Văn bản "Thông tư 15/1999/TT-BTP hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng trong ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2002 và được thay thế bởi Thông tư 08/2001/TT-BTP hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ thi đua khen thưởng trong ngành tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành , có hiệu lực từ 01/01/2002

BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/1999/TT-BTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 15/1999/TT-BTP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động; thực hiện Thông tư số 24/1999/BTC-TT ngày 4 tháng 3 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;
Sau khi trao đổi với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn mức tiền thưởng, nguồn kinh phí khen thưởng và sử dụng nguồn tiền thưởng cấp phát và thanh quyết toán kinh phí khen thưởng trong ngành Tư pháp hàng năm như sau:

I. MỨC TIỀN THƯỞNG

Cá nhân, tập thể được khen thưởng thành tích trong một năm hoặc được khen thưởng thành tích trong cả quá trình nhiều năm liên tục chỉ được nhận một khoản tiền thưởng của hình thức khen thưởng cao nhất.

1. Mức tiền thưởng đối với cá nhân:

1.1- Lao động giỏi: 50.000 đ.

1.2- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 100.000 đ.

1.3- Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp: 200.000 đ.

1.4- Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 300.000 đ.

1.5- Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Toà án nhân dân cấp tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Trường Đào tạo các chức danh Tư pháp, Tổng biên tập Báo Pháp luật: 50.000 đ.

1.6- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: 100.000 đ.

1.7- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 200.000 đ.

1.8- Huân chương lao động hạng ba: 400.000 đ.

1.9- Huân chương lao động hạng nhì: 800.000 đ.

1.10- Huân chương lao động hạng nhất: 1.000.000 đ.

1.11- Anh hùng Lao động: 1.500.000 đ.

2 - Mức tiền thưởng đối với tập thể:

2.1- Tập thể lao động giỏi: 100.000 đ.

2.2- Tập thể lao động suất sắc: 300.000 đ.

2.3- Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Toà án nhân dân cấp tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Trường Đào tạo các chức danh Tư pháp, Tổng Biên tập Báo Pháp luật: 100.000 đ.

2.4- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: 200.000 đ.

2.5- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 400.000 đ.

2.6- Cờ thi đua của ngành Tư pháp: 1.500.000 đ.

2.7- Cờ thi đua của Chính phủ: 3.000.000 đ.

2.8- Huân chương lao động hạng ba: 800.000 đ.

2.9 - Huân chương lao động hạng nhì: 1.600.000 đ.

2.10- Huân chương lao động hạng nhất: 2.000.000 đ.

2.11- Tập thể được công nhận Anh hùng Lao động 3.000.000 đ.

II. NGUỒN KINH PHÍ KHEN THƯỞNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TIỀN THƯỞNG

1. Nguồn kinh phí khen thưởng:

Hàng năm trong phạm vi ngân sách của ngành Tư pháp được Chính phủ giao, Bộ Tư pháp trích lại 8% tổng quỹ lương theo ngạch bậc của số cán bộ, công chức theo biên chế được duyệt cả năm (không bao gồm các khoản phụ cấp tính theo lương). Số tiền trích lập quỹ thi đua khen thưởng của ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp trực tiếp quản lý và thực hiện quyết toán hàng năm với Bộ Tài chính theo các quy định hiện hành.

2. Nguồn tiền thưởng sử dụng để chi:

2.1- Tiền thưởng theo quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành Tư pháp.

2.2- Tiền thưởng theo quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2.3- Tiền thưởng theo quyết định khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị cơ sở.

2.4- Hội nghị khu vực thi đua.

2.5- Tiền in ấn Giấy khen, Bằng khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua.

2.6- Tiền mua khung Giấy khen, Bằng khen; mua, thêu cờ thi đua của ngành Tư pháp; làm huy hiệu chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp.

2.7- Tiền viết Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua.

2.8- Các khoản chi khác phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng....

