Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/12/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 153/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu 153/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 09/12/2003
Ngày có hiệu lực 27/12/2003 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 153/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ PHÚC YÊN VÀ HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mê Linh để thành lập thị xã Phúc Yên, điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên và thị xã Vĩnh Yên để thành lập huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc như sau :

1. Thành lập thị xã Phúc Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phúc Yên, thị trấn Xuân Hòa và các xã Phúc Thắng, Tiền Châu, Nam Viêm, Cao Minh, Ngọc Thanh thuộc huyện Mê Linh.

Thị xã Phúc Yên có 12.029,55 ha diện tích tự nhiên và 82.730 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Phúc Yên: Đông giáp thành phố Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Nam giáp huyện Mê Linh; Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Phúc Yên:

a) Thành lập phường Hùng Vương trên cơ sở 65,20 ha diện tích tự nhiên và 7.430 nhân khẩu của thị trấn Phúc Yên; 93,40 ha diện tích tự nhiên và 1.911 nhân khẩu của xã Phúc Thắng.

Phường Hùng Vương có 158,60 ha diện tích tự nhiên và 9.341 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hùng Vương : Đông giáp phường Phúc Thắng; Tây giáp xã Tiền Châu; Nam giáp huyện Mê Linh; Bắc giáp phường Trưng Trắc.

b) Thành lập phường Trưng Trắc trên cơ sở 97,24 ha diện tích tự nhiên và 8.168 nhân khẩu của thị trấn Phúc Yên.

Địa giới hành chính phường Trưng Trắc : Đông giáp phường Phúc Thắng; Tây giáp xã Tiền Châu; Nam giáp phường Hùng Vương; Bắc giáp các phường Trưng Nhị, Phúc Thắng.

c) Thành lập phường Trưng Nhị trên cơ sở 169,04 ha diện tích tự nhiên và 6.934 nhân khẩu của thị trấn Phúc Yên.

Địa giới hành chính phường Trưng Nhị : Đông giáp phường Phúc Thắng; Tây giáp xã Tiền Châu; Nam giáp phường Trưng Trắc; Bắc giáp các xã Nam Viêm, Tiền Châu.

d) Thành lập phường Phúc Thắng trên cơ sở toàn bộ 637,29 ha diện tích tự nhiên và 8.261 nhân khẩu còn lại của xã Phúc Thắng.

Địa giới hành chính phường Phúc Thắng : Đông giáp thành phố Hà Nội; Tây giáp các phường Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị; Nam giáp huyện Mê Linh; Bắc giáp xã Nam Viêm.

đ) Thành lập phường Xuân Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Xuân Hòa.

Phường Xuân Hòa có 763,66 ha diện tích tự nhiên và 17.333 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Xuân Hòa : Đông giáp thành phố Hà Nội; Tây giáp xã Cao Minh; Nam giáp xã Nam Viêm và thành phố Hà Nội; Bắc giáp xã Ngọc Thanh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập thị xã Phúc Yên và các phường :

- Thị xã Phúc Yên có 12.029,55 ha diện tích tự nhiên và 82.730 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Phúc Thắng, Xuân Hòa và các xã Tiền Châu, Nam Viêm, Cao Minh, Ngọc Thanh.

- Huyện Mê Linh còn lại 14.095,74 ha diện tích tự nhiên và 174.782 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Quang Minh, Thạch Đà, Tiến Thắng, Tự Lập, Thanh Lâm, Tam Đồng, Liên Mạc, Vạn Yên, Đại Thịnh, Chu Phan, Tiến Thịnh, Mê Linh, Văn Khê, Hoàng Kim, Tiền Phong, Tráng Việt, Kim Hoa.

3. Thành lập huyện Tam Đảo trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã : Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương thuộc huyện Lập Thạch; các xã : Đại Đình, Tam Quan, Hồ Sơn, Hợp Châu thuộc huyện Tam Dương; xã Minh Quang thuộc huyện Bình Xuyên và thị trấn Tam Đảo thuộc thị xã Vĩnh Yên.

Huyện Tam Đảo có 23.641,60 ha diện tích tự nhiên và 65.912 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương, Đại Đình, Tam Quan, Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang và thị trấn Tam Đảo.

Địa giới hành chính huyện Tam Đảo : Đông giáp huyện Bình Xuyên và tỉnh Thái Nguyên; Tây giáp các huyện Lập Thạch, Tam Dương; Nam giáp các huyện Tam Dương, Bình Xuyên; Bắc giáp các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập huyện Tam Đảo :

- Huyện Lập Thạch còn lại 32.307,17 ha diện tích tự nhiên và 207.326 nhân khẩu, có 36 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Tứ Yên, Đình Chu, Ngọc Mỹ, Tiên Lữ, Bắc Bình, Cao Phong, Tử Du, Liễn Sơn, Đồng Thịnh, Yên Thạch, Vân Trục, Đôn Nhân, Quang Yên, Tam Sơn, Hải Lựu, Như Thụy, Đồng Ích, Sơn Đông, Đức Bác, Liên Hòa, Xuân Lôi, Tân Lập, Nhạo Sơn, Thái Hòa, Nhân Đạo, Văn Quán, Triệu Đề, Quang Sơn, Bạch Lưu, Bàn Giản, Lãng Công, Đồng Quế, Phương Khoan, Xuân Hòa, Hợp Lý và thị trấn Lập Thạch.

- Huyện Tam Dương còn lại 10.713,65 ha diện tích tự nhiên và 92.624 nhân khẩu, có 13 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Vân Hội, Đồng Tĩnh, Hoàng Hoa, Duy Phiên, An Hòa, Đạo Tú, Hoàng Lâu, Hướng Đạo, Kim Long, Hoàng Đan, Hợp Thịnh, Thanh Vân và thị trấn Hợp Hòa.

- Huyện Bình Xuyên còn lại 14.510,74 ha diện tích tự nhiên và 103.160 nhân khẩu có 13 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Trung Mỹ, Bá Hiến, Gia Khánh, Thiện Kế, Tam Hợp, Tân Phong, Phú Xuân, Thanh Lãng, Đạo Đức, Sơn Lôi, Hương Sơn, Quất Lưu và thị trấn Hương Canh.

- Thị xã Vĩnh Yên còn lại 4.983,47 ha diện tích tự nhiên và 76.523 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường Ngô Quyền, Liên Bảo, Đống Đa, Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm và các xã Khai Quang, Định Trung, Thanh Trù.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
 Phan Văn Khải  

 

Mục lục

Mục lục

Close