BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 116/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước;
Để tạo điều kiện về tài chính cho Hội người cao tuổi làm tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội, sau khi thống nhất với Hội người cao tuổi Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điểm 1 và điểm 2 (mục b) Chỉ thị số 117/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. VỀ NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI.

Kinh phí hoạt động của Hội người cao tuổi được huy động từ nhiều nguồn: Hội phí của Hội viên, nguồn quyên góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn bảo trợ của các cấp chính quyền và đoàn thể xã hội, nguồn thu từ kết quả hoạt động kinh tế hợp pháp của Hội. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần cho những hoạt động cần thiết của Hội theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và khả năng ngân sách hàng năm.

2. NỘI DUNG CHI TỪ NGUỒN NSNN HỖ TRỢ CHO HỘI

+ Ở Trung ương: Ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần kinh phí cho Hội người cao tuổi Việt Nam để chi cho các công việc: Hoạt động thông tin tuyên truyền, câu lạc bộ người cao tuổi, phòng làm việc, hội họp, văn phòng phẩm, bưu phí và các khoản chi hành chính thường xuyên khác theo quy định.

+ Ở địa phương: Hội người cao tuổi là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, quận huyện dựa vào khả năng ngân sách địa phương hàng năm để hỗ trợ kinh phí cho Hội người cao tuổi, thông qua MTTQ tỉnh, thành, quận, huyện để chi cho việc in ấn tài liệu, tổ chức hội nghị, chi bưu phí, trả phụ cấp kiêm nhiệm cho người được phân công theo dõi làm nhiệm vụ cầu nối giữa tổ chức Hội người cao tuổi ở cơ sở và Hội người cao tuổi Việt Nam.

+ Ở cấp xã, phường, thị trấn: Trong phạm vi khả năng kinh phí đã được phân cấp hướng dẫn tại Thông tư số 14/TC-NSNN ngày 28-3-1997 của Bộ Tài chính về quản lý thu, chi ngân sách xã, phường, thị trấn, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho Hội người cao tuổi ở cơ sở, tạo điều kiện cho Hội có nơi sinh hoạt và kinh phí để hoạt động, hội họp, mua sách báo, sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi.

3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH.

- Hội người cao tuổi quản lý kinh phí và chấp hành chế độ báo cáo quyết toán kinh phí theo Quyết định số 999/TC-CĐKT ngày 02 tháng 11 năm 1996 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chế độ kế toán HCSN và Thông tư số 09/TC-NSNN ngày 18 tháng 3 năm 1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước.

- Mọi tài sản của Hội người cao tuổi thuộc nguồn NSNN cấp phát được quản lý theo chế độ quản lý tài sản hiện hành của Nhà nước.

- Việc quyết toán các nguồn kinh phí của Hội người cao tuổi như sau:

+ Ở Trung ương: Hội người cao tuổi Việt Nam quyết toán kinh phí với Bộ Tài chính theo quy định của Luật NSNN.

+ Ở tỉnh, thành phố, quận, huyện kinh phí hỗ trợ cho Hội người cao tuổi thông qua tổ chức Mặt trận Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc có trách nhiệm theo dõi và quyết toán kinh phí với cơ quan Tài chính đồng cấp.

+ Ở xã, phường, thị trấn: Hội người cao tuổi cơ sở quyết toán kinh phí với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thông tư này có hiệu lực thị hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/09/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 116/1998/TT-BTC về công tác quản lý tài chính đối với Hội người cao tuổi do Bộ tài chính ban hành

Số hiệu 116/1998/TT-BTC Ngày ban hành 19/08/1998
Ngày có hiệu lực 03/09/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 116/1998/TT-BTC về công tác quản lý tài chính đối với Hội người cao tuổi do Bộ tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close