Văn bản "Thông tư 09/2008/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 27/12.2018 và được thay thế bởi Quyết định 7757/QĐ-BYT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực từ 27/12/2018

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 09/2008/TT-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC KẾT HỢP GIỮA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ VỚI CÁC BỆNH VIỆN THỰC HÀNH TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Bộ Y tế hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện, viện nghiên cứu và các cơ sở y tế khác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân (sau đây gọi chung là kết hợp viện – trường) như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện, viện nghiên cứu và các cơ sở y tế khác trong công tác tổ chức và cán bộ; công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ y tế.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho tất cả các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp y tế; các bệnh viện, viện nghiên cứu và các cơ sở y tế khác tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế trên cả nước.

3. Giải thích một số thuật ngữ

“Cơ sở đào tạo” là các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trường trung cấp, được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp.

“Cơ sở thực hành” là bệnh viện, viện nghiên cứu, các cơ sở khám chữa bệnh khác (sau đây gọi chung là các bệnh viện thực hành) được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ khám, chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh và tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế.

“Cơ sở thực hành chính” (sau đây gọi là bệnh viện thực hành chính) là cơ sở thực hành của cơ sở đào tạo mà giảng viên, giáo viên (sau đây gọi chung là cán bộ giảng dạy) và học sinh, sinh viên và học viên (sau đây gọi chung là sinh viên) của cơ sở đào tạo đến học tập và làm việc thường xuyên nhất.

Các cơ sở đào tạo với quy mô nhiều sinh viên và nhiều trình độ, nhiều đối tượng đào tạo đòi hỏi nhiều bệnh viện thực hành có thể có một số bệnh viện thực hành chính. Các bệnh viện thực hành còn lại được gọi chung là bệnh viện thực hành khác.

4. Yêu cầu chung đối với các cơ sở đào tạo

Các cơ sở đào tạo đề nghị các bệnh viện thực hành của mình, trong đó có bệnh viện thực hành chính, với cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định và phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Một cơ sở đào tạo có thể có nhiều bệnh viện thực hành để sinh viên đến thực tập, làm việc và nghiên cứu. Việc xác định các bệnh viện thực hành cần dựa trên các chuyên ngành đào tạo, số lượng sinh viên, số lượng và trình độ của cán bộ chuyên môn của bệnh viện có thể tham gia kết hợp cùng các cơ sở đào tạo hướng dẫn sinh viên thực hành tại bệnh viện, số lượng giường bệnh và các điều kiện cơ sở hạ tầng cần thiết theo các quy định hiện hành.

Đầu năm học, các cơ sở đào tạo phải báo cáo Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền quản lý về kế hoạch cụ thể kết hợp viện – trường nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo cán bộ y tế và hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời đảm bảo thực hiện các tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo đối với từng chương trình giáo dục cụ thể.

Khuyến khích các cơ sở đào tạo ngành y xây dựng bệnh viện làm cơ sở thực hành.

5. Yêu cầu chung đối với các bệnh viện thực hành

Các bệnh viện thực hành xác định một nhiệm vụ quan trọng là tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế. Do đó, việc xác định và tham gia đầy đủ các nội dung kết hợp viện – trường với các cơ sở đào tạo được coi như việc xem xét ưu tiên đầu tư cho phát triển.

Một bệnh viện thực hành có thể kết hợp với nhiều cơ sở đào tạo theo các quy định hiện hành nhưng là bệnh viện thực hành chính thì kết hợp không quá với ba cơ sở đào tạo và phải đảm bảo tỷ lệ tối đa hai sinh viên quy đổi cho 1 giường bệnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo và đảm bảo nhiệm vụ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

Khuyến khích các cơ sở khám chữa bệnh, cả công lập và ngoài công lập, tham gia kết hợp với các cơ sở đào tạo trong hoạt động kết hợp viện – trường được quy định trong Thông tư này.

II. NGUYÊN TẮC KẾT HỢP VIỆN – TRƯỜNG

1. Kết hợp viện – trường là sự lồng ghép trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành nhằm hoàn thành mục tiêu và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chỉ đạo tuyến dưới trong công tác y tế.

2. Sử dụng tổng hợp tối đa các nguồn lực, bằng cách phối hợp và chia sẻ giữa cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành để phục vụ công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. Đảm bảo sự bình đẳng về trách nhiệm và lợi ích giữa cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành cũng như giữa các cán bộ của hai cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

4. Việc kết hợp viện – trường giữa cơ sở đào tạo và các bệnh viện thực hành được thực hiện thông qua văn bản thỏa thuận giữa lãnh đạo của cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành hoặc thông qua hợp đồng trách nhiệm ký kết giữa hai đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý và Bộ Y tế.

