VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ XEM XÉT DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN BT

Ngày 04 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi họp Thường trực Chính phủ xem xét dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT (Nghị quyết). Tham dự buổi họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng và và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công an, Giao thông vận tải, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo về quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan có liên quan đã xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm xử lý khoảng trống pháp lý kể từ ngày Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành theo đúng Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, nhiều nội dung trong dự thảo Nghị quyết mang tính quy phạm, chưa phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính không quyết liệt, để chậm tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018). Điều đó đã tạo khoảng trống pháp lý khiến các dự án đang và chuẩn bị triển khai trên cả nước năm 2018 bị đình trệ, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu hút nguồn lực xã hội trong đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trong thời gian qua. Trách nhiệm này trước hết thuộc về Bộ Tài chính.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Để sớm khắc phục khoảng trống pháp lý trong đầu tư theo hình theo hình thức BT, Thường trực Chính phủ chỉ đạo:

1. Đối với dự thảo Nghị quyết

- Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết (không thể hiện các nội dung mang tính quy phạm) theo hướng:

+ Tập trung xử lý chuyển tiếp đối với các dự án đã ký Hợp đồng BT trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, không hồi tố nhưng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho đầu tư phát triển, không gây khó khăn, vướng mắc cho Nhà đầu tư, nhất là Nhà đầu tư nhỏ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng chỉ đạo của Chính phủ để hợp thức hóa sai phạm trong đầu tư dự án BT (nếu có).

+ Yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương (cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BT) và Nhà đầu tư các dự án BT chịu trách nhiệm rà soát lại các Hợp đồng dự án, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các sai phạm (nếu có); không được chấp nhận sai trái, vi phạm pháp luật; không làm thất thoát tài sản công, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm. Trường hợp phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản nhà nước thì phải thực hiện điều chỉnh lại Hợp đồng BT; nếu phát hiện vi phạm (vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước, xây dựng, quản lý đất đai, đấu thầu, đầu tư công, quản lý tài sản công và pháp luật liên quan khác...) thì phải tự hủy Hợp đồng dự án, thu hồi ngay tài sản nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết, giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ làm rõ tính pháp lý, nội dung và hình thức văn bản, có ý kiến bằng văn bản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2018.

- Giao Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ dự thảo Nghị quyết, hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2018 để trình Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm các nguyên tắc trên.

2. Đối với dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao: Yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TC, CA, KHĐT, TP, GTVT, XD, GDĐT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN (2) pvc.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 455/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ xem xét dự thảo Nghị quyết về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 455/TB-VPCP Ngày ban hành 11/12/2018
Ngày có hiệu lực 11/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 455/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ xem xét dự thảo Nghị quyết về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close