Văn bản "Thông tư 01/1998/TT-BKH hướng dẫn Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg về chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/12.2008

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1998/TT-BKH

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 01/1998/TT-BKH NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 1998 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1179/1997/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1997

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 (văn bản 1179/1997/QĐ-TTg ngày 30/12/1997), Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể lĩnh vực đầu tư phát triển như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 5459/TTg ngày 31/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra đầu tư xây dựng, các Bộ và địa phương rà soát chặt chẽ, sắp xếp và đánh giá lại hiệu quả, tính cấp bách của từng dự án, cân đối nguồn vốn đầu tư, từ đó có biện pháp cụ thể khắc phục tình trạng phân tán hiện nay. Trước mắt cần chủ động đình hoãn những dự án tuy có nhu cầu nhưng chưa phải cấp bách nhất.

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 1997 và kiến nghị sắp xếp lại, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 2 năm 1998.

2. Điều kiện ghi kế hoạch.

Tại khoản b điểm 5 Điều 10 sửa đổi theo Nghị định 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 đã quy định: những dự án thuộc nhóm A, B nếu chưa có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt, nhưng trong quyết định đầu tư đã quy định mức vốn của từng hạng mục thì được ghi kế hoạch đầu tư.

Từ quy định này, yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương kiểm tra tất cả các dự án nhóm B ghi khởi công trong kế hoạch năm 1998, nếu chỉ có quyết định đầu tư chung mà không quy định vốn của từng hạng mục thì trong quý I/1998 phải có ít nhất thiết kế kỹ thuật và dự toán của hạng mục thi công trong năm được duyệt mới được triển khai thực hiện.

Còn lại, tất cả các dự án nhóm C ghi kế hoạch năm 1998 đều phải có thiết kế kỹ thuật và dự toán được duyệt theo Nghị định 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996. Các văn bản xét duyệt phải có thời điểm trước ngày 31 tháng 12 năm 1997. Những dự án được quyết định đầu tư và duyệt thiết kế dự toán sau thời điểm trên không bố trí vào kế hoạch 1998.

3. Bố trí vốn dự án nhóm C

Một mặt bảo đảm quyền chủ động bố trí kế hoạch của các Bộ và địa phương, đồng thời Thủ tướng Chính phủ quy định dành trên 70% số vốn đầu tư 1998 của các dự án nhóm C đã giao các Bộ và địa phương để bố trí cho các dự án chuyển tiếp, và dự án khởi công mới (nếu có) hoàn thành trong năm.

Trong điều kiện vốn đầu tư hạn chế, để khắc phục có hiệu quả tình hình bố trí vốn phân tán, có quá nhiều dự án nhóm C, đề nghị các Bộ và địa phương trong tháng 2 đăng ký kế hoạch các dự án nhóm C (chuyển tiếp và khởi công mới). Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra sự phù hợp với quy định tại Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, và thông báo những đơn vị triển khai chưa đúng quy định cần bố trí lại.

4. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đã ghi, không thực hiện vượt mức kế hoạch; nếu dự án nào làm tăng thì phải giảm ở dự án khác để có nguồn cân đối. Chỉ những dự án có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ mới được thực hiện vượt vốn đã ghi kế hoạch.

5. Về đầu tư trụ sở làm việc.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hạn chế tối đa việc sử dụng vốn Ngân sách để xây dựng trụ sở làm việc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 7688/BKH/CSHT ngày 1 tháng 12 năm 1997 hướng dẫn sắp xếp lại danh mục trụ sở trong kế hoạch 1998; vì vậy trong tháng 2 năm 1998 yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương đăng ký danh mục dự án trụ sở làm việc năm 1998, trong phạm vi vốn đầu tư đã giao. Đối với các dự án đề nghị khởi công mới cần gửi kèm theo các văn bản quyết định đầu tư và duyệt thiết kế dự toán để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Từ chủ trương tiết kiệm mua sắm trang bị đắt tiền trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, vốn Ngân sách Nhà nước không đầu tư hệ thống điều hoà không khí, thang máy, và trang bị nội thất cao cấp, nếu thực sự có yêu cầu trang bị, chủ đầu tư phải tự huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư.

6. Về tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước.

Tại Điều 12 Quyết định 1179/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao danh mục và mức vốn cho từng dự án thuộc nhóm A, thông báo danh mục dự án thuộc nhóm B, C cho các Bộ, ngành, địa phương. Về cơ chế, sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng mức nguồn vốn, đầu mối cho vay, đối tượng được vay, lãi suất, thời hạn, thế chấp... Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hướng dẫn cụ thể.

7. Về chỉ đạo và điều hành thực hiện kế hoạch.

Thủ tướng Chính phủ đã quy định tại các Điều 14, 15 và 16 của Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo tháng trước ngày 22 hàng tháng. Riêng tình hình thực hiện vốn đầu tư đề nghị báo cáo rõ khối lượng thực hiện và số vốn được cấp phát thanh toán (đối với kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách); hợp đồng tín dụng đã ký kết và số vốn đã giải ngân (đối với kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn tín dụng).

Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh thành phố làm đầu mối giúp UBND tổng hợp báo cáo hàng tháng, hàng quý. Để thông tin tình hình được kịp thời, đề nghị gửi báo cáo chính theo đường công văn và PAX về số 048234453 và 048232494 Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ vào ngày 25 hàng tháng, trong đó có phản ảnh tình hình các Bộ, địa phương có gửi báo cáo.

Hàng tháng, sau khi đã có báo cáo của các Bộ và địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì giao ban với một số cơ quan để tìm biện pháp khắc phục những vấn đề phát sinh cụ thể, và báo cáo Thủ tướng Chính giải quyết.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/12/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/1998/TT-BKH hướng dẫn Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg về chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 01/1998/TT-BKH Ngày ban hành 20/01/1998
Ngày có hiệu lực 04/02/1998 Ngày hết hiệu lực 31/12/2008
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/1998/TT-BKH hướng dẫn Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg về chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close