VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU” NĂM 2018

Ngày 21 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý kiến phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của đại diện các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Hoan nghênh Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều năm qua đã tích cực chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai vận động cho Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội và sử dụng hiệu quả việc hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, cộng đồng nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững; đồng thời chủ động phối hợp chuẩn bị kế hoạch thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp. “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018.

2. Cầu truyền hình trực tiếp Ngày vì người nghèo năm 2017 đã đạt kết quả rất tích cực, góp phần hiệu quả hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; có ý nghĩa thúc đẩy, lan tỏa về tinh thần tương thân tương ái, tính nhân văn cao, gắn kết lòng dân trong điều kiện kinh tế thị trường; vận động được nguồn lực đáng kể góp phần vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thể hiện rõ hiệu quả phối hợp giữa Chính phủ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Từ nay đến năm 2020, Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” sẽ tổ chức định kỳ hằng năm vào đúng ngày 17 tháng 10 là Ngày vì người nghèo.

Chương trình do Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

4. Về Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018 tổ chức tại Hà Nội, mời Thủ tướng Chính phủ tham dự.

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam:

a) Hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Chương trình, trong đó phân công rõ nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan.

b) Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập Ban Tổ chức thực hiện Chương trình gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan.

c) Có thư gửi nhà tài trợ bảo đảm công tác tài trợ cho Chương trình từ nay đến năm 2020.

d) Sớm xây dựng kịch bản, gửi nhà tài trợ. Nội dung cơ bản của Chương trình gồm:

- Biểu dương điển hình về vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, nỗ lực của chính quyền, nhân dân các huyện nghèo, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để thoát nghèo;

- Ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” thời gian qua;

- Vận động doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tiếp tục chung tay đóng góp nguồn lực vào Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

5. Tổ chức các hoạt động trước ngày 17 tháng 10 năm 2018

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các hộ nghèo, huyện nghèo, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thoát nghèo.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức trao Giải thưởng báo chí viết về giảm nghèo bền vững năm 2018.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tổ chức phát động đợt nhắn tin ủng hộ người nghèo, thông tin báo chí về Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

d) Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức buổi gặp mặt động viên các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội trong thời gian tới.

6. Về sử dụng số tiền ủng hộ thông qua tin nhắn vì người nghèo năm 2017 và hoàn thiện cơ chế quản lý Quỹ “Vì người nghèo”

a) Đồng ý sử dụng số kinh phí còn lại hơn 1,40 tỷ đồng để hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho cụm dân cư, hộ gia đình nghèo vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện, Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương cấp kinh phí để thực hiện.

b) Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung cơ chế Quỹ “Vì người nghèo” cho phù hợp với thực tế.

Văn phòng chính phủ thông báo để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2016-2020;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu Tư;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TCCV, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo số 333/TB-VPCP năm 2018 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 333/TB-VPCP Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo số 333/TB-VPCP năm 2018 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close