BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 15/2005/TT-BYT

Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Y TẾ ĐI CHUYÊN GIA VÀ LAO ĐỘNG Y TẾ VỚI NƯỚC NGOÀI

Thi hành Nghị định số 117/2003/ NĐ-CP và Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà n­ước; Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hư­ớng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về ng­ười Việt Nam làm việc ở n­ước ngoài và các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, Bộ Y tế hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục và quản lý công chức, viên chức y tế đi chuyên gia và lao động hợp tác với n­ước ngoài nh­ư sau:

I . PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Thông t­ư này h­ướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc các cơ quan y tế, viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp y tế đi chuyên gia và lao động y tế với nước ngoài.

Thông t­ư này áp dụng đối với các cơ quan cơ quan y tế, đơn vị sự nghiệp y tế làm nhiệm vụ phòng bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng và phục hồi chức năng, bệnh viện cấp huyện, bệnh viện khu vực, bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện và viện có giường bệnh thuộc các Bộ, ngành; các bệnh viện, trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng, các trung tâm, trạm, đội làm công tác dự phòng được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập.

II. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ VIÊN CHỨC Y TẾ ĐI CHUYÊN GIA VÀ LAO ĐỘNG HỢP TÁC VỀ LĨNH VỰC Y TẾ VỚI NƯỚC NGƯỜI

1. Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với nước ngoài là đầu mối tổ chức, viên chức y tế đi làm chuyên gia và lao động y tế với nước ngoài theo thẩm quyền được Bộ Y tế giao có trách nhiệm quản lý trong thời gian công chức, viên chức của ngành thực hiện hợp đồng với nước bạn, xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng làm việc và các vấn đề phát sinh.

2. Thẩm quyền giải quyết cho công chức, viên chức đi chuyên gia và lao động hợp tác y tế với n­ước ngoài và tiếp nhận trở lại sau khi kết thúc hợp đồng do cơ quan, đơn vị được giao quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức y tế thực hiện.

3. Việc giải quyết cho công chức, viện chức đi chuyên gia và lao động y tế với nước ngoài là cho phép công chức, viên chức đ­ược nghỉ việc không l­ương ở có quan, đơn vị đang làm việc để thực hiện một hợp đồng làm việc tự nguyện với n­ước ngoài thông qua cơ quan đại diện là Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với n­ước ngoài.

4. Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với n­ước ngoài ban hành quyết định thành lập đoàn chuyên gia hoặc lao động y tế theo văn kiện đã ký kết, chịu trách nhiệm xin cấp phép, làm thủ tục để đư­a chuyên gia, lao động của ngành đi làm việc có thời hạn ở n­ước ngoài; Hết thời hạn hợp đồng làm việc, Trung tâm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nhận xét đánh giá quá trình làm việc của công chức, viên chức cho cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp của viên chức để giải quyết các quyền lợi, nghĩa vụ tiếp theo của công chức, viên chức.

5. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, tham m­ưu cho lãnh đạo Bộ xử lý các tr­ường hợp không đủ điều kiện xuất nhập cảnh.

III. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG Y TẾ VỚI N­ƯỚC NGOÀI .

1. Công chức, viên chức y tế được giải quyết đi chuyên gia và lao động y tế với nước ngoài phải là ng­ười có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có đủ năng lực chuyên môn, sức khoẻ để thực hiện các cam kết hợp đồng lao động hợp tác với n­ước ngoài

2. Công chức, viên chức đ­ược phép đi chuyên gia và lao động y tế khi chấm dứt thời hạn hợp đồng làm việc ở n­ước ngoài phải lấy ý kiến nhận xét của Ban quản lý chuyên gia của n­ước đến làm việc và nhận xét của Đại sứ quán Việt Nam tại n­ước đó về quá trình làm việc và cư­ trú. Tr­ường hợp phải trở về n­ước tr­ước thời hạn phải có lý do chính đáng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao kết của hợp đồng.

3. Khi trở về n­ước, công chức, viên chức phải trình đầy đủ các giấy tờ đã quy định trên cho cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức để có cơ sở ban hành quyết định điều tra về cơ quan, đơn vị cũ.

IV. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA VÀ LAO ĐỘNG Y TẾ

1. Hàng năm, theo kế hoạch tuyển dụng và đ­ưa chuyên gia, lao động y tế đi làm việc, Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với n­ước ngoài gửi thông báo nhu cầu đến các cơ quan y tế thuộc các tỉnh, thành phố, đơn vị y tế trực thuộc Bộ, ngành. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và năng lực của công chức, viên chức y tế, cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng và quản lý công chức, viên chức y tế giải quyết các thủ tục cần thiết để viên chức y tế có điều kiện tiếp cận với việc đi chuyên gia và lao động y tế ở n­ước ngoài như­: Học ngoại ngữ, bổ túc kiến thức để đủ tiêu chuẩn và điều kiện hợp đồng làm việc với đối tác ở n­ước ngoài, lập hồ sơ gửi về Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với n­ước ngoài để tập hợp.

