Văn bản "Thông tư 05/1997/BKH-CSHT về việc xây mới trụ sở làm việc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/12.1997

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/1997/BKH-CSHT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 05/1997/BKH-CSHT NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1997 VỀ VIỆC XÂY DỰNG MỚI TRỤ SỞ LÀM VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH 984/TTg

Thực hiện điểm (b) mục 5 phần II trong Quyết định số 984/TTg ngày 30/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1997, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể về việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước như sau.

1. Trong tình hình nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn chế chi xây dựng mới Trụ sở của các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể sử dụng kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp phát. Các cơ quan cần sắp xếp bố chí sử dụng hợp lý trụ sở làm việc và phương tiện hiện có để phục vụ công tác. Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết việc xây dựng trụ sở trên cơ sở xem xét chặt chẽ nhu cầu và nguồn kinh phí xây dựng và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Vốn đầu tư XDCB thuộc Ngân sách Nhà nước có thể xem xét đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các đối tượng sau đây.

a) Ở Trung ương:

- Trụ sở làm việc các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

- Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và quần chúng quan trọng: Mặt trận Tổ quốc, Tổng liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản, hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội hữu nghị với nước ngoài...

- Trụ sở các cơ quan theo ngành dọc do Trung ương trực tiếp đầu tư và quản lý: Hệ thống Toà án Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện, Kiểm sát quân sự và Toà án quân sự, Cơ quan thống kê Tỉnh, Thành phố, hệ thống kho bạc, thuế... Cục Đầu tư phát triển các Tỉnh, Thành phố, Trụ sở hải quan; Hệ thống bảo hiểm xã hội.

b) Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân, các Sở, Ban, Ngành trực thuộc địa phương, Huyện uỷ, UBND huyện.

c) Trụ sở làm việc của Bộ chỉ huy quân sự và công an các Tỉnh (đầu tư thông qua Ngân sách Quốc phòng An ninh).

3. Trước mắt vốn XDCB thuộc Ngân sách Nhà nước rất hạn chế chỉ ưu tiên xây dựng trụ sở mới cho các đối tượng nêu trên mới được thành lập mà chưa có diện tích làm việc ổn định, hoặc có trụ sở đang sử dụng nhưng kết cấu đã xuống cấp nghiêm trọng không an toàn cho người sử dụng hoặc có diện tích làm việc quá thấp dưới 50% so với tiêu chuẩn thiết kế diện tích làm việc của Nhà nước ban hành (bình quân diện tích dưới 4m2/người)

Công trình xuống cấp nghiêm trọng, không an toàn cho người sử dụng phải có sự xác nhận của cơ quan giám định xây dựng Nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể: các cơ quan Trung ương tại Hà Nội phải có xác nhận của Cục giám định Bộ Xây dựng, các địa phương: phải có xác nhận của Sở Xây dựng.

4. Vốn đầu tư XDCB thuộc Ngân sách Nhà nước không đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch của các doanh nghiệp Nhà nước, các hội nghề nghiệp và chưa đầu tư đến trụ sở cấp xã và phường.

5. Về tiêu chuẩn thiết kế diện tích làm việc theo Quyết định số 150/CP ngày 10 tháng 6 năm 1997 của Hội đồng Chính phủ cho đến khi có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

6. Việc thoả thuận xây dựng trụ sở làm việc được quy định như sau:

a) Thoả thuận chủ trương xây dựng: Sau khi nhận được đầy đủ báo cáo về tổng diện tích trụ sở làm việc hiện có, tình hình sử dụng, định biên các cơ quan (theo qui định của cơ quan tổ chức cán bộ) yêu cầu xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo và khả năng cân đối vốn đầu tư của Ngân sách. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra xem xét và ra văn bản thoả thuận để các Bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương... tiến hành các bước chuẩn bị theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996.

b) Thoả thận danh mục các công trình khởi công mới trong kỳ kế hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thủ tướng Chính phủ đối với các Dự án nhóm A và thoả thuận đối với các Dự án nhóm B.

