Văn bản "Thông tư 01/1999/TT-TCDL hướng dẫn Quyết định 53/1999/QĐ-TTg về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Tổng cục Du lịch ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/02.2016 và được thay thế bởi Thông tư 13/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch , có hiệu lực từ 15/02/2016

TỔNG CỤC DU LỊCH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1999/TT-TCDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH SỐ 01/1999/TT-TCDL NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 53/1999/QĐ-TTG NGÀY 26/3/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Quyết định 477/TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về phụ thu cước viễn thông tại các khách sạn;
Căn cứ Thông tư số 66/1998/TT-TCDL ngày 23/1/1998 của Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 477/TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;
Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Vật giá Chính phủ, Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Mức thu

- Khách sạn xếp hạng từ 3 sao đến 5 sao, phụ thu cước viễn thông tối đa 15%.

- Khách sạn xếp hạng từ 1 sao đến 2 sao, phụ thu cước viễn thông tối đa 10%.

2. Thời gian thực hiện

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/1999. Những mức thu trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Phạm vi áp dụng và đăng ký mức phụ thu thực hiện như Thông tư 66/1998/TT-TCDL ngày 23/1/1998.

Trong thời gian thực hiện, nếu có gì khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Tổng cục Du lịch để xem xét và xử lý.

 

Đặng Văn Tín

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/02/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/1999/TT-TCDL hướng dẫn Quyết định 53/1999/QĐ-TTg về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu 01/1999/TT-TCDL Ngày ban hành 02/06/1999
Ngày có hiệu lực 01/07/1999 Ngày hết hiệu lực 15/02/2016
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/1999/TT-TCDL hướng dẫn Quyết định 53/1999/QĐ-TTg về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Tổng cục Du lịch ban hành
Mục lục

Mục lục

Close