BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5532/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC BẢN LẢI, TỈNH LẠNG SƠN

Ngày 28/6/2017 tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn. Cùng tham dự có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ Kế hoạch, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2 (Chủ đầu tư Hợp phần xây dựng), Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn (Chủ đầu tư Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra và Tổ chuyên gia kỹ thuật (Bộ thành lập tại các Quyết định số 1637/QĐ-BNN-XD ngày 06/5/2014, s 3516/QĐ-BNN-XD ngày 24/8/2016).

Sau khi nghe chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn báo cáo, ý kiến của Tổ chuyên gia và đại diện các đơn vị tham dự họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã kết luận như sau:

Đây là dự án nhóm A, kỹ thuật phức tạp, Bộ đánh giá cao những cố gắng của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và Tổ chuyên gia trong việc nghiên cứu, giải quyết một số vấn đề kỹ thuật còn tồn tại của dự án trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Đến nay, những vấn đề lớn, cơ bản của dự án đã được giải quyết, trong giai đoạn tới, đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, nghiên cứu đưa ra các giải pháp kỹ thuật tối ưu để việc đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với khả năng đầu tư, cụ thể:

1. Cụm công trình đầu mối: đồng ý chọn tuyến 2 (tuyến chọn giai đoạn DAĐT), hiệu chỉnh về thượng lưu 20-40m; đập bê tông trọng lực, tràn xả lũ lòng sông (03 cửa tràn có tường ngực kết hợp 02 cửa tràn xả mặt). Khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo cần lưu ý:

- Nghiên cứu thêm phương án bố trí dồn tràn xả mặt về cùng một bên để so chọn; nghiên cứu giải pháp giảm rung động khi vận hành xả lũ qua tràn có tường ngực; thí nghim mô hình thủy lực để luận chứng tính hợp lý về bố trí và thiết kế thủy lực.

- Nghiên cứu các phương án kết cấu đập bê tông truyền thống có sử dụng phụ gia khoáng tro bay và bê tông đầm lăn để so chọn tối ưu. Rà soát sự cần thiết của lớp BTCT mái hạ lưu đập không tràn, tính hợp lý của kết cấu đáy sân tiêu năng, phạm vi bố trí lỗ thoát nước...để đảm bảo ổn định, an toàn và kinh tế.

- Đối với vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu đá, cát, cần rà soát kỹ về trữ lượng, chất lượng, cấp phối, cự ly vận chuyển...để lựa chọn phương án cung cấp vật liệu tối ưu.

- Nhà máy thủy điện: nghiên cứu thêm phương án bố trí cửa van lấy nước vào thủy điện độc lập với cửa van lấy nước tưới để so chọn; bố trí nhà máy gần với đập để giảm chiều dài đưng ống áp lực.

2. Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2 cung cấp số liệu mực nước lũ thiết kế để địa phương rà soát phương án giải phóng mặt bằng lòng hồ. Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn tổ chức rà soát ngay phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án công trình đầu mối điều chỉnh.

- Cục Quản lý xây dựng công trình tổ chức rà soát kỹ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án sinh kế, đảm bảo tiết kiệm, ổn định cuộc sống các hộ tái định cư và phát triển bền vững.

3. Một số nội dung khác:

- Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xây dựng công trình và các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật...sẵn sàng hồ sơ, thủ tục trình Bộ thẩm định, phê duyệt sau khi chủ trương đầu tư được duyệt, sớm khởi công xây dựng công trình khi được bố trí vốn giai đoạn 2017-2020.

- Đề nghị Tỉnh tổ chức thực hiện các hạng mục trong Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kỳ Cùng đã phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 để công trình phát huy hiệu quả đồng bộ.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Hoàng Văn Thắng (đ
b/c);
- UBND tỉnh Lạng S
ơn;
- Các đơn vị tham dự họp (chủ đầu tư sao gửi các đơn vị tư vấn, tổ chuyên gia);
- Lưu: VP, XD (10).

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Quốc Tuấn

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 5532/TB-BNN-VP năm 2017 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 5532/TB-BNN-VP Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 5532/TB-BNN-VP năm 2017 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close