Văn bản "Thông tư 06/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 05/05.1999 và được thay thế bởi Thông tư 127/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 05/05/1999

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 06/1998 /TT-BCT NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Thi hành Nghị định 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ ban hành về quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với các Doanh nghiệp Nhà nước;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty xổ số kiến thiết như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Công ty xổ số kiến thiết là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xổ số, có tư cách pháp nhân, được Nhà nước cấp vốn pháp định, có quyền lợi, trách nhiệm thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Hoạt động của Công ty xổ số kiến thiết do có đặc thù riêng nên ngoài việc thực hiện Nghị định 59/CP ngày 3/10/1996 và các Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính của Bộ Tài chính, Công ty xổ số kiến thiết còn thực hiện những quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn này.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Doanh thu của Công ty xổ số kiến thiết:

1.1. Doanh thu (doanh thu thực thu) bán vé xổ số kiến thiết, lô tô, xổ số bóc, xổ số cào...

1.2. Doanh thu từ hoạt động khác.

2. Chi phí của Công ty xổ số kiến thiết:

Ngoài các khoản chi phí được quy định tại Thông tư 76 TC/TCDN ngày 15/11/1996 của Bộ Tài chính; Công ty xổ số kiến thiết được chi các khoản sau:

2.1. Chi trả vé trúng thưởng: Khi xây dựng cơ cấu giải thưởng phải theo đúng quy định của Bộ Tài chính đối với từng loại hình xổ số. Việc chi trả thưởng phải căn cứ vào vé trúng thưởng hợp lệ của mỗi đợt vé phát hành và thực tế trả thưởng để xác định.

2.2. Chi hoa hồng đại lý: Chi trả hoa hồng cho đại lý do Công ty xổ số kiến thiết quy định đối với từng loại hình xổ số và áp dụng cho từng thời gian, từng khu vực cụ thể.

Hoa hồng trả cho đại lý do Công ty xổ số kiến thiết quy định nói trên tối đa không quá 13% doanh thu bán vé đối với các tỉnh đồng bằng, thành phố và không quá 15% đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên.

2.3. Chi tiền lương: Công ty xổ số kiến thiết căn cứ vào Nghị định 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới tiền lương, Thông tư 13/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động đối với các doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đơn giá tiền lương, chấp hành các quy định quản lý và xác định định mức chi phí tiền lương cụ thể.

2.4. Chi về vé xổ số kiến thiết: Khoản chi về vé xổ số được xác định căn cứ vào giá cả thanh toán thực tế với cơ sở in vé do Công ty xổ số kiến thiết đặt hàng thông qua ký hợp đồng kinh tế cộng với các chi phí vận chuyển xếp dỡ, bảo quản, phụ phí hợp lệ (nếu có). Các khoản chi này phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo chế độ quy định. 2.5. Chi quay số mở thưởng: Bao gồm chi phí thuê hội trường, chi bồi dưỡng hội đồng giám sát, chứng kiến quay số mở thưởng, người phục vụ...

Chi thanh huỷ vé bán không hết, thanh huỷ vé lưu trữ hết thời hạn: Bao gồm chi bồi dưỡng hội đồng giám sát, chứng kiến thanh huỷ vé. Mức chi bồi dưỡng hội động giám sát, chứng kiến quay số mở thưởng, hội đồng thanh huỷ vé bán không hết, rút cuống vé trúng thưởng xổ số lô tô... do Công ty xổ số kiến thiết xây dựng và đăng ký với Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh hoặc thành phố trên nguyên tắc phù hợp với giá cả thị trường từng địa phương và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong việc chứng kiến, giám sát quay số mở thưởng, thanh huỷ vé bán không hết. Căn cứ để chi bồi dưỡng là bảng theo dõi số buổi tham gia làm việc của các thành viên.

