BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 139/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 139/1999/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN, HÀNG CỨU TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TIẾP TỤC HỖ TRỢ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO LŨ Ở CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

Thực hiện Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày17/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định; Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng và quản lý các nguồn kinh phí và các biện pháp nhằm khắc phục hậu quả bão lũ ở các tỉnh miền Trung như sau:

I. ĐỐI VỚI TIỀN, HÀNG CỨU TRỢ

Toàn bộ nguồn cứu trợ (tiền và hàng) từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đảm bảo thống nhất tập trung vào một đầu mối do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định có sự tham gia của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội và các cơ quan chuyên môn.

Cơ quan tài chính ở các địa phương có trách nhiệm hướng dẫn mở sổ sách, tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động cân đối các nguồn và phối hợp với các ngành để có phương án phân phối mức hỗ trợ cho hợp lý giữa các vùng, các đơn vị, trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định. Huyện, xã nào đã nhận được nguồn ủng hộ, trợ giúp từ bên ngoài lớn thì cần có sự điều chỉnh cho các đợt cứu trợ tiếp theo cho phù hợp, đảm bảo hợp lý giữa các vùng trên cơ sở phân loại mức độ thiệt hại và nghèo đói của các gia đình theo hướng vùng nào, gia đình nào thiệt hại nhiều thì hỗ trợ nhiều và ngược lại. Ưu tiên giải quyết đối với các gia đình chính sách và diện đói nghèo có nhiều khó khăn, nhân dân các vùng sâu, vùng xa. Việc phân phối hàng và tiền cần phải đảm bảo công minh, công bằng xã hội và phải công khai cho dân biết, có sự tham gia giám sát của đại diện nhân dân (thanh tra nhân dân), không để xẩy ra tiêu cực, thất thoát trong việc phân phối, sử dụng tiền hàng cứu trợ cũng như kinh phí cho các nhu cầu sửa chữa, khôi phục sản xuất.

- Mức hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 3745/LĐTBXH-TBXH ngày 3/11/1999 là mức qui định chung, địa phương cần căn cứ vào thực tế để có quyết định cho phù hợp. Việc cứu trợ đến dân cần có qui định chặt chẽ, cụ thể và giao cho cơ sở chịu trách nhiệm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra nhằm đảm bảo hàng, tiền cứu trợ đến tay người dân. Mức phân bổ nguồn hỗ trợ dân sinh (theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ) ở từng tỉnh theo phụ lục đính kèm.

- Đối với các nhu cầu về sửa chữa, khôi phục, xây dựng các công trình thuỷ lợi, giao thông, khôi phục sản xuất nhất là sản xuất nông nghiệp; sửa chữa, xây dựng trường học, trạm y tế,... do nguồn vốn có hạn, các địa phương cần căn cứ vào tính chất cấp bách và mức độ thiệt hại của từng loại công trình để xác định các công trình cần phải khôi phục ngay, những việc có thể làm dần. Về nguồn, ngoài nguồn vốn xây dựng cơ bản của Chính phủ bổ sung cho khắc phục hậu quả lũ lụt, địa phương cần chủ động rà soát sắp xếp từ nguồn vốn xây dựng cơ bản còn lại của năm 1999 của địa phương (kể cả nguồn vốn bổ sung của Chính phủ theo biện pháp kích cầu), vốn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để có thể điều chỉnh mục tiêu thực hiện được các công việc cấp bách để phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Về cơ chế quản lý, về nguyên tắc vẫn phải theo yêu cầu về quản lý vốn đầu tư và vốn sự nghiệp hiện hành. Tuy nhiên, đối với những công trình có tính chất cấp bách, để đảm bảo việc thi công kịp thời, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể việc thực hiện chỉ định thầu nhưng việc cấp phát vốn, kiểm soát chi, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành vẫn phải thực hiện theo các qui định hiện hành của Nhà nước.

II. THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VÙNG BỊ LŨ LỤT

1. Về thuế sử dụng đất nông nghiệp: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ theo mức độ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp của từng vùng để quyết định việc miễn, giảm theo chế độ.

2. Về thuế nhà đất:

- Đối với hộ gia đình ở nông thôn bị trôi, mất hoặc sập nhà được miễn thuế nhà đất 1 năm.

- Đối với hộ gia đình ở nông thôn hoặc thành thị nhà bị hư hỏng cần phải sửa chữa được giảm 50% số thuế nhà đất phải nộp cả năm.

