VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN KHU DI TÍCH KIẾN TRÚC - NGHỆ THUẬT NHÀ VƯƠNG

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về một số nội dung liên quan đến Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tham dự họp có Lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kết luận như sau:

Khu nhà Vương được nhà nước công nhận là Di tích kiến trúc - nghệ thuật. Quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất Khu nhà Vương thuộc những người được quyền thừa kế hợp pháp của dòng họ Vương.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn là không đúng quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp làm việc với gia tộc họ Vương để chỉ đạo việc rà soát, xác định ranh giới khu đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Khu nhà Vương theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Đồng thời chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ đã di dời ra ngoài Khu Di tích theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương trao đổi, thống nhất với Gia tộc họ Vương rà soát, hoàn thiện lại quy chế và thực hiện việc quản lý, sử dụng Khu Di tích theo đúng quy định của pháp luật di sản và pháp luật khác có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTDT Các Vụ: V.I, KGVX, CN;
- Lưu: VT. NN(2).Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 419/TB-VPCP năm 2018 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về nội dung liên quan đến Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 419/TB-VPCP Ngày ban hành 31/10/2018
Ngày có hiệu lực 31/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 419/TB-VPCP năm 2018 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về nội dung liên quan đến Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close