kiến lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Kon Tum. Trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, tranh thủ thời cơ, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn đã đạt được những kết quả tích cực; Kinh tế - xã hội Kon Tum phát triển tương đối toàn diện: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, 6 tháng đầu năm tăng 7,9%, dự kiến cả năm 2018 tăng trên 9,25%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng; công tác dân tộc đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động và an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên, Kon Tum vẫn là tỉnh nghèo, còn khó khăn; quy mô kinh tế và thị trường còn nhỏ, nhiều tiềm năng lợi thế của tỉnh chưa được phát huy; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp chưa bền vững, thiếu liên kết; các doanh nghiệp hầu hết là quy mô nhỏ, thương hiệu và chất lượng sản phẩm chưa cao, chỉ số PCI cấp tỉnh ở mức thấp, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống của đồng bào vùng sâu vùng xa, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; an ninh trật tự một số nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, hoạt động tôn giáo trái pháp luật còn diễn ra ở một số nơi, tai nạn giao thông vẫn còn diễn ra phức tạp (đặc biệt là tại đèo Lò Xo).

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đã đề ra, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổ chức triển khai đồng bộ các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết 01 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2018, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.

2. Tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), xây dựng các cấp chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh để thu hút các nhà đầu tư; tăng cường quản lý đầu tư, hạn chế tình trạng chậm, không triển khai dự án.

3. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng cường hợp tác, liên kết mở rộng quy mô sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao; khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển nhiều thương hiệu nông sản; xây dựng chỉ dẫn địa lý, nâng cao giá trị và phát triển bền vững những sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Tập trung đầu tư phát triển ngành công nghiệp dược, phấn đấu đưa tỉnh Kon Tum trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia. Có chiến lược đầu tư phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu quốc gia cho sâm Ngọc Linh, đặc biệt chú trọng bảo tồn nguồn gen thuần chủng của sâm Ngọc Linh

5. Đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng phát triển các sản phẩm mang tính đặc trưng, bản sắc văn hóa các dân tộc; hình thành các khu, tuyến, điểm du lịch và kết nối với các tuyến du lịch của địa phương khác. Đẩy mạnh xúc tiến và khuyến khích người dân tham gia quảng bá du lịch; xây dựng Kon Tum trở thành điểm du lịch quan trọng của khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đến quản lý về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tài nguyên, khoáng sản...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt và bảo vệ môi trường; làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh trồng rừng tập trung, tái sinh rừng tự nhiên, nâng cao độ che phủ rừng.

7. Chú trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; chăm lo, thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên nguồn lực, lồng ghép hiệu quả để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bảo đảm phát triển bền vững.

8. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tâm nhiệm vụ.

9. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Làm tốt công tác đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ kinh phí để tỉnh Kon Tum khắc phục hậu quả thiên tai: Tỉnh rà soát xác định rõ mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về công nhận Di tích lịch sử Quốc gia Ngục Kon Tum là Di tích Quốc gia đặc biệt và hỗ trợ kinh phí để đầu tư, nâng cấp di tích:

a) Tỉnh hoàn thiện thủ tục, hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

b) Tỉnh chủ động bố trí Ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, hỗ trợ cho Tỉnh từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa được phân bổ hàng năm để tu bổ di tích, bảo đảm phù hợp với tiêu chí, quy mô.

3. Về biên chế và hợp đồng giáo dục, y tế:

a) Về đề nghị chưa cắt hợp đồng ngoài biên chế được giao và không xuất toán theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước cho đến khi hoàn thành việc bố trí, sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế thuộc tỉnh quản lý theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đề nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét, xử lý đối với đề xuất không xuất toán số kinh phí tỉnh Kon Tum đã thanh toán việc hợp đồng số giáo viên và nhân viên y tế ngoài biên chế được giao trong thời gian qua trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương

b) Về nhu cầu biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, y tế: Các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8593/VPCP-TCCV ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

4. Về hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, duy tu các tuyến đường tuần tra biên giới: Giao Bộ Quốc phòng bố trí kinh phí để duy tu bảo dưỡng các tuyến đường chuyên dụng cho tuần tra biên giới. Đối với các tuyến đường tuần tra biên giới đã được Bộ Quốc phòng bàn giao cho địa phương quản lý, Tỉnh chủ động bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng trong phạm vi dự toán ngân sách địa phương để thực hiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất hỗ trợ kinh phí cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về hỗ trợ cho Tỉnh 10 tỷ đồng để giúp các tỉnh bạn (tỉnh Attapư - Lào và Rattanakiri - Campuchia) khắc phục hậu quả thiên tai: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư đồng bộ các đoạn còn lại của Quốc lộ 14C và Quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn Tỉnh:

a) Quốc lộ 14C: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5609/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

b) Quốc lộ 24 (đoạn còn lại): Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về hỗ trợ kinh phí để đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum (đoạn từ làng PLeiGroi đến làng KonKlor 2 và từ làng KonHraChót đến làng Kon Tum Kơ Pơng): Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực tế, trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí để đầu tư Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum: Đồng ý chủ trương, Tỉnh thực hiện các thủ tục của Dự án và phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ vốn đầu tư theo hướng ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 50% tổng mức đầu tư dự án từ nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; phần vốn còn lại Tỉnh khai thác quỹ đất và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

9. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với tỉnh Kon Tum khẩn trương xây dựng Đề án hỗ trợ đào tạo nghề cho học sinh vùng tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam trên cơ sở nâng cấp trường dạy nghề tỉnh Kon Tum (nay trực thuộc Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Quốc phòng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, TCCV, KGVX;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Phg

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 396/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 396/TB-VPCP Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 396/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close