VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 302/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN LÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN

Ngày 25 tháng 7 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về phương án giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Điện Biên báo cáo, ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cảng hàng không Điện Biên được tập trung nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2020; khi về thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội đã có ý kiến đề nghị quan tâm xem xét. Vì vậy, việc sớm đầu tư và xây dựng mở rộng Cảng hàng không đáp ứng quy mô quy hoạch là cần thiết, nhằm tháo gỡ nút thắt về giao thông vận tải, nâng cao năng lực vận tải hàng không và tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng và lợi thế, đặc biệt là về du lịch; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Điện Biên và miền Tây bắc của Tổ quốc.

Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông vận tải hàng không thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, việc đề xuất nghiên cứu đầu tư và xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên theo hình thức PPP là phù hợp, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ủng hộ đề xuất giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng; tuy nhiên, việc đầu tư theo hình thức PPP rất phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực cảng hàng không, sân bay (liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia); vì vậy, cần nghiên cứu hình thức đầu tư, quản lý và khai thác, trong điều kiện các công trình, tài sản hiện có tại Cảng hàng không Điện Biên đang được quản lý, khai thác bởi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các doanh nghiệp khác.

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, tổ chức lập hoặc phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chỉ đạo các Nhà đầu tư quan tâm, lập đề xuất Dự án đầu tư và xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên làm cơ sở để xem xét, phân giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện đầu tư, xây dựng theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, QP, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, KH&CN, TP;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b).LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo số 302/TB-VPCP năm 2018 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng Cảng hàng không Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 302/TB-VPCP Ngày ban hành 20/08/2018
Ngày có hiệu lực 20/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo số 302/TB-VPCP năm 2018 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng Cảng hàng không Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close