Văn bản "Thông tư 01/1998/TT-BTS sửa đổi Thông tư 04/TT/BVNLTS-1996 hướng dẫn thi hành Nghị định 48/CP-1996 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 19/04.2004

BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1998/TT-BTS

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 01/1998/TT-BTS NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 04 TT/BVNLTS NGÀY 10/10/1996 CỦA BỘ THUỶ SẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/CP NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 1996 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

Ngày 12/8/1996, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Ngày 10/10/1996, Bộ Thuỷ sản đã có Thông tư số 04 TT/BVNLTS hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/CP. Sau hơn một năm thực hiện Thông tư 04 TT/BVNLTS, Bộ Thuỷ sản thấy cần sửa đổi một số điểm tại điểm 5 phần I của Thông tư 04 TT/BVNLTS để đảm bảo tính chuẩn xác của thuật ngữ pháp lý và bổ sung một số mẫu Quyết định tạm giữ, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính như sau:

1. Thay điểm 5 phần I của Thông tư 04 TT/BVNLTS bằng điểm 5 mới:

Điểm 5 mới:

"5. Thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính:

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Điều 38 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, gồm:

- Tạm giữ người;

- Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

- Khám người;

- Khám phương tiện vận tải, đồ vật;

- Khám nơi cất dấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Khi áp dụng các biện pháp này, người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại các điều từ Điều 39 đến Điều 44 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Trong các biện pháp trên, khi thi hành công vụ, Thanh tra viên Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được áp dụng biện pháp khám phương tiện vận tải, đồ vật (trong đó có tàu thuyền đánh cá).

Khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, để đảm bảo thi hành các quyết định xử phạt, trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 11 của Nghị định 48/CP có quyền tạm giữ các giấy tờ nêu tại điểm 3.7 phần I của Thông tư 04 TT/BVNLTS, giấy phép lưu hành phương tiện, giấy phép lái xe, giấy tờ cần thiết khác có liên quan hoặc tang vật, phương tiện vi phạm cho đến khi cá nhân, tổ chức đó thi hành xong quyết định xử phạt.

Việc tạm giữ giấy tờ hoặc tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải có quyết định bằng văn bản và phải trao cho người vi phạm 1 bản. Giấy tờ hoặc tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ phải được trao trả lại đầy đủ cho người vi phạm ngay sau khi họ thi hành xong các quyết định xử phạt".

2. Sửa mẫu 03 XP/BVNL "Biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản: của phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 04 TT/BVNLTS như sau:

- Bỏ mục "Tạm giữ" trong điểm 6 của biên bản;

- Bỏ đoạn hướng dẫn số (14) trong phần hướng dẫn ghi chép mẫu 03 XP/BVNL.

3. Bổ sung phụ lục: Mẫu số 07 XP/BVNL và 08 XP/BVNL (mẫu kèm theo).

- Mẫu 07 XP/BVNL: Quyết định tạm giữ giấy tờ hoặc tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

- Mẫu 08 XP/BVNL: Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

4. Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có trách nhiệm giúp Bộ chỉ đạo, kiểm tra việc thi hành Thông tư này.

MẪU 07 XP/BVNL

..........

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

... (1)...

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...QĐ/XP

 

..., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

TẠM GIỮ GIẤY TỜ HOẶC TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/1998/TT-BTS ngày 19/02/1998)

- Căn cứ Điều 48 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;

- Căn cứ Nghị định số 48/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số........ QĐ/XP ngày... tháng... năm...;

Tôi:..........(2)........ Chức vụ:..............(3).............

Đơn vị công tác:................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm giữ của:

- Ông (bà)...............(4)..... Dân tộc (Quốc tịch)...........

- Nghề nghiệp:..................................................

- Địa chỉ:...............(5)....................................

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu số:.........................

do cơ quan..................... cấp ngày... tháng... năm........

Các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây: (6)

+...............................................................

+...............................................................

+...............................................................

Lý do tạm giữ:........................(7).......................

................................................................

Điều 2.- Giao cho ông (bà).........(8)...................... chịu trách nhiệm bảo quản các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trên đây theo đúng quy định của pháp luật và hoàn trả lại ông (bà):...(4)...... sau khi thi hành xong Quyết định xử phạt.

