BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2000

 

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 113/2000/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ VÀ MỨC CHI HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Căn cứ Hiệp định vốn vay số 1537 VIE (SF) ký ngày 7/12/1999 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu á;
Căn cứ Quyết định số 624/TTg ngày 8/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở;
Để tăng cường công tác quản lý hoạt động thí điểm chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở, Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm như sau:

I/ NGUYÊN TẮC CHUNG:

Kinh phí thực hiện Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở là khoản vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu á (ADB), là nguồn thu của ngân sách Nhà nước,vì vậy mọi khoản chi phải đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc chế độ tài chính hiện hành.

Mức chi quy định tại Thông tư này áp dụng trong thời gian làm thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở (vốn vay ADB).

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các trường Trung học cơ sở thuộc các quận, huyện của các tỉnh, thành phố được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn quyết định thực hiện thí điểm.

II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Nội dung và mức chi:

1.1- Chi bổi dưỡng giáo viên dạy mẫu: 10.000 đồng/1 tiết dạy mẫu.

1.2- Chi bồi dưỡng giáo viên giảng dạy thí điểm: 5.000 đồng/1 tiết dạy thí điểm.

1.3- Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các thành viên Ban chỉ đạo các cấp thực hiện thí điểm tối đa: 150.000 đồng/người/tháng.

1.4- Chi tập huấn cho các giáo viên, giảng viên và các cán bộ chỉ đạo thí điểm, chi hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá các hoạt động thí điểm: 50.000 đồng/người/ngày.

1.5- Chi kiểm tra thực hiện giảng dạy thí điểm ở các trường thí điểm theo chế độ sau:

- Tiền tàu xe, tiền thuê chỗ ở tại nơi đến công tác theo mức quy định tại thông tư số 94/1998/TT-BTC ngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính "Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác trong nước".

- Tiền phụ cấp công tác phí cho cán bộ, công chức đi kiểm tra các trường thực hiện thí điểm Chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở theo mức tăng 0,5 lần so quy định hiện hành tại công văn số 4506/TC-TCĐN ngày 9/9/2000 của Bộ Tài chính:

+ Tại các tỉnh đồng bằng, trung du mức phụ cấp không quá 30.000 đồng/ngày/người.

+ Tại các vùng núi hải đảo, biên giới, vùng sâu mức phụ cấp không quá 60.000 đồng/ngày/người.

1.6- Chi làm thêm giờ và dạy thêm giờ (nếu có) thực hiện theo chế độ hiện hành.

1.7- Chi văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học, thông tin liên lạc theo yêu cầu của công tác thí điểm phù hợp với khả năng kinh phí của Dự án.

2- Công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí:

a. Lập dự toán:

Căn cứ vào Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ thực hiện thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở, Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở lập dự toán chi tiết kinh phí chi thực hiện thí điểm gửi Phòng giáo dục, gửi Ban quản lý Dự án Tỉnh, thành phố để tổng hợp báo cáo và gửi Ban Điều hành Dự án Trung ương thẩm định và xét duyệt đưa vào dự toán hàng năm.

b. Cấp phát:

Sau khi kế hoạch rút vốn của Dự án phát triển giáo dục Trung học cơ sở được Bộ Tài chính phê duyệt, Ban Điều hành Dự án Trung ương căn cứ vào nhiệm vụ triển khai thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở của từng tỉnh, thành phố, đề nghị Ngân hàng phục vụ (cấp Trung ương) chuyển vốn về tài khoản tại Ngân hàng phục vụ của Phòng Giáo dục nơi thực hiện thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở để chi phục vụ chương trình.

c. Quản lý và quyết toán:

- Ban Điều hành Dự án Tỉnh hướng dẫn Phòng Giáo dục quận, huyện có các truờng Trung học cơ sở thí điểm, mở sổ sách theo dõi, ghi chép cập nhật, tổng hợp báo cáo quyết toán chi tiêu theo năm. Chứng từ chi tiêu quyết toán của từng trường được lưu giữ tại phòng Giáo dục quận, huyện.

- Ban Điều hành Dự án Tỉnh tổng hợp theo dõi kinh phí chi tiêu của Dự án và hoạt động thí điểm, chịu trách nhiệm trước Ban Điều hành Dự án Trung ương, cơ quan Tài chính, Kiểm toán và các cơ quan chức năng có liên quan khác về tính hợp pháp, hợp lý của các khoản chi tiêu đã duyệt.

- Kết thúc năm Ban Điều hành Dự án Tỉnh kiểm tra và tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí Dự án của toàn tỉnh trong đó có kinh phí hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở, gửi về Ban Điều hành Dự án Trung ương.

3- Công tác kiểm tra:

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính và Ban Điều hành Dự án Trung ương, tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình thực hiện kinh phí của Ban Điều hành Dự án các tỉnh, thành phố, các quận, huyện và các trường thực hiện thí điểm

III/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ năm học 2000 - 2001, được áp dụng trong thời gian thí điểm Chương trình và sách giáo khoa mới ở cấp Trung học cơ sở thuộc Dự án Giáo dục Trung học cơ sở.

2- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 113/2000/TT-BTC hướng dẫn tạm thời về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 113/2000/TT-BTC Ngày ban hành 27/11/2000
Ngày có hiệu lực 05/09/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông tư 113/2000/TT-BTC hướng dẫn tạm thời về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close