VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI PHIÊN HỌP THỨ TƯ BAN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ CÁC TỒN TẠI, YẾU KÉM CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN VÀ DOANH NGHIỆP CHẬM TIẾN ĐỘ, KÉM HIỆU QUẢ THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG.

Ngày 06 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đề ra tại phiên họp thứ ba và bàn nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Ban Chỉ đạo đánh giá cao Bộ Công Thương, các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu cao ý thức, trách nhiệm trong chỉ đạo giải quyết tồn tại, yếu kém đối với các dự án, doanh nghiệp; Lãnh đạo các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Hóa Chất Việt Nam và Tổng công ty Thép Việt Nam có nhiều nỗ lực trong xử lý các tồn tại, vướng mắc của dự án, doanh nghiệp trực thuộc... Từ đó, tình hình tại các dự án, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực.

2. Tuy nhiên, việc xử lý vướng mắc các hợp đồng EPC còn chậm, phức tạp và chưa hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra; một số cơ chế, chính sách còn phải chờ thực hiện quy trình, thủ tục ban hành hành Luật; chưa có giải pháp xử lý nợ vay của các dự án, doanh nghiệp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam; việc thể chế hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị còn chậm; chuyển biến ở một số dự án, doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác truyền thông còn có lúc thiếu thận trọng....Nguyên nhân khách quan xuất phát từ tính phức tạp tích tụ từ trước đây của các dự án, doanh nghiệp này chưa được xem xét, xử lý kịp thời. Nguyên nhân chủ quan là các Bộ, ngành còn chưa thực sự quan tâm đúng mức việc xử lý; công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, đơn vị còn chưa chặt chẽ...

3. Bộ Công Thương:

a) Tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, phối hợp với các Bộ liên quan dự thảo Báo cáo Thường trực Ban Bí Thư, Quốc hội về tình hình xử lý các tồn tại, yếu kém đối với 12 dự án, doanh nghiệp thuộc ngành công thương thời gian qua, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2017.

b) Kiên quyết chỉ đạo, đôn đốc các dự án, doanh nghiệp hoàn thành cơ bản việc xử lý các tồn tại, vướng mắc về hợp đồng EPC trong năm 2017. Trường hợp phức tạp, còn nhiều vướng mắc thì xem xét, cho gia hạn đến hết Quý I năm 2018, doanh nghiệp, dự án phải rà soát, báo cáo và có cam kết, lộ trình xử lý cụ thể.

c) Chỉ đạo, đôn đốc việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ở các đơn vị cơ sở và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, tiến độ xử lý của các dự án, doanh nghiệp.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2017 tình hình vay vốn (kể cả bảo lãnh vay vốn) của 12 dự án, doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng, việc xử lý nợ thời gian qua; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tái cơ cấu nợ đối với các dự án, doanh nghiệp theo quy định và theo nguyên tắc cùng chia sẻ rủi ro trong đầu tư, kinh doanh.

5. Bộ Tài chính đề xuất việc xử lý, cơ cấu lại các khoản nợ vay của các dự án, doanh nghiệp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2017.

6. Về kinh phí khởi động lại Nhà máy sản xuất Xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy sản xuất cồn sinh học Ethanol Dung Quất do các cổ đông của các doanh nghiệp này xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Đối với tàu 104.000 DWT của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương chỉ đạo thuê tư vấn xác định giá trị để làm cơ sở kiểm toán, quyết toán bàn giao tàu. Kiểm toán nhà nước thực hiện thẩm định kết quả xác định giá trị của tổ chức tư vấn.

Đối với Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, Bộ Công Thương chỉ đạo tiếp tục bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

7. Các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp, dự án tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo giao, báo cáo Bộ Công Thương tiến độ, kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban kinh tế Trung ương;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Khoa học và Công nghệ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Tổng công ty Thép Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, PL, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo số 428/TB-VPCP năm 2017 Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương của Văn phòng Chính phủ ngày 13/9/2017

Số hiệu 428/TB-VPCP Ngày ban hành 13/09/2017
Ngày có hiệu lực 13/09/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo số 428/TB-VPCP năm 2017 Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương của Văn phòng Chính phủ ngày 13/9/2017
Mục lục

Mục lục

Close