Điều 3:- Các ông (bà) có tên trong Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nếu ông (bà) có tên trong Điều 1 không thi hành Quyết định xử phạt thì các giấy tờ, tang vật, phương tiện vi hạm hành chính bị tạm giữ trên đây sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận (9):

Người ra quyết định

- Như Điều 3,

(10)

- Cơ quan cần biết;

 

- Lưu

 

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP MẪU 07 XP/BVNL

(1): Cơ quan ban hành Quyết định

(2): Ghi rõ họ tên người ký quyết định

(3): Ghi rõ chức vụ theo thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 11 Nghị định 48/CP

(4): Ghi rõ họ tên người vi phạm hoặc tên của tổ chức vi phạm

(5): Ghi rõ nơi thường trú hoặc tên và địa chỉ cơ quan người vi

phạm; Nơi đóng trụ sở của tổ chức vi phạm

(6): Nếu là giấy tờ thì ghi rõ tên giấy, ai cấp, ngày cấp; nếu là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì ghi rõ tên gọi, ký mã hiệu, quy cách, số lượng, tình trạng của chúng phù hợp với Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu nhiều thì phải lập bảng kê theo mẫu 06 XP/BVNL.

(7): Lý do: Ghi rõ mục đích của việc giữ là để thi hành Quyết định xử phạt tiền (ghi rõ số Quyết định)

(8): Họ tên, chức vụ người được giao nhiệm vụ.

(9): Quyết định phải gửi cho những người có tên trong Điều 1 và Điều 2; Các cơ quan cần biết khác và lưu tại cơ quan người ra Quyết định.

(10): Ký tên, đóng dấu. Nếu người ký là Thanh tra viên hoặc Chánh Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thì đóng dấu Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

MẪU 08 XP/BVNL

..........

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

... (1)...

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...QĐ/XP

 

..., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/1998/TT-BTS ngày 19/02/1998)

- Căn cứ Điều 48 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;

- Căn cứ Nghị định số 48/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

- Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số........ BB/XP lập ngày... tháng... năm...;

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số......... QĐ/XP ngày... tháng.... năm....

Tôi:..........(2)........ Chức vụ:..............(3).............

Đơn vị công tác:................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tịch thu của:

- Ông (bà)...............(4)..... Dân tộc (Quốc tịch)...........

- Nghề nghiệp:..................................................

- Địa chỉ:...............(5)....................................

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu số:.........................

do cơ quan..................... cấp ngày... tháng... năm........

Các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây: (6)

+...............................................................

+...............................................................

+...............................................................

Lý do tạm giữ:........................(7).......................

................................................................

Điều 2.- Giao cho ông (bà).........(8)...................... chịu trách nhiệm bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trên đây theo đúng quy định của pháp luật

Điều 3:- Các ông (bà) có tên trong Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ông (bà)........(4)........ có thể khiếu nại đến................. trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, trong khi chờ giải quyết khiếu nại, ông (bà) vẫn phải thi hành Quyết định này.

Nơi nhận (9):

Người ra quyết định

- Như Điều 3,

(10)

- Cơ quan cần biết;

 

- Lưu

 

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP MẪU 08 XP/BVNL

(1): Cơ quan ban hành Quyết định

(2): Ghi rõ họ tên người ký quyết định

(3): Ghi rõ chức vụ theo thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 11 Nghị định 48/CP

(4): Ghi rõ họ tên người vi phạm hoặc tên của tổ chức vi phạm

(5): Ghi rõ nơi thường trú hoặc tên và địa chỉ cơ quan người vi phạm; Nơi đóng trụ sở của tổ chức vi phạm

(6): Ghi rõ tên gọi, ký mã hiệu, quy cách, số lượng, tình trạng của chúng phù hợp với Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu nhiều thì lập Bảng kê theo mẫu 06 XP/BVNL.

(7): Lý do: Ghi rõ Điều khoản vi phạm

(8): Họ tên, chức vụ người được giao nhiệm vụ.

(9): Quyết định phải gửi cho những người có tên trong Điều 1 và Điều 2; Các cơ quan cần biết khác như Quyết định xử phạt và lưu tại cơ quan người ra Quyết định. Nếu tang vật, phương tiện vi phạm có giá trị trên 5.000.000 đồng thì phải gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp 1 bản để báo cáo.

(10): Ký tên, đóng dấu. Nếu người ký là Thanh tra viên hoặc Chánh Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản thì đóng dấu Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

 

 

Nguyễn Ngọc Hồng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 19/04/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/1998/TT-BTS sửa đổi Thông tư 04/TT/BVNLTS-1996 hướng dẫn thi hành Nghị định 48/CP-1996 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

Số hiệu 01/1998/TT-BTS Ngày ban hành 19/02/1998
Ngày có hiệu lực 19/02/1998 Ngày hết hiệu lực 19/04/2004
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/1998/TT-BTS sửa đổi Thông tư 04/TT/BVNLTS-1996 hướng dẫn thi hành Nghị định 48/CP-1996 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành
Mục lục

Mục lục

Close