Văn bản "Thông tư 08/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ kèm theo Quyết định 45/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 24/03.2014 và được thay thế bởi Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 15/04/2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 08/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Điểm a khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Môn ngoại ngữ:

- Căn cứ yêu cầu của chương trình đào tạo và khả năng đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ quy định tại khoản 4 Điều 39 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định môn ngoại ngữ trong tuyển sinh và trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo;

- Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định việc miễn thi môn ngoại ngữ cho các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng ngoại ngữ, không qua phiên dịch;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế có thẩm quyền với yêu cầu trình độ tiếng Anh TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32 hoặc IETLS 4.0 trở lên hoặc tương đương; hoặc có chứng chỉ của các ngoại ngữ khác đạt ở trình độ B trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ;

- Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành ngoại ngữ phải dự thi ngoại ngữ thứ hai do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định”.

2. Khoản 1 Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 ở các môn thi cơ bản, cơ sở. Môn ngoại ngữ phải đạt yêu cầu theo quy định của Thủ trưởng cơ sở đào tạo”.

3. Gạch đầu dòng thứ hai điểm a khoản 1 Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Môn ngoại ngữ: Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định khối lượng học tập hỗ trợ để học viên có thể tham khảo tài liệu chuyên môn phục vụ học tập và trao đổi khoa học”.

4. Điểm a khoản 4 Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh với một trong các chứng chỉ, văn bằng sau:

- Đạt trình độ TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45 hoặc IETLS 4.5 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy là tiếng Anh, bằng tốt nghiệp đại học trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy chuyên môn là tiếng Anh không qua phiên dịch.

Đối với thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh, Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định trình độ ngoại ngữ phải đạt trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung về từ ngữ: Thay cụm từ “môn tiếng Anh” bằng cụm từ “môn ngoại ngữ” tại khoản 2 và khoản 3 Điều 33 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Bãi bỏ Điều 46 và khoản 6 Điều 47 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2009. Các quy định trước đây trái với Thông tư này bị bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo trình độ thạc sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Như Điều 5;
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 24/03/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 08/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ kèm theo Quyết định 45/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 08/2009/TT-BGDĐT Ngày ban hành 21/04/2009
Ngày có hiệu lực 08/06/2009 Ngày hết hiệu lực 24/03/2014
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 08/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ kèm theo Quyết định 45/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close