Các công trình nhóm C Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét chặt chẽ nhu cầu và khả năng Ngân sách, ra văn bản thoả thuận danh mục khởi công mới trong kế hoạch hàng năm đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc giải quyết các trường hợp này.

7. Cụ thể đối với việc triển khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 1997 đã giao theo Quyết định 985/TTg ngày 30 tháng 12 năm 1996 và 349/BKH -TH ngày 31 tháng 12 năm 1996 như sau:

+ Các Dự án nhóm A, B được triển khai xây dựng theo kế hoạch.

+ Các Dự án nhóm C chuyển tiếp thuộc các Cơ quan Trung ương và địa phương được bố trí triển khai xây dựng theo cơ cấu vốn đã giao kế hoạch và đảm bảo dành trên 60% vốn đầu tư cho các công trình và hạng mục công trình hoàn thành trong năm 1997.

- Các dự án nhóm C khởi công mới đều phải gửi đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/5/1997 có kèm theo văn bản quyết định đầu tư và văn bản duyệt thiết kế dự toán, báo cáo tổng nguồn diện tích trụ sở hiện có, tình hình sử dụng, định biên cơ quan để kiểm tra sự cần thiết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thoả thuận bằng văn bản mới dược thi công và cấp phát vốn.

Riêng với dự án nhóm C khởi công mới của các tỉnh mới chia phải di chuyển như Bắc Cạn, Bắn Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Quảng Nam, Bình Phước, Bạc Liêu đề nghị phải có quy hoạch xây dựng trụ sở các cơ quan của tỉnh, bố trí xây dựng dần từng bước, từng năm, được phép triển khai kế hoạch xây dựng nhưng cũng phải đăng ký theo thời hạn trên.

- Các dự án nhóm C khởi công mới năm 1997 đã đủ thủ tục XDCB chỉ đăng ký một lần (chậm nhất là ngày 15/5/1997). Nếu không đúng thủ tục quy định, không đúng thời hạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh vốn cho các Dự án khác vào tháng 7 năm 1997. Các dự án chưa đủ thủ tục quy định cần hoàn chỉnh đưa vào kế hoạch 1998.

8. Căn cứ đối tượng đầu tư đã nêu tại điểm 2, các cơ quan Trung ương và địa phương phải có văn bản đề nghị các công trình trụ sở dự kiến khởi công mới trong kế hoạch 1998, trong đó có thuyết minh về tổng diện tích trụ sở làm việc hiện có, tình hình sử dụng, định biên cơ quan, yêu cầu bổ sung thêm diện tích để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thoả thuận về chủ trương đầu tư trong quý III/1997.

Chỉ tiến hành chuẩn bị đầu tư và lập thiết kế dự toán những dự án nhóm C đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thoả thuận chủ trương bằng văn bản.

- Những dự án nhóm C, tối đa chỉ được xây dựng trong 2 năm. Trong trường hợp cân đối vốn của Ngân sách Nhà nước khó khăn phải kiên quyết không khởi công mới. Trên cơ sở đăng ký của các Bộ và địa phương trong quý I Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo thoả thuận danh mục dự án khởi công trong năm.

9. Trong tháng 5/1997, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình giải quyết đầu tư xây dựng trụ sở làm việc năm 1997. Tháng 10/1997, tổng hợp báo cáo dự kiến xử lý đầu tư trụ sở làm việc chuẩn bị ghi kế hoạch 1998.

Thông tư hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/12/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/1997/BKH-CSHT về việc xây mới trụ sở làm việc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 05/1997/BKH-CSHT Ngày ban hành 23/04/1997
Ngày có hiệu lực 23/04/1997 Ngày hết hiệu lực 31/12/1997
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/1997/BKH-CSHT về việc xây mới trụ sở làm việc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close