III. CẤP PHÁT VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ KHEN THƯỞNG

1- Cấp phát kinh phí khen thưởng:

1.1- Căn cứ vào quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ, quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và quyết định khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị cơ sở được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Bộ Tư pháp sẽ cấp kinh phí khen thưởng vào Mục 104 (tiền thưởng) theo tài khoản hạn mức kinh phí cho các đơn vị cơ sở, cụ thể như sau:

- Cấp phát vào tài khoản của Toà án nhân dân cấp tỉnh: Tiền thưởng cho Toà án nhân dân cấp tỉnh, các tập thể nhỏ, cá nhân của Toà án nhân dân cấp tỉnh và Hội thẩm Toà án nhân dân cấp tỉnh; tiền khung Giấy khen, khung Bằng khen; tiền viết Giấy khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua theo quyết định khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị cơ sở; tiền chi hội nghị khu vực thi đua (nếu có).

- Cấp phát vào Tài khoản của Phòng Thi hành án: tiền thưởng cho tập thể và cá nhân của Phòng Thi hành án, các Đội Thi hành án, các Toà án nhân dân cấp huyện và Hội thẩm Toà án nhân dân cấp huyện; các tập thể, cá nhân khác thuộc các cơ quan Tư pháp địa phương, các cơ quan bổ trợ tư pháp... có đóng góp thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực tư pháp; tiền khung Giấy khen, khung Bằng khen; tiền viết Giấy khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua theo quyết định khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị cơ sở: tiền chi hội nghị khu vực thi đua (nếu có).

- Cấp phát vào Tài khoản của Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đào tạo các chức danh Tư pháp, Báo Pháp luật: tiền thưởng cho các tập thể nhỏ và cá nhân trong các đơn vị này; tiền khung Giấy khen, khung Bằng khen; tiền viết Giấy khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua theo quyết định khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị cơ sở.

- Cấp phát vào Tài khoản của Văn phòng Bộ tư pháp: tiền thưởng và tiền khung Bằng khen cho các Vụ, Cục, Viện, Tạp chí, Thanh tra Bộ và Văn phòng thuộc Bộ; tiền viết Bằng khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua theo quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tiền in ấn Giấy khen, Bằng khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua; tiền mua, thêu Cờ thi đua của ngành Tư pháp, làm Huy hiệu Chiến sỹ thi đua của ngành Tư pháp và các khoản chi khác phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng.

1.2- Những đơn vị được Bộ Tư pháp uỷ quyền tổ chức hội nghị khu vực thi đua phải lập dự toán chi hội nghị theo quy định tại Thông tư số 03/1998/TT-BTP ngày 11 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ chi tiêu hội nghị trong ngành Tư pháp gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để thẩm tra trước khi trình Bộ trưởng Bộ tư pháp duyệt và cấp phát tạm ứng. Sau hội nghị, đơn vị tổ chức hội nghị phải lập quyết toán kèm theo chứng từ chi hợp lệ gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp để thanh toán.

1.3- Bộ Tư pháp cấp phát bằng hiện vật: Giấy khen, Bằng khen, Giấy chứng nhận danh hiệu thi đua, Cờ thi đua của ngành Tư pháp, Huy hiệu chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp.

2. Thanh quyết toán nguồn kinh phí khen thưởng:

Kinh phí chi khen thưởng được quyết toán hàng năm như các nội dung chi khác theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn; đơn vị phải phản ánh vào đúng mục, tiểu mục theo Mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành. Trong quá trình thực hiện nếu chi không hết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định điều chỉnh sang nội dung chi khác cho các đơn vị trong ngành Tư pháp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những văn bản trước đây do Bộ Tư pháp ban hành trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiêm cứu, giải quyết.

 

Nguyễn Văn Sản

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2002

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 15/1999/TT-BTP hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng trong ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu 15/1999/TT-BTP Ngày ban hành 29/10/1999
Ngày có hiệu lực 13/11/1999 Ngày hết hiệu lực 01/01/2002
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 15/1999/TT-BTP hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng trong ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close