Văn bản " Thông tư 02/2001/BLĐTBXH-TT bãi bỏ điểm 4 Mục III Thông tư 21/LĐTBXH-TT hướng dẫn Nghị định 198/CP năm 1994 thi hành Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành " đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/10.2003 và được thay thế bởi Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực từ 11/10/2003

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2001/BLĐTBXH-TT

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 02/2001/BLĐTBXH-TT NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 2001 VỀ BÃI BỎ ĐIỂM 4 MỤC III CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/LĐTBXH-TTNGÀY 12/10/1996 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thi hành Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; thực hiện kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại Công văn số 97/VKSNDTC-KSVTTPL ngày 26/9/2000, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nay hướng dẫn như sau:

1- Bãi bỏ điểm 4 Mục III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12/10/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.

2- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mặc đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/10/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 02/2001/BLĐTBXH-TT bãi bỏ điểm 4 Mục III Thông tư 21/LĐTBXH-TT hướng dẫn Nghị định 198/CP năm 1994 thi hành Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 02/2001/BLĐTBXH-TT Ngày ban hành 09/01/2001
Ngày có hiệu lực 09/01/2001 Ngày hết hiệu lực 11/10/2003
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 02/2001/BLĐTBXH-TT bãi bỏ điểm 4 Mục III Thông tư 21/LĐTBXH-TT hướng dẫn Nghị định 198/CP năm 1994 thi hành Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close