VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 344/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN VỀ ĐỀ ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐẾN NĂM 2030

Ngày 07 tháng 9 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án). Cùng dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tư pháp, đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Ý kiến của các bộ, cơ quan tại buổi làm việc đều thống nhất sự cần thiết xây dựng Đề án, nhằm bày tỏ sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cần tiếp tục hoàn thiện Đề án, trong đó đánh giá kết quả thực hiện Dự án tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/2003/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2003 là cơ sở xác định các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách của Đề án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích thành phần; xây dựng danh mục chi tiết các dự án đầu tư theo lộ trình ưu tiên; làm rõ khái toán kinh phí và cơ cấu nguồn vốn đầu tư...

Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo thuyết minh, giải trình ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan dự họp, hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý IV năm 2018.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hoàn thiện Đề án theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TP;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, CN, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo số 344/TB-VPCP năm 2018 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 344/TB-VPCP Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày có hiệu lực 11/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo số 344/TB-VPCP năm 2018 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close