BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2016/TT-BQP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 m 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN QUỐC GIA VIỆT NAM

n cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam.

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Vị trí

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam là tổ chức đặt dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động bằng ngân sách nhà nước, ngân sách quốc phòng và các nguồn tài trợ khác; được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng

a) Tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504) trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chương trình 504).

b) Điều phối các hoạt động của Chương trình 504.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch của Chương trình 504; quản lý, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch, báo cáo theo quy định.

3. Tham gia với các cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính quân sự có liên quan đến công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

4. Tham mưu cho Trưởng Cơ quan Thường trực và chủ trì thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

5. Chủ trì tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, xác định ưu tiên và điều phối thực hiện các dự án, nhiệm vụ rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và các nhiệm vụ khác theo Chương trình 504.

6. Chủ trì xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên toàn quốc; đề xuất việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn; quản lý và tổ chức triển khai thực hiện việc theo dõi, giám sát chất lượng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 504. Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến nhiệm vụ của Chương trình 504.

7. Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

8. Quản lý, duy trì và phát triển hoạt động Trang thông tin điện tử của Chương trình 504 theo đúng quy định của pháp luật.

9. Tuyển dụng, quản lý cán bộ, nhân viên, chuyên gia, cộng tác viên ngoài quân đội theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Bộ Quốc phòng.

10. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ quốc tế và các nguồn kinh phí khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

11. Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết và đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

12. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Quan hệ của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo 504 là quan hệ phục tùng lãnh đạo, chỉ đạo.

2. Quan hệ của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 là quan hệ phục tùng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy.

3. Quan hệ của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với Tư lệnh Công binh là quan hệ phục tùng chỉ huy, chỉ đạo về hành chính quân sự.

4. Quan hệ của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với các cơ quan, đơn vị trong Quân đội là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Quan hệ của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là quan hệ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp hiệp đồng thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và các mặt công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ thuộc Bộ, ngành, lĩnh vực được phân công.

6. Quan hệ của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với các địa phương, tổ chức trong nước và quốc tế là quan hệ phối hợp hiệp đồng, hợp tác thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016; những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Chỉ huy cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và CNTCCT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;
- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504;
- Bộ Tư lệnh Công binh; Văn phòng 504;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Cục Quân lực/BTTM;
- Trung tâm VNMAC; Quỹ, Hội bom mìn;
- VPBQP (CVP, NC, BĐ, ĐN);
- Lưu: VT; CCHC(02); T195.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/03/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 03/2016/TT-BQP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu 03/2016/TT-BQP Ngày ban hành 12/01/2016
Ngày có hiệu lực 01/03/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Quốc phòng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 03/2016/TT-BQP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close