BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2011/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ “CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP HÀNG THÁNG” THAY THẾ CHỈ TIÊU “GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ CỐ ĐỊNH 1994 HÀNG THÁNG”

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng” như sau:

Điều 1. Áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng”.

Điều 2. Đối tượng thực hiện

Các đơn vị có trách nhiệm tính toán và sử dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp gồm:

- Đơn vị tính toán: Tổng cục Thống kê và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê;

- Đơn vị sử dụng:

+ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp;

+ Các đơn vị, cá nhân khác sử dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng”.

Điều 3. Trách nhiệm thu thập, tổng hợp và công bố thông tin

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp và công bố “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” cấp quốc gia và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ yêu cầu của các lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước và các đối tượng dùng tin khác theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dựa vào các chỉ tiêu thống kê liên quan như: “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế” và “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh” để tính chuyển về chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994” hàng năm.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các Sở, ngành, phòng, ban và các cơ quan chuyên môn khác thuộc quyền quản lý thực hiện việc thu thập, tổng hợp thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê được phân công, cung cấp cho cơ quan thống kê cùng cấp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 6 năm 2011.

2. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” làm chỉ tiêu thống kê chính thức để lập kế hoạch và đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp hàng tháng, quý, năm và dài hạn cấp quốc gia và cấp tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để kịp thời xem xét, xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Website của Chính phủ; Công báo VPCP;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCTK.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/06/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 07/2011/TT-BKHĐT về áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 07/2011/TT-BKHĐT Ngày ban hành 17/05/2011
Ngày có hiệu lực 01/06/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 07/2011/TT-BKHĐT về áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close