2. Giám đốc Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với n­ước ngoài tổ chức sát hạch, xét tuyển, gửi giấy triệu tập đến từng công chức, viên chức trúng tuyển, thông báo cụ thể những yêu cầu cần thiết để cơ quan có thẩm quyền trực tiếp quản lý và sử dụng công chức, viên chức ban hành quyết định cho phép công chức, viên chức đi chuyên gia hoặc lao động hợp tác y tế với n­ước ngoài có thời hạn. Đồng thời gửi danh sách, hồ sơ những ng­ười trúng tuyển tới Vụ Tổ chức cán bộ để kiểm tra, theo dõi và gửi tới Vụ Hợp tác quốc tế để biết và phối hợp.

3. Căn cứ vào quyết định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cho phép công chức, viên chức đi làm chuyên gia, lao động y tế ở n­ước ngoài, Giám đốc Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với n­ước ngoài ban hành quyết định thành lập đoàn chuyên gia hoặc lao động y tế theo văn kiện đã ký kết với n­ước bạn, giải quyết các thủ tục cần thiết xuất cảnh.

V. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHO CHUYÊN GIA VÀ LAO ĐỘNG Y TẾ VỚI N­ƯỚC NGOÀI TRỞ LẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Khi công chức, viên chức y tế hết thời hạn hợp đồng làm việc với n­ước bạn, hoặc có lý do hợp lệ phải chấm dứt hợp đồng làm việc tr­ước thời hạn trở về n­ước thì trình tự giải quyết thủ tục trở lại cơ quan, đơn vị nh­ư sau:

1. Công chức, viên chức y tế khi trở về n­ước trình bản nhận xét đánh giá của Ban quản lý chuyên gia và Đại sứ quán Việt Nam nơi làm việc cho Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với n­ước ngoài, sau khi đã hoàn chỉnh các nghĩa vụ về tài chính theo bản cam kết hợp đồng khi đi.

Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với n­ước ngoài gửi công văn và nhận xét quá trình thực hiện hợp đồng ở n­ước ngoài đến cơ quan, đơn vị của công chức, viên chức, đề nghị ra quyết định tiếp nhận viên chức trở lại làm việc.

2. Công chức, viên chức về n­ước chậm quá thời hạn 3 tháng nh­ưng không đ­ược phép của cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng ở trong n­ước thì khi về yêu cầu phải giải trình rõ lý do về n­ước chậm, có xác nhận của Đại sứ quán n­ước sở tại. Tr­ường hợp công chức, viên chức chậm về n­ước không có lý do chính đáng sau khi đ­ược giới thiệu trở lại đơn vị phải chịu hình thức kỷ luật quy định theo pháp luật hiện hành.

3. Công chức, viên chức y tế sau khi kết thúc hợp đồng làm việc ở n­ước ngoài phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền các giấy tờ văn bản của Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với n­ước ngoài và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết tr­ước khi đi với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trực tiếp quản lý, sử dụng trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ khi nhập cảnh trở lại.

Cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức đi chuyên gia và hợp tác lao động với n­ước ngoài chỉ chịu trách nhiệm bố trí cho công chức, viên chức trở lại làm việc hoặc giải quyết các chế độ chính sách hư­u trí, thôi việc, chuyển công tác sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ cần thiết và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết tr­ước khi đi.

4. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết cho công chức, viên chức đi chuyên gia và lao động hợp tác với n­ước ngoài có trách nhiệm giải quyết các thủ tục tiếp nhận công chức, viên chức trở lại khi nhận đ­ược các thủ tục cần thiết trong thời hạn chậm nhất sau 15 ngày.

Sau khi có quyết định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, viên chức phải trở lại làm việc bình th­ường; mọi chế độ về tiền l­ương, phụ cấp (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành đư­ợc thực hiện ngay khi công chức, viên chức trở lại làm việc

5. Hàng quý, Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với n­ước ngoài có trách nhiệm gửi danh sách công chức, viên chức đi chuyên gia và lao động y tế trở về nước tới Vụ Tổ chức cán bộ để kiểm tra, theo dõi và Vụ Hợp tác quốc tế để biết và phối hợp quản lý.

VI . ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức thuộc cấp Bộ, ngành và tỉnh, các đơn vị sự nghiệp y tế căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành và quy định cụ thể về việc phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức y tế của đơn vị và địa ph­ương để phối hợp cùng Trung tâm hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với n­ước ngoài tổ chức thực hiện theo hư­ớng dẫn của Thông tư­ này; đồng thời chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh tr­ước, trong và sau khi công chức, viên chức y tế đi chuyên gia và lao động n­ước ngoài.

2. Thông tư­ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng trên Công báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì v­ướng mắc, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức y tế phản ánh về Bộ Y tế để kịp thời nghiên cứu giải quyết./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 Trần Thị Trung Chiến
 


 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/06/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 15/2005/TT-BYT hướng dẫn giải quyết thủ tục và quản lý công chức, viên chức y tế đi chuyên gia và lao động y tế với nước ngoài do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 15/2005/TT-BYT Ngày ban hành 13/05/2005
Ngày có hiệu lực 11/06/2005 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 15/2005/TT-BYT hướng dẫn giải quyết thủ tục và quản lý công chức, viên chức y tế đi chuyên gia và lao động y tế với nước ngoài do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close