Văn bản "Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định 12/2000/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/1999/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/04.2006

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2000/TT-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 14/2000/TT-BXD NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VIỆC CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2000/NĐ-CP NGÀY 05/5/2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/1999/NĐ-CP

Ngày 05/5/2000 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2000/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ, trong đó đã thay đổi quy mô phân loại dự án đầu tư theo các nhóm A, B, C.

Thực hiện Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định tại Điều 3 về việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này, sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi một số quy định về quản lý các dự án đầu tư theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

Đối với các dự án đầu tư (bao gồm cả dự án thành phần hoặc tiểu dự án) theo phân loại dự án đầu tư trong Nghị định 52/1999/NĐ-CP là nhóm A nay theo phân loại dự án đầu tư trong Nghị định số 12/2000/NĐ-CP là nhóm B thì được xử lý theo từng trường hợp:

1. Trường hợp dự án đầu tư chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì việc trình duyệt được thực hiện như đối với dự án nhóm B theo quy định tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ.

2. Trường hợp dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc một số khâu tiếp theo cũng đã được phê duyệt như quy định đối với dự án nhóm A thì các trường hợp đó không phải trình duyệt lại; các bước tiếp theo được thực hiện theo quy định như đối với dự án nhóm B.

 

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/04/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định 12/2000/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/1999/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 14/2000/TT-BXD Ngày ban hành 13/11/2000
Ngày có hiệu lực 28/11/2000 Ngày hết hiệu lực 26/04/2006
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định 12/2000/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/1999/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close