BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/1997/TT-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 07/1997/TT-LĐTBXH NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN YALY

Căn cứ Nghị định số 179/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời về chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6770/KTN ngày 31/12/1996 của Chính phủ về chế độ cho công trình thuỷ điện Yaly, sau khi có ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số: 557 CV/TCCB ngày 25 tháng 2 năm 1997 và một số Bộ có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức thi công tại công trình thuỷ điện Yaly.

I. CÁC CHẾ ĐỘ

Ngoài chế độ tiền lương, tiền thưởng, thoả thuận tại công văn số 86/LĐTBXH-TL ngày 8/1/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, công nhân, viên chức trực tiếp tham gia xây dựng công trình thuỷ điện Yaly còn được hưởng các chế độ sau:

1. Đối với công nhân, viên chức trực tiếp thi công trong hầm được áp dụng các chế độ sau:

a. Vận dụng thang lương A5- Khai thác mỏ hầm lò, ban hành kèm theo Nghị định số: 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ để tính đơn giá tiền lương và các khoản phụ cấp lương đối với các công việc thi công trong hầm.

b. Áp dụng phụ cấp đặc biệt quy định tại Quyết định số 574/TTg ngày 25/11/1993 của Thủ tướng Chính phủ với mức 50% lương cấp bậc, chức vụ. Phụ cấp này được tính vào đơn giá tiền lương.

c. Áp dụng chế độ làm việc 6 giờ/ca (chế độ 3 ca, 4 kíp) đối với công nhân, viên chức thi công trong hầm. Cách tính chế độ tiền lương ngày, tiền lương giờ theo quy định tại Nghị định số 197/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ và Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày 19/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đối với công nhân, viên chức trực tiếp thi công ngoài hầm (ngoài hở), được áp dụng phụ cấp đặc biệt quy định tại Quyết định số 574/TTg ngày 25/11/1993 của Thủ tướng Chính phủ với mức 30% tính trên lương cấp bậc, chức vụ. Phụ cấp này được tính vào đơn giá tiền lương.

3. Đối với cán bộ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật (kể cả A và B), những ngày làm việc tại hiện trường từ 1/2 ngày trở lên thì cũng được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt, cụ thể như sau:

- Làm việc trong hầm, phụ cấp 50% lương cấp bậc, chức vụ;

- Làm việc ngoài hầm (ngoài hở), phụ cấp 30% lương cấp bậc, chức vụ.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc tính các chế độ nêu trên vào đơn giá dự toán xây lắp gắn với khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành. Đối với chi phí chung vẫn thực hiện như quy định tại văn bản số: 03 BXD/VKT ngày 30 tháng 3 năm 1994 và văn bản số 1790 BXD/VKT ngày 6 tháng 12 năm 1995 của Bộ Xây dựng, chỉ điều chỉnh phần tiền lương, phụ cấp tăng thêm tại các điểm 1, 2 mục I nêu trên đối với cán bộ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật.

2. Bộ công nghiệp hướng dẫn Tổng công ty điện lực Việt Nam theo dõi, kiểm tra và quyết toán theo đúng chế độ quy định của Nhà nước, bảo đảm không vượt quá 110 tỷ đồng đã quy định tại công văn số 6770/KTN ngày 31/12/1996 của Chính phủ.

3. Các chế độ theo hướng dẫn nêu trên được thực hiện từ ngày ngày 01/1/1997 đến khi kết thúc công trình. Riêng năm 1996, do Liên bộ trình Thủ tướng Chính phủ các chế độ từ đầu năm nhưng cuối năm mới được chấp thuận nên khối lượng thực hiện trong năm 1996 nếu chưa quyết toán thì cũng được điều chỉnh, thanh toán theo các chế độ quy định tại Thông tư này.

Tổng công ty Xây dựng Sông Đà, Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm xác định chi phí tăng thêm do thực hiện các chế độ nêu trên của năm 1996 và các năm sau một cách chặt chẽ, đúng quy định, tiết kiệm, đúng đối tượng trong phạm vi nguồn chi phí tăng thêm, không được dùng nguồn kinh phí bổ sung tăng thêm này để làm các việc khác. Định kỳ 6 tháng một lần hai tổng công ty có trách nhiệm báo cáo về Bộ lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Công nghiệp tình hình thực hiện chế độ theo quy định và Liên bộ sẽ tổ chức kiểm tra thực tế việc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

 

Lê Duy Hồng

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 07/1997/TT-LĐTBXH về chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện YALY do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu 07/1997/TT-LĐTBXH Ngày ban hành 10/03/1997
Ngày có hiệu lực 01/01/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 07/1997/TT-LĐTBXH về chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện YALY do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close