Văn bản "Thông tư 13/2000/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2000/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2000/TT-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 13/2000/TT-BXD NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2000/TT-BXD NGÀY 4/7/2000 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/1999/QĐ-TTG NGÀY 30/8/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ GHI NHÃN HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng;

Ngày 15/8/2000 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ xung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ;

Để phù hợp với những quy định mới của Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg Bộ Xây dựng hướng dẫn sửa đổi, bổ xung một số nội dung của Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 của Bộ Xây dựng như sau:

1. Bổ sung khoản a mục 1 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06/2000/TT-BXD như sau:

Chữ viết tên hàng hoá có chiều cao không nhỏ hơn 2 mm (hai milimét).

2. Bổ xung mục 3 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06/2000/TT-BXD như sau:

Vị trí ghi định lượng nằm ở phần chính của nhãn (PCD)

3. Bổ sung mục 6 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06/2000/TT-BXD như sau:

Riêng đối với mặt hàng Xi măng chỉ ghi tháng và năm sản xuất.

Ví dụ: Xi măng sản xuất tháng 5 năm 2001 ghi là SX 05.2001

Các quy định khác vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 của Bộ xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phải phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết.

 

Tống Văn Nga

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 13/2000/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2000/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 13/2000/TT-BXD Ngày ban hành 01/11/2000
Ngày có hiệu lực 16/11/2000 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 13/2000/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2000/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close