III. KẾT HỢP VIỆN – TRƯỜNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

1. Kết hợp chức danh lãnh đạo giữa cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành

a) Tùy theo tình hình thực tế, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lãnh đạo của cơ sở đào tạo giữ chức Phó giám đốc bệnh viện thực hành chính và ngược lại, bổ nhiệm lãnh đạo bệnh viện thực hành giữ chức Phó hiệu trưởng hoặc Phó giám đốc của cơ sở đào tạo.

b) Việc bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm Phó hiệu trưởng, Phó giám đốc cơ sở đào tạo; Phó giám đốc bệnh viện thực hành chính được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định về công tác tổ chức cán bộ. Khi thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu tại đơn vị quản lý biên chế thì đương nhiên thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm.

c) Đối với các bệnh viện thực hành khác của cơ sở đào tạo, tùy theo điều kiện cụ thể mà cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện lồng ghép chức vụ lãnh đạo trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo, các bộ môn và các khoa của cơ sở đào tạo với bệnh viện thực hành và các khoa của bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ y tế.

2. Kết hợp về công tác tổ chức và cán bộ giữa các khoa, bộ môn của cơ sở đào tạo với các khoa, các đơn vị khác của bệnh viện thực hành

Việc kết hợp giữa các khoa, bộ môn của cơ sở đào tạo với các khoa, đơn vị khác của bệnh viện thực hành trong kết hợp viện – trường là sự phối hợp hết sức quan trọng, trực tiếp, thường xuyên và gắn liền với việc tăng cường chất lượng thực hành tay nghề của các sinh viên trong các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.

a) Giảng viên các khoa, bộ môn của cơ sở đào tạo bao gồm các giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo và các giảng viên kiêm nhiệm của các đơn vị thuộc bệnh viện thực hành. Việc bổ nhiệm và phân công giảng viên kiêm nhiệm thuộc biên chế của bệnh viện thực hành do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định sau khi có thỏa thuận đồng ý của Thủ trưởng bệnh viện thực hành. Danh sách giảng viên kiêm nhiệm phải được báo cáo về Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền quản lý.

b) Chủ nhiệm các khoa, bộ môn chuyên môn hoặc cán bộ giảng dạy có uy tín và kinh nghiệm của cơ sở đào tạo được cử kiêm nhiệm chức vụ trưởng hoặc phó các khoa chuyên môn của bệnh viện thực hành và ngược lại, không phân biệt thuộc biên chế của cơ sở đào tạo hay bệnh viện thực hành và căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn bổ nhiệm, năng lực chuyên môn và quản lý, được tập thể cán bộ của đơn vị nơi kiêm nhiệm tín nhiệm.

3. Kết hợp về công tác tổ chức và cán bộ đối với bệnh viện thực hành thuộc cơ sở đào tạo

Kết hợp viện – trường về công tác cán bộ đối với bệnh viện thực hành là các bệnh viện, viện nghiên cứu trực thuộc cơ sở đào tạo do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định trên cơ sở nghiên tắc của Thông tư này.

IV. KẾT HỢP VIỆN - TRƯỜNG TRONG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ

1. Yêu cầu chung về kết hợp viện – trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ y tế

Việc thực hiện kết hợp viện – trường trong đào tạo, cung cấp dịch vụ và nghiên cứu khoa học được thể hiện trong hợp đồng trách nhiệm giữa hai đơn vị có tư cách pháp nhân.

Tất cả các cán bộ giảng dạy thực hành lâm sàng tại bệnh viện thực hành nhất thiết phải tham gia trực tiếp thường xuyên khám chữa bệnh cho người bệnh.

2. Kết hợp trong công tác đào tạo và cung cấp dịch vụ y tế

a) Hàng năm, trước khi bước vào năm học mới, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có trách nhiệm thông báo với Thủ trưởng bệnh viện thực hành về kế hoạch đào tạo, những đề xuất cần phối hợp với bệnh viện thực hành để cho kế hoạch đào tạo được lồng ghép hợp lý vào kế hoạch của bệnh viện thực hành.

b) Căn cứ vào kế hoạch của cơ sở đào tạo, bệnh viện có trách nhiệm bố trí, sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và sinh viên tham gia giảng dạy, học tập, thực tập và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại bệnh viện thực hành.

c) Tùy theo trình độ, năng lực của cán bộ giảng dạy, Thủ trưởng bệnh viện thực hành bố trí để cán bộ giảng dạy của cơ sở đào tạo được trực tiếp tham gia công tác chuyên môn phù hợp tại các khoa, phòng của bệnh viện thực hành.

d) Cán bộ của cơ sở đào tạo tham gia công tác tại bệnh viện thực hành chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng bệnh viện thực hành về thực hiện các chế độ, chức trách, quy tắc chuyên môn, nội quy và quy định của bệnh viện thực hành theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế.

đ) Thủ trưởng của bệnh viện thực hành có trách nhiệm bố trí sắp xếp công việc để cán bộ bệnh viện thực hành tham gia giảng dạy cho sinh viên tại cơ sở đào tạo và tại bệnh viện thực hành. Cán bộ của bệnh viện thực hành là giảng viên kiêm nhiệm tham gia công tác giảng dạy, chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ sở đào tạo về các nội quy, quy chế đào tạo và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.