Việc xác định mức độ thiệt hại và qui định việc miễn hoặc giảm thuế nhà đất giao Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qui định.

3. Về tiền thuê đất:

Đối với các cơ sở kinh doanh hiện đang đăng ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê đất cho Nhà nước tuỳ theo mức độ thiệt hại có thể xem xét để miễn, giảm thuế như sau:

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh thiệt hại lớn trên 50% giá trị tài sản, hậu quả khắc phục kéo dài mới ổn định được sản xuất, kinh doanh được miễn tiền thuê đất 1 năm.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiệt hại dưới 50% giá trị tài sản xem xét cụ thể để giảm khoảng 50% tiền thuê đất 1 năm.

4. Thuế giá trị gia tăng

a) Đối với các cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế vận dụng chính sách hiện hành xử lý như sau:

- Hàng hoá có thuế giá trị gia tăng đầu vào được cơ quan thuế xác định kịp thời và cho khấu trừ đầy đủ. Thuế giá trị gia tăng đầu ra kê khai theo đúng số hàng hoá thực tế đã bán. Nếu không có thuế đầu ra thì được hoàn thuế theo tháng.

- Các doanh nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng dẫn đến lỗ thì cơ quan thuế sẽ xem xét cụ thể và vận dụng Điều 28 của Luật Thuế giá trị gia tăng cho giảm thuế.

b) Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp và khoán thuế thì căn cứ vào mức độ thiệt hại do lũ lụt từng hộ kinh doanh, xem xét cho miễn thuế hoặc giảm 50% số thuế phải nộp 1 hoặc 2 tháng. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định mức độ thiệt hại và quy định việc miễn, giảm thuế.

5. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Đối với các doanh nghiệp chi phí khắc phục hậu quả sau lũ lụt được công nhận là khoản chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế. Nếu đưa khoản chi phí hợp lý này vào mà không còn thu nhập chịu thuế thì không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp đã tính đủ chi phí mà doanh nghiệp bị lỗ thì được chuyển số lỗ này vào thu nhập chịu thuế các năm sau (thời hạn 3 năm).

- Đối với các hộ kinh doanh nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ấn định hàng tháng, tuỳ theo mức độ thiệt hại được miễn, giảm thuế từ 1 đến 2 tháng cùng với việc miễn, giảm thuế giá trị gia tăng.

6. Về bù giảm thu ngân sách địa phương năm 1999:

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đối với những tỉnh, thành phố do lũ lụt làm giảm thu sẽ được cấp bù để thực hiện các nhiệm vụ chi về đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và chi thường xuyên theo dự toán Chính phủ giao. Vì vậy, cuối năm khi kết thúc niên độ ngân sách, các tỉnh, thành phố cần có báo cáo gấp kết quả thu đã thực hiện để Bộ Tài chính xem xét giải quyết. Trong quá trình điều hành nếu do thu hụt lớn tỉnh không đảm bảo kịp thời các khoản chi Bộ Tài chính sẽ xử lý tạm ứng qua Kho bạc nhà nước.

7. Đối với những tỉnh có thuế giá trị gia tăng thu vượt dự toán giao năm 1999, theo qui định tại Thông tư số 58/1999/TT-BTC ngày 20/5/1999 của Bộ Tài chính sẽ khấu trừ vào các khoản bổ sung từ ngân sách trung ương, nay do bị lũ lụt nên Bộ Tài chính sẽ chuyển đủ số bổ sung theo dự toán giao và phần thuế giá trị gia tăng (phần ngân sách địa phương được hưởng) vượt trên 5% cũng để lại cho ngân sách địa phương để góp phần khắc phục hậu quả lũ lụt.

8. Về ngân sách năm 2000: Trên cơ sở số chi ngân sách nhà nước Bộ Tài chính đã thoả thuận khi làm việc với địa phương vừa qua, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm vốn đầu tư và vốn sự nghiệp cho các tỉnh, thành phố để có nguồn tiếp tục xử lý các nhu cầu khắc phục hậu quả lũ lụt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố nói trên căn cứ vào Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này chỉ đạo các ngành liên quan, các đơn vị thực hiện.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 139/1999/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và một số biện pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở các tỉnh miền Trung do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 139/1999/TT-BTC Ngày ban hành 26/11/1999
Ngày có hiệu lực 10/12/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 139/1999/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và một số biện pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở các tỉnh miền Trung do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close