BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 05/2006/TT-BCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẤY Ý KIẾN VỀ BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết Điện lực thuộc Bộ Công nghiệp;
Bộ Công nghiệp hướng dẫn trình tự, thủ tục lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện (quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Điện lực) như sau:

I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẤY Ý KIẾN BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN

1. Biểu giá bán lẻ điện, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phải được đưa ra lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và khách hàng sử dụng điện.

Việc lấy ý kiến của khách hàng sử dụng điện thực hiện thông qua việc lấy ý kiến của Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, là tổ chức đại diện cho quyền lợi của khách hàng sử dụng điện.

2. Cơ quan tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến là Bộ Công nghiệp (Cục Điều tiết Điện lực).

Trong trường hợp biểu giá bán lẻ điện do các đơn vị điện lực chủ động xây dựng và đề nghị, Cục Điều tiết Điện lực có trách nhiệm thẩm tra và đề xuất phương án biểu giá bán lẻ điện trước khi tổ chức lấy ý kiến.

3. Trình tự tổ chức lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện như sau:

a/ Cục Điều tiết Điện lực soạn thảo và trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nội dung công bố phương án biểu giá bán lẻ điện và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về phương án biểu giá bán lẻ điện;

b/ Trong thời hạn 07 ngày sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc tổ chức lấy ý kiến phương án biểu giá bán lẻ điện, Cục Điều tiết Điện lực có trách nhiệm:

- Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc lấy ý kiến về phương án biểu giá bán lẻ điện.

Nội dung thông báo gồm: Mục đích việc lấy ý kiến, thời gian và phương thức tổ chức lấy ý kiến, địa chỉ tham khảo phương án biểu giá bán lẻ điện.

- Công bố công khai dự thảo phương án biểu giá bán lẻ điện trên trang tin điện tử chính thức của Bộ Công nghiệp, tại trụ sở chính của Cục Điều tiết Điện lực và chi nhánh của Cục Điều tiết Điện lực tại các khu vực. Nội dung công bố công khai dự thảo phương án biểu giá bán lẻ điện quy định tại Mục 6 Phần I của Thông tư này.

- Triển khai việc lấy ý kiến rộng rãi khách hàng theo hình thức thăm dò trực tuyến trên trang tin điện tử chính thức của Bộ Công nghiệp.

- Gửi bằng văn bản nội dung phương án biểu giá bán lẻ điện tới các cơ quan, tổ chức có liên quan và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

c/ Thời hạn lấy ý kiến rộng rãi khách hàng theo hình thức thăm dò trực tuyến trên trang điện tử chính thức của Bộ Công nghiệp là 15 ngày kể từ ngày công bố công khai dự thảo phương án biểu giá bán lẻ điện.

d/ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến về phương án biểu giá bán lẻ điện (nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày công bố công khai dự thảo phương án biểu giá bán lẻ điện), các cơ quan, tổ chức có liên quan và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Bộ Công nghiệp (Cục Điều tiết Điện lực) để tổng hợp.

Quá thời hạn nêu trên, các cơ quan chưa có ý kiến được coi như đồng ý với phương án được đưa ra lấy ý kiến.

4. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến, Cục Điều tiết Điện lực có trách nhiệm tổng hợp và tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh phương án biểu giá bán lẻ điện trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định.

5. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Bộ Tài chính, Cục Điều tiết Điện lực có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn chỉnh phương án biểu giá bán lẻ điện báo cáo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Nội dung công bố công khai phương án biểu giá bán lẻ điện:

a/ Các căn cứ để xây dựng phương án giá;

b/ Lý do và sự cần thiết xây dựng phương án giá;

c/ Mục tiêu và yêu cầu của phương án giá;

d/ Các phương án giá cụ thể;

đ/ Đánh giá những tác động của từng phương án giá đối với hoạt động của các tổ chức sản xuất, kinh doanh, đến ngân sách nhà nước, tác động đến đời sống, xã hội, thu nhập của người tiêu dùng;

e/ Các biện pháp triển khai thực hiện biểu giá bán lẻ điện.

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Công nghiệp để giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Châu Huệ Cẩm

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/06/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/2006/TT-BCN hướng dẫn trình tự, thủ tục lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện do Bộ công nghiệp ban hành

Số hiệu 05/2006/TT-BCN Ngày ban hành 09/05/2006
Ngày có hiệu lực 06/06/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/2006/TT-BCN hướng dẫn trình tự, thủ tục lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện do Bộ công nghiệp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close