BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/BYT-TT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1996

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 06/BYT- TT NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SĂN SÓC NGƯỜI CAO TUỔI VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHO HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Ngày 27-2-1996 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 117/TTg về chăm sóc Người cao tuổi và hỗ trợ hoạt động cho Hộ Người cao tuổi Việt Nam. Để thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

I. SỞ Y TẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG:

1. Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan có liên quan để giúp đỡ việc thành lập Hội Người cao tuổi ở xã, phường, thị trấn, giúp Hội sớm ổn định tổ chức tạo ra phong trào người cao tuổi đối với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương như: vệ sinh phòng bệnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, phát triển kinh tế theo mô hình VAC. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 134/CT ngày 11 tháng 5 năm 1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về đề ra chương trình hành động phù hợp với điều kiện của địa phương để chăm sóc tốt hơn nữa sức khoẻ người cao tuổi.

2. Đối với những cán bộ của ngành Y tế được địa phương bầu vào Ban chấp hành Hội người cao tuổi thì Sở cần tạo điều kiện về thời gian, phương tiện hoạt động để những cán bộ đó hoạt động có hiệu quả cho Hội.

3. Chỉ đạo trung tâm y tế quận, huyện, y tế xã, phường thực hiện các yêu cầu sau:

a. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để giúp đỡ cho hoạt động của Hội Người cao tuổi.

b. Vận động và giúp đỡ cán bộ trong ngành đã nghỉ hưu tham gia hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi như phổ biến kiến thức y học thường thức, y học dân tộc; trồng cây làm thuốc chữa bệnh không vì mục đích kinh doanh.

c. Tổ chức hướng dẫn người cao tuổi tập luyện thân thể giữ gìn và nâng cao sức khoẻ, phổ biến những kiến thức thông thường về y học và thể dục chữa bệnh. Phát hiện những cụ sức khoẻ quá yếu, tàn tật để có sự chăm sóc đặc biệt, tốt nhất là khám chữa bệnh tại nhà. Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của quận, huyện, phát hiện những trường hợp khó khăn, gia đình cô đơn không nơi nương tựa để xét cấp thẻ miễn một phần viện phí theo quy định tại Thông tư Liên bộ số 14/TT-LB ngày 30-9-1995 về việc thu hội một phần viện phí.

4. Chỉ đạo Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu đề ra kế hoạch triển khai thí điểm hình thức bảo hiểm y tế tự nguyện, đặc biệt hình thức Bảo hiểm y tế tự nguyện cho người cao tuổi.

II. CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH:

1. Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, bệnh viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bệnh viện quận, huyện nên giành một số giường chữa bệnh riêng cho người cao tuổi nhất là các bệnh người cao tuổi thường mắc.

2. Các phòng khám của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải thực hiện tốt chế độ ưu tiên khám chữa bệnh trước cho các cụ cao tuổi, đối với người già yếu tàn tật đi lại quá khó khăn thì thực hiện khám chữa bệnh tại nhà.

Nhận được Thông tư này các đơn vị địa phương phải có kế hoạch triển khai thực hiện ngay, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về Bộ (Vụ Điều trị) để nghiên cứu giải quyết.

 

Đỗ Nguyên Phương

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 06/BYT-TT-1996 hướng dẫn Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về việc chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ hoạt động cho Hội người cao tuổi Việt Nam do Y tế ban hành

Số hiệu 06/BYT-TT Ngày ban hành 11/05/1996
Ngày có hiệu lực 26/05/1996 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 06/BYT-TT-1996 hướng dẫn Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về việc chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ hoạt động cho Hội người cao tuổi Việt Nam do Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close