BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/1998/TT-BKH

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 1998

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC LIÊN DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa IX Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Luật Dầu khí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 6 tháng 7 năm 1993;
Căn cứ Nghị định 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định 10/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và đảm bảo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 75/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Nhằm nâng cao hiệu qủa việc quản lý hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đa dạng của các Hợp đồng dầu khí.
Nay ban hành Thông tư hướng dẫn việc liên doanh trong hoạt động dầu khí như sau:

Phần I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Liên doanh trong hoạt động dầu khí là việc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và các bên nhà thầu thành lập công ty dưới hình thức Công ty liên doanh điều hành; Công ty liên doanh hoặc các hình thức liên doanh khác để thực hiện hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong diện tích Hợp đồng dầu khí.

2. Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và các bên nhà thầu được lựa chọn các hình thức liên doanh nói trên để thực hiện hoạt động dầu khí tùy theo thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng dầu khí.

Thỏa thuận về việc thành lập Công ty liên doanh điều hành, Công ty liên doanh hoặc các hình thức liên doanh khác phải được quy định trong Hợp đồng dầu khí.

Hợp đồng dầu khí nói tại thông tư này là Hợp đồng được xác lập theo quy định của Luật Dầu khí và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Trong quá trình hoạt động, công ty liên doanh điều hành, Công ty liên doanh và các hình thức liên doanh khác phải tuân thủ các quy định của Giấy phép đầu tư, Hợp đồng dầu khí, Điều lệ công ty, tuân thủ các quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Phần II:

CÔNG TY LIÊN DOANH ĐIỀU HÀNH

4. Các bên nhà thầu được thành lập Công ty liên doanh điều hành để thực hiện Hợp đồng dầu khí, Công ty liên doanh điều hành hoạt động thay mặt và đại diện cho các bên nhà thầu trong phạm vi được ủy quyền, không nhằm mục đích thu lợi nhuận cho mình.

Công ty liên doanh điều hành được thành lập trên cơ sở Hợp đồng dầu khí, Điều lệ Công ty, Thỏa thuận điều hành và Giấy phép đầu tư. Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại các ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và/hoặc ở nước ngoài theo điều kiện thỏa thuận trong Hợp đồng dầu khí.

Mục tiêu, phạm vi và nội dung hoạt động của Công ty liên doanh điều hành được quy định trong Thỏa thuận điều hành giữa các bên nhà thầu và Công ty liên doanh điều hành và phải được quy định trong Hợp đồng dầu khí.

5. Vốn đăng ký thành lập và quyền lợi sở hữu của các bên nhà thầu trong Công ty liên doanh điều hành;

5.1- Vốn đăng ký của Công ty liên doanh điều hành do các bên nhà thầu thỏa thuận ghi trong Điều lệ Công ty liên doanh điều hành. Phần góp vốn đăng ký của các bên nhà thầu tương ứng với quyền lợi tham gia của mỗi Bên quy định trong Hợp đồng dầu khí.

Quyền lợi sở hữu của các bên nhà thầu trong Công ty liên doanh điều hành tương ứng với quyền lợi tham gia của Nhà thầu trong Hợp đồng dầu khí.

5.2- Khi một bên nhà thầu được phép chuyển nhượng quyền lợi tham gia trong Hợp đồng dầu khí thì quyền lợi sở hữu của Nhà thầu trong Công ty liên doanh điều hành cũng thay đổi tương ứng với phần chuyển nhượng quyền lợi tham gia của Nhà thầu trong Hợp đồng dầu khí.

5.3- Trong quá trình hoạt động, Công ty liên doanh điều hành không được chuyển nhượng quyền và trách nhiệm của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào.

6. Công ty liên doanh điều hành được thành lập sau khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư; Giấy phép đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Công ty liên doanh điều hành.

Để thành lập Công ty liên doanh điều hành, trong Hợp đồng dầu khí phải có các văn bản:

1- Thỏa thuận Điều hành.

2- Điều lệ của Công ty liên doanh điều hành.

7. ủy ban quản lý và Cơ quan điều hành Công ty liên doanh điều hành;

7.1 ủy ban quản lý được thành lập bao gồm đại diện Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và nhà thầu; ủy ban quản lý bàn bạc và quyết định mọi vấn đề liên quan tới tổ chức và hoạt động dầu khí trong diện tích Hợp đồng dầu khí.

Cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm của ủy ban quản lý được quy định trong Hợp đồng dầu khí.

7.2- Cơ quan điều hành công việc hàng ngày của Công ty liên doanh điều hành gồm có Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các Giám đốc do ủy ban quản lý bổ nhiệm và chịu sự giám sát, chỉ đạo của ủy ban quản lý.

Chức năng, nhiệm vụ và các nguyên tắc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh nói trên được quy định trong Điều lệ Công ty liên doanh điều hành.

8. Là Công ty hoạt động không nhằm mục đích thu lợi nhuận cho mình, Công ty liên doanh điều hành không phải là đối tượng chịu các loại thuế liên quan đến hoạt động điều hành của Công ty.

Các bên nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của Luật Dầu khí, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Hợp đồng dầu khí.

9. Các nhân viên Công ty liên doanh điều hành phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

10. Trong trường hợp Công ty liên doanh điều hành được thuê đất để xây dựng trụ sở Công ty hoặc phục vụ cho hoạt động điều hành của Công ty thì phải trả tiền thuê đất theo quy định về thuê đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phần III:

CÔNG TY LIÊN DOANH

11. Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và các bên nhà thầu được thành lập Công ty liên doanh trên cơ sở Hợp đồng dầu khí để thực hiện hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam trong phạm vi diện tích Hợp đồng dầu khí.

Công ty liên doanh được thành lập theo quy định của Luật Dầu khí và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

12. Trong trường hợp cần thiết, các bên trong Hợp đồng dầu khí có thể thỏa thuận thành lập Công ty liên doanh để thực hiện hoạt động khai thác dầu khí sau khi kết thúc giai đoạn tìm kiếm, thăm dò.

13. Các nguyên tắc về xác định vốn pháp định, vốn đầu tư của Công ty liên doanh; phương thức; tiến độ huy động vốn; quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên doanh; quyền và nghĩa vụ của Công ty liên doanh; cơ chế, tổ chức quản lý, điều hành của Công ty liên doanh được quy định trong Hợp đồng dầu khí.

Thủ tục thành lập và hoạt động của Công ty liên doanh theo quy định của Luật Dầu khí và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Phần IV:

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH ĐIỀU HÀNH VÀ CÔNG TY LIÊN DOANH

14. Công ty liên doanh điều hành, Công ty liên doanh và các liên doanh theo hình thức khác phải tuân thủ và chịu sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các Công ty nói trên phải được thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục và không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

15. Các Công ty liên doanh điều hành, Công ty liên doanh dầu khí có trách nhiệm định kỳ báo cáo hoạt động dầu khí của mình quy định trong Hợp đồng dầu khí cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Phần V:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

16. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có những vướng mắc, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và các nhà thầu cần phản ánh kịp thời đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có sự xem xét, điều chỉnh cần thiết.

 

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trần Xuân Giá

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/09/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 07/1998/TT-BKH hướng dẫn việc liên doanh trong hoạt động dầu khí do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 07/1998/TT-BKH Ngày ban hành 16/09/1998
Ngày có hiệu lực 16/09/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 07/1998/TT-BKH hướng dẫn việc liên doanh trong hoạt động dầu khí do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close