2.6. Chi đóng góp cho khối liên kết (nếu có): là khoản đóng góp cho hoạt động chung của khối liên kết được sử dụng cho những nội dung chủ yếu như: Chi đóng dấu vé (nếu có); chi phí xếp vé cho các tỉnh, thành phố; chi bồi dưỡng hội đồng quay số mở thưởng; đưa tin kết quả mở thưởng; chi phục vụ công tác kiểm tra; phụ cấp kiêm nhiệm ban thường trực hội đồng; trả lương nhân viên chuyên trách (nếu có); hội họp, khen thưởng thi đua cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng khối và các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động chung của khối liên kết.

Về mức đóng góp, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu quy định mức tối đa mà mỗi thành viên của khối phải đóng góp. Trước mắt, tuỳ thuộc vào dự toán các khoản chi tiêu hợp lệ và doanh số xổ số kiến thiết của khối được đại hội khối liên kết thông qua. Hết năm tài chính phải quyết toán tài chính và báo cáo ban kiểm tra của khối phê duyệt. Chủ tịch khối chịu trách nhiệm trước Nhà nước về tính hợp lệ của các khoản chi trên. Sau khi quyết toán, nếu thừa thì trừ vào khoản đóng góp tương ứng của năm sau.

2.7. Chi tuyên truyền về hoạt động xổ số kiến thiết, thông tin kết quả mở thưởng: bao gồm các chi phí như quảng cáo, tiếp thị, tuyên truyền mục đích của xổ số kiến thiết, thông tin, in tờ rơi kết quả mở thưởng phục vụ khách hàng, đại lý và các chi phí khác có liên quan.

2.8. Các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết phát triển như: Chi phát triển màng lưới đại lý xổ số kiến thiết, nghiên cứu thiết kế sản phẩm xổ số mới, chống số đề lợi dụng xổ số kiến thiết để hoạt động.

2.9. Chi bằng tiền khác (tiếp tân, khánh tiết, hội họp...): Công ty xổ số kiến thiết phải xây dựng định mức chi tiêu, các khoản chi này phải có chứng từ hợp lý hợp lệ, mức khống chế tối đa theo quy định tại Thông tư 76 TC/TCDN ngày 15/11/1996 của Bộ Tài chính.

Mức khống chế các khoản chi bằng tiền được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa doanh thu bán vé xổ số kiến thiết và giá vốn:

Trong đó:

- Doanh thu bán vé xổ số kiến thiết được xác định bằng doanh thu của tất cả các loại hình xổ số.

- Giá vốn được xác định gồm: Chi phí quản lý kinh doanh XSKT + Chi phi trực tiếp phát hành và trả thưởng.

3. Thuế doanh thu của Công ty xổ số kiến thiết:

Công ty xổ số kiến thiết nộp đầy đủ thuế doanh thu theo luật định tại Cục thuế nơi có trụ sở chính của Công ty.

III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN THỰC HIỆN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Lợi nhuận của Công ty xổ số kiến thiết được xác định bằng chênh lệch giữa doanh thu bán vé xổ số kiến thiết trừ (-) giá vốn và các loại thuế trừ thuế lợi tức. Cụ thể như sau:

Lợi nhuận thực hiện

=

Doanh thu bán vé xổ số kiến thiết

-

Giá vốn

-

Các khoản thuế (trừ thuế lợi tức)

+

Lợi nhuận khác

Phân phối lợi nhuận: Thời điểm, phương pháp trích lập, cách sử dụng các quỹ thực hiện theo Thông tư 70 TC/TCDN ngày 05/11/1996 của Bộ Tài chính.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngoài các báo cáo thực hiện theo chế độ hiện hành, Công ty xổ số kiến thiết thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định sau:

- Công ty xổ số kiến thiết gửi báo cáo về Bộ Tài chính:

+ Báo cáo tài chính quý chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu quý sau.

+ Báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày 31-1 năm sau.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công ty xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách theo luật định. Công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, bổ sung, sửa đổi kịp thời.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 05/05/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 06/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 06/1998/TT-BTC Ngày ban hành 10/01/1998
Ngày có hiệu lực 25/01/1998 Ngày hết hiệu lực 05/05/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 06/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close