Ngoài các giảng viên kiêm nhiệm, các cán bộ, viên chức khác của bệnh viện thực hành đều có trách nhiệm tham gia công tác đào tạo, giáo dục và rèn luyện sinh viên trong thời gian sinh viên thực tập tại bệnh viện thực hành.

3. Kết hợp trong công tác nghiên cứu khoa học

Thủ trưởng cơ sở đào tạo và Thủ trưởng bệnh viện thực hành có trách nhiệm tổ chức phối hợp các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn liên quan với nhau nhằm phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có của hai đơn vị để tiến hành và nâng cao chất lượng công trình nghiên cứu khoa học và tăng cường chất lượng đào tạo cán bộ y tế.

4. Kết hợp trong việc sử dụng và quản lý trang thiết bị

Thủ trưởng cơ sở đào tạo và Thủ trưởng bệnh viện thực hành có kế hoạch sử dụng tối đa công suất các trang thiết bị của cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong quá trình sử dụng không phân biệt tài sản giữa hai đơn vị. Tuy nhiên, về sở hữu tài sản cần phải phân định rõ giữa cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành để quản lý và bảo dưỡng các trang thiết bị theo đúng các quy định của pháp luật.

5. Kết hợp trong công tác chỉ đạo tuyến dưới

Thủ trưởng cơ sở đào tạo và Thủ trưởng bệnh viện thực hành cùng có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương, cụ thể là tham gia chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, phòng chống dịch, tham gia các chương trình y tế ở cộng đồng … và phối hợp tổ chức tốt các đợt đi thực tập của sinh viên.

V. CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành có kế hoạch ưu tiên đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất tại bệnh viện thực hành phù hợp với quá trình phát triển và yêu cầu chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo.

Những bệnh viện thực hành chính khi xây dựng, sửa chữa nhất thiết phải bố trí có giảng đường, phòng dành cho cán bộ giảng dạy và sinh viên.

2. Cán bộ của cơ sở đào tạo được bố trí tham gia công tác tại các khoa phòng của bệnh viện thực hành và được hưởng các chế độ phụ cấp (nếu có) tương đương cán bộ cùng ngạch bậc của bệnh viện thực hành, do cơ sở đào tạo chi trả; riêng phụ cấp trực, phẫu thuật, tiểu phẫu thuật, phòng chống dịch … do bệnh viện thực hành chi trả theo các quy định hiện hành. Việc chi trả chế độ phụ cấp theo lương phải theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Cán bộ của bệnh viện thực hành tham gia công tác giảng dạy được hưởng các chế độ thù lao giảng dạy tương đương định mức với cán bộ cùng ngạch bậc của cơ sở đào tạo, do cơ sở đào tạo chi trả theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các cán bộ của bệnh viện thực hành tham gia công tác đào tạo, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được cơ sở đào tạo đề nghị phong chức danh học hàm theo quy định của Nhà nước.

5. Khi xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo hàng năm, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập kế hoạch kinh phí thực tập của sinh viên tại bệnh viện thực hành theo quy định và chuyển phần kinh phí này cho bệnh viện thực hành theo các hợp đồng cụ thể.

6. Bệnh viện thực hành xây dựng kế hoạch và có trách nhiệm trả tiền trực cho cán bộ giảng dạy và sinh viên được phân công tham gia trực bệnh viện theo định suất của bệnh viện thực hành và các hợp đồng dịch vụ của bệnh viện thực hành.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Trên cơ sở các quy định tại Thông tư này, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo và Thủ trưởng bệnh viện thực hành cùng phối hợp xây dựng các nội dung quy định kết hợp viện – trường cụ thể giữa cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý phê duyệt. Đầu năm học hàng năm, Thủ trưởng cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành có kế hoạch cụ thể chi tiết thông qua hợp đồng trách nhiệm để thực hiện tốt việc thực tập của sinh viên, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Các cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các hoạt động kết hợp viện – trường giữa cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành trực thuộc.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Thông tư số 04/BYT-TT ngày 06 tháng 4 năm 1996 của Bộ Y tế quy định việc kết hợp trường đại học y thuộc ngành Y tế và bệnh viện trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ người bệnh và Thông tư liên bộ số 06/TT-LB ngày 12 tháng 4 năm 1995, của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc kết hợp trường đại học y thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và bệnh viện thuộc ngành y tế trong công tác đào tạo; nghiên cứu khoa học phục vụ người bệnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, cần báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo và Cục Quản lý khám, chữa bệnh) để phối hợp nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, Website CP);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐ-TB-XH;
- Lãnh đạo BYT;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các trường ĐH, CĐ, TC y tế;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, K2ĐT, PC, TCCB, KCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 27/12/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 09/2008/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 09/2008/TT-BYT Ngày ban hành 01/08/2008
Ngày có hiệu lực 09/09/2008 Ngày hết hiệu lực 27/12/2018
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 09/2008/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close