BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 02/1999/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 1999.HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI, TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Quyết định số 210/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh như sau:

I/ ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1/ Phạm vi áp dụng:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 210/1998/QĐ-TTg ngày 27/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi áp dụng thí điểm một số chính sách về tài chính quy định tại Thông tư này bao gồm: Xã Long Thuận, Tiên Thuận, Lợi Thuận, An Thạnh thuộc huyện Bến Cầu và các xã Phước Lưu, Bình Thạnh, Phước Chỉ thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Địa bàn trên đây được gọi tắt trong Thông tư này là khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

2/ Đối tượng được hưởng ưu đãi:

Đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi về tài chính quy định trong Thông tư này là các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phù hợp với Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

a. Các nhà đầu tư trong nước bao gồm doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của: Luật Doanh nghiệp Nhà Nước, Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty, Luật Hợp tác xã...;

b. Các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài nếu không hình thành các pháp nhân kinh tế thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn để có căn cứ xác định chế độ ưu đãi.

Chỉ các hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài mới thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi.

3/ Các chủ đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trước ngày có hiệu lực của Quyết định 210/1998/QĐ-TTg ngày 27/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ thì kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, được chuyển sang hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định tại Thông tư này.

II/ NHỮNG HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

A/ QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

- Các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được huy động mọi nguồn vốn trong và ngoài nước bằng các hình thức thích hợp như vay ngân hàng, vay các tổ chức và cá nhân, phát hành trái phiếu doanh nghiệp... theo quy định của pháp luật hiện hành để tạo nguồn vốn phát triển kinh doanh.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình được phép áp dụng các hình thức huy động vốn thích hợp để xây dựng các cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài như phát hành sổ xố kiến thiết loại đặc biệt, báo cáo Chính phủ cho phép phát hành trái phiếu công trình, huy động lao động công ích của nhân dân... theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

B/ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI

1. Lập dự toán vốn đầu tư cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài:

Hàng năm (trong giai đoạn 1999-2002), căn cứ vào dự toán thu về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của địa bàn khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh duyệt và được Bộ Tài chính chấp thuận trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Tây Ninh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị mức vốn Nhà nước đầu tư riêng hàng năm qua ngân sách Tỉnh cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (chi tiết cho từng công trình đầu tư, phân loại theo nhóm và xếp theo thứ tự ưu tiên) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét.

Trên cơ sở dự toán thu về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của địa bàn khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Bộ Tài chính xác định tổng số vốn ngân sách Nhà nước đầu tư riêng mỗi năm cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài không dưới 50% tổng số thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng năm trên địa bàn khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Số vốn đầu tư này Bộ Tài chính sẽ cấp qua Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Tây Ninh để đầu tư cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính về vốn đầu tư cho từng công trình, tổng số vốn đầu tư và các vấn đề liên quan khác trước khi ra quyết định phê duyệt dự toán đầu tư cả giai đoạn 1999-2002 và dự toán đầu tư hàng năm bằng số vốn ngân sách Nhà nước cấp riêng cho tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ vào thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mức vốn đầu tư từng năm từ ngân sách Trung ương cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm lập dự toán sử dụng vốn đầu tư theo từng quý gửi Bộ Tài chính (chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý trước).

Trên cơ sở dự toán vốn đầu tư cả năm, dự toán sử dụng vốn từng quý do địa phương lập và khả năng của ngân sách Trung ương ở từng thời điểm, Bộ Tài chính xác định và thông báo dự toán cấp vốn hàng quý cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Số vốn Nhà nước đầu tư cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài qua ngân sách Tỉnh phải được xem xét lại vào năm sau trên cơ sở số thu thực tế năm trước để điều chỉnh vào dự toán đầu tư vốn năm sau, phần chênh lệch giữa số thực thu vượt hay hụt so với dự toán thu đầu năm sẽ được điều chỉnh vào dự toán vốn đầu tư năm sau. Số vốn đầu tư này được xác định là phần trợ cấp có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho Tỉnh, không tính vào nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

2. Phương thức cấp phát, chế độ báo cáo, quyết toán và quản lý vốn đầu tư cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài:

Theo dự toán sử dụng vốn đầu tư cả năm và hàng quý được duyệt, Bộ Tài chính (ngân sách Trung ương) cấp vốn cho các công trình đầu tư được duyệt qua ngân sách tỉnh Tây Ninh.

Mọi khoản vốn ngân sách Trung ương cấp cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài qua ngân sách Tỉnh chỉ sử dụng cho mục đích xây dựng các cơ sở hạ tầng theo quy hoạch tổng thể khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được cấp có thẩm quyền duyệt và phải được quản lý theo đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, địa phương được chủ động điều chỉnh mức vốn đầu tư giữa các công trình trong phạm vi tổng mức vốn đã được duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Nếu thay đổi danh mục công trình, thì phải có ý kiến thoả thuận chính thức bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số vốn đầu tư cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài qua ngân sách Tỉnh được phản ánh chung vào báo cáo ngân sách hàng tháng và quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương nhưng ghi một phần riêng cho các công trình đầu tư ở khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (gồm cả nguồn vốn ngân sách cấp riêng và nguồn vốn do Tỉnh huy động).

Hàng quý, Tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, cấp phát vốn cho từng công trình, cuối năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) kết quả thực hiện cả năm.

3. Việc quản lý, cấp phát và quyết toán vốn đầu tư cho từng công trình đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

c/ Quy định ưu đãi về tiền thuê đất, mặt nước; ưu đãi về thuế

1. Ưu đãi về tiền thuê đất, mặt nước:

Các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư trong nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài khi thuê đất, mặt nước của Nhà nước ngoài quyền được hưởng các ưu đãi về miễn giảm theo chế độ hiện hành của Nhà nước, còn được giảm thêm 50% tiền thuê đất, mặt nước so với giá cho thuê đất, mặt nước đang áp dụng tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài phù hợp với các quy định hiện hành về xác định giá cho thuê mặt đất, mặt nước.

2. Ưu đãi về thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài, các loại thuế khác:

a - Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài:

- Thu nhập mà chủ đầu tư nước ngoài có được do hoạt động đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài mang lại (kể cả số thuế thu nhập được hoàn lại và số thu nhập thu được do chuyển nhượng vốn) nếu chuyển ra nước ngoài hoặc giữ lại ngoài Việt Nam thì phải nộp thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài với thuế suất thấp nhất là 5%.

b - Các loại thuế khác:

Các loại thuế, phí và lệ phí khác thực hiện theo quy định hiện hành tại các Luật thuế, Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi), Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác.

3/ Trình tự, thủ tục để hưởng các ưu đãi đầu tư:

Trình tự, thủ tục để xin hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định tại Thông tư này thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục để được hưởng các ưu đãi về tiền thuê đất, ưu đãi về thuế quy định tại các văn bản hiện hành về thuê đất, mặt nước, về chế độ thuế.

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999. Mọi quy định trước đây về chế độ tài chính đã áp dụng tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/01/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 02/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 02/1999/TT-BTC Ngày ban hành 05/01/1999
Ngày có hiệu lực 01/01/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 02/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close