Văn bản "Thông tư 02/1998/TT-NHNN17 hướng dẫn chuyển đổi và đăng ký quỹ tín dụng nhân dân khu vực theo Nghị định 16/CP-1997 do Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/07.2005

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/1998/TT-NHNN17

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 02/1998/TT-NHNN17 NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐĂNG KÝ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN KHU VỰC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/CP NGÀY 21/2/1997 CỦA CHÍNH PHỦ

Thi hành Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ về việc chuyển đổi, đăng ký Hợp tác xã và tổ chức hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc sửa đổi, đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân Khu vực như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quỹ tín dụng nhân dân Khu vực (QTDKV) đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép và đang hoạt động phải tiến hành chuyển đổi, đăng ký theo Luật HTX.

2. QTDKV là Liên hiệp HTX được thành lập theo địa bàn tỉnh, thành phố do các QTDND cùng trong khu vực tự nguyện lập ra. QTDKV thực hiện các quan hệ liên kết giữa các QTDND trong địa bàn hoạt động về vốn, thanh toán và cung cấp các dịch vụ ngân hàng.

3. Đối với những QTDKV chưa đủ mức vốn điều lệ theo qui định tại điều 22 Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ, phải có giải pháp khắc phục trong một thời gian nhất định, trình ban chỉ đạo chuyển đổi HTX tỉnh xem xét và quyết định.

4. QTDKV tiến hành chuyển đổi và đăng ký theo Luật HTX, không lệ thuộc vào tiến độ chuyển đổi của các QTDND thành viên.

II. NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Thành lập Ban trù bị chuyển đổi.

a. Ban trù bị chuyển đổi QTDKV do Chủ tịch HĐQT QTDKV làm trưởng ban, thành viên trong ban bao gồm: 01 đại diện của Chi nhánh Ngân hàn Nhà nước tỉnh, thành phố, trưởng ban kiểm soát, giám đốc điều hành và 01 đại diện của các thành viên QTDKV. Ban trù bị chuyển đổi QTDKV do Ban chỉ đạo chuyển đổi HTX cấp tỉnh quyết định thành lập.

b. Ban trù bị chuyển đổi QTDKV sẽ chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, đăng ký lại.

2. Nhiệm vụ của Ban trù bị chuyển đổi, nội dung Đại hội thành viên (hoặc Đại hội đại biểu thành viên) được thực hiện theo qui định tại Thông tư số 05/1997/TT-NHNN17 ngày 25/10/1997 của Thổng đốc Ngân hàng Nhà nước về việc: "Hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký QTDND, HTXTD theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ".

3. Điều lệ mới của QTDKV phải quán triệt những quy định của Luật HTX, được cụ thể hoá tại Điều lệ mẫu QTDND ban hành theo Nghị định số 42/CP ngày 29/4/1997 của Chính phủ, các văn bản pháp luật có liên quan. Tổ chức và hoạt động của QTDKV cần được điều chỉnh theo Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/1998. Khi có Nghị định của Chính phủ về thi hành 2 Luật nêu trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản hướng dẫn bổ sung về những điểm liên quan đến QTDND nói chung và QTDKV nói riêng.

4. Đăng ký hoạt động:

Khi chuyển đổi theo Luật HTX, QTDKV không phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép hoạt động, nhưng phải được Ngân hàng Nhà nước xác nhận cho áp dụng Điều lệ hoạt động mới và chuẩn y danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành. Các văn bản phải gửi đến Ngân hàng Trung ương bao gồm:

a. Nghị quyết Đại hội nhất trí chuyển đổi và đăng ký kinh doanh theo Luật HTX;

b. Điều lệ hoạt động đã được Đại hội thành viên thông qua;

c. Phương án xử lý vốn và tài sản;

d. Phương án hoạt động năm kế hoạch;

đ. Danh sách và lý lịch trích ngang của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành.

5. Đăng ký kinh doanh:

Sau khi làm thủ tục chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX và đã được Ngân hàng Nhà nước Trung ương chấp thuận, QTDKV tiến hành lập hồ sơ đăng ký kinh doanh gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Quỹ đặt trụ sở chính để trình UBND tỉnh, thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo qui định của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với Thông tư này không còn hiệu lực thi hành.

2. QTDKV thực hiện việc chuyển đổi theo thời hạn do Chính phủ qui định. Việc tổ chức Đại hội thành viên quyết định chuyển đổi cần kết hợp với kỳ Đại hội thường niên vào đầu năm 1998.

3. Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Quản lý các tổ chức tín dụng nhân dân, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trung ương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch HĐQT QTDKV chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các qui định của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vưỡng mắc, cần phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Trung ương để giải quyết.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/07/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 02/1998/TT-NHNN17 hướng dẫn chuyển đổi và đăng ký quỹ tín dụng nhân dân khu vực theo Nghị định 16/CP-1997 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 02/1998/TT-NHNN17 Ngày ban hành 09/03/1998
Ngày có hiệu lực 24/03/1998 Ngày hết hiệu lực 26/07/2005
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 02/1998/TT-NHNN17 hướng dẫn chuyển đổi và đăng ký quỹ tín dụng nhân dân khu vực theo Nghị định 16/CP-1997 do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close