BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-BYT/TT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1993

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 15/BYT-TT NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1993 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 811/BYT-QĐ NGÀY 1/11/1993 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH KINH PHÍ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT, PHÒNG CHỐNG BƯỚU CỔ, TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG AIDS

Thực hiện Quyết định số 811/BYT-QĐ ngày 1/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sắp xếp lại cơ cấu quản lý Tài chính của các chương trình y tế Quốc gia Phòng chống Sốt rét, Phòng chống Bướu cổ, Tiêm chủng mở rộng và Phòng chống AIDS được Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí; Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số điểm cụ thể về chế độ quản lý và điều hành nguồn kinh phí của các chương trình trên như sau:

A- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

I. Kinh phí của chương trình y tế Quốc gia (CTYTQG) là một bộ phận của Ngân sách Nhà nước, Chủ nhiệm CTYTQG có trách nhiệm điều hành để đảm bảo các mục tiêu được giao theo chế độ Tài chính - Kế toán đơn vị Sự nghiệp do Nhà nước quy định.

II. Kinh phí của mỗi chương trình y tế quốc gia bao gồm:

1. Nguồn kinh phí Sự nghiệp do Nhà nước cấp.

2. Nguồn viện trợ của các tổ chức Quốc tế cho hoạt động của các CTYTQG về thuốc, hoá chất, trang thiết bị, vật tư chuyên dùng, các sinh phẩm, test, kits thử nghiệm HIV.

3. Các nguồn khác

III. Để đảm bảo việc thực hiện quản lý kinh phí của Nhà nước cấp cho các CTYTQG được chặt chẽ.

Thủ trưởng đơn vị được giao quản lý kinh phí của chương trình là thành viên của Ban chủ nhiệm CTYTQG và có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao có hiệu quả.

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

I. Xây dựng dự toán và kế hoạch phân bổ ngân sách:

1. Hàng năm, Ban chủ nhiệm CTYTQG lập kế hoạch hành động cả năm về chuyên môn - kỹ thuật; căn cứ vào kế hoạch này để xây dựng dự toán kinh phí của chương trình bao gồm:

- Phần kinh phí Nhà nước cấp

- Nguồn kinh phí viện trợ quốc tế (Theo nội dung A.II.2)

- Các nguồn khác.

Dự toán kinh phí này gồm các chi tiết:

- Phần hiện vật (thuốc, thiết bị, vật tư, hoá chất... ) từ nguồn viện trợ; phần hiện vật do các đơn vị quản lý kinh phí của chương trình (QLKPCT) được giao trách nhiệm mua.

- Phần tiền chi tại Trung ương; phần tiền cấp uỷ quyền về địa phương.

2. Sau khi Ngân sách năm của các CTYTQG đã được Nhà nước thông báo chính thức, Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng dự kiến phân bổ kinh phí được Nhà nước cấp, các khoản viện trợ và các nguồn khác (kể cả các nguồn cấp bổ sung của Nhà nước) cho các nhiệm vụ chi của khối Trung ương và địa phương, có chia ra cho từng Bộ, Ngành, Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và có các chi tiết về thời gian, về kinh phí, về hiện vật được phân phối trong kỳ.

3. Nội dung của các kế hoạch hoạt động chuyên môn kỹ thuật, dự toán Ngân sách và phân bổ Ngân sách của Ban chủ nhiệm các CTYTQG phải được lãnh đạo Bộ Y tế duyệt.

4. Căn cứ vào kế hoạch phân bổ Ngân sách và kế hoạch hành động của Ban chủ nhiệm chương trình được lãnh đạo Bộ duyệt, hàng quý Thủ trưởng đơn vị QLKPCT chủ động xây dựng dự toán kinh phí gửi lên Bộ Y tế để tổng hợp và đề nghị Nhà nước cấp phát.

II. Điều hành và phân phối kinh phí thuốc, vật tư, thiết bị, hóa chất:

1. Thủ trưởng đơn vị QLKPCT thực hiện những việc sau:

Trên cơ sở kế hoạch phân bổ Ngân sách và kế hoạch hành động các CTYTQG đã được lãnh đạo Bộ Y tế duyệt, căn cứ theo các chế độ qui định của Nhà nước về quản lý Tài chính, quản lý giá và chế độ ký kết hợp đồng kinh tế, chủ động tiến hành việc:

1.1. Ký các hợp đồng kinh tế mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị... phục vụ trực tiếp cho công tác chuyên môn - kỹ thuật của chương trình.

1.2. Cấp phát thuốc, phương tiện, dụng cụ, vật tư, hoá chất... (kể cả các khoản viện trợ) cho các đơn vị, địa phương và các ngành có liên quan.

Riêng đối với các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên - Nam Bộ, tùy theo hoàn cảnh cụ thể của mỗi chương trình các tỉnh có thể nhận vật tư, thuốc, hóa chất... tại các Viện khu vực và Phân viện theo sự chỉ đạo thống nhất của Ban chủ nhiệm chương trình.

1.3. Trực tiếp chi cho một số nội dung chi của chương trình theo quy định của Liên Bộ Tài chính - Y tế.

1.4. Đôn đốc các địa phương, các cơ sở thực hiện quyết toán. Đơn vị QLKPCT có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo quyết toán phần chi trực tiếp cho chương trình.

2. Trong trường hợp cần thiết chủ nhiệm chương trình Y tế Quốc gia có thể điều chỉnh kế hoạch trong phạm vi Ngân sách của chương trình được cấp.

3. Trên cơ sở kế hoạch Ngân sách của CTYTQG đã được Nhà nước phê duyệt, Ban chủ nhiệm chương trình chuẩn bị số liệu phân bổ cho từng địa phương để Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính cấp ủy quyền về các Sở Y tế, đồng thời ban chủ nhiệm chương trình thông báo ngay cho các đơn vị QLKPCT, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Sở Tài chính và Sở Y tế địa phương biết để cùng tham gia quản lý.

III. Quản lý viện trợ:

Khi được thông báo các khoản viện trợ của CTYTQG Phòng chống Sốt rét, Phòng chống Bướu cổ, Tiêm chủng mở rộng và Phòng chống AIDS:

- Nếu là hiện vật, Vụ KH-TCKT sẽ thông báo cho các Chủ nhiệm dự án hợp tác quốc tế (HTQT) và chủ nhiệm CTYTQG đồng thời thông báo cho đơn vị QLKPCT để làm thủ tục tiếp nhận và quản lý.

- Nếu là tiền thì chuyển về tài khoản của Bộ Y tế tại Ngân hàng Ngoại thương. Sau đó phân bổ cấp phát cho từng địa phương, cơ sở theo kế hoạch của Chủ nhiệm dự án HTQT được Ban chủ nhiệm CTYTQG có liên quan thông qua.

IV. Trách nhiệm quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực hiện:

Ông Vụ trưởng Vụ KH-TCKT và Ban chủ nhiệm các CTYTQG căn cứ vào chế độ quản lý Tài chính - kế toán đơn vị sự nghiệp và kế hoạch phân bổ đã được lãnh đạo Bộ duyệt thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, các nguồn viện trợ, các nguồn kinh phí khác của các CTYTQG được Nhà nước cấp kinh phí đặt tại đơn vị trực thuộc Bộ cũng như tại các địa phương, ngành được phân phối, sử dụng kinh phí.

C. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Vụ KH-TCKT, Vụ VSPD, Viện Sốt rét - KST - CT, Bệnh viện Nội tiết, Viện VSDT, Văn phòng Bộ Y tế và Ban chủ nhiệm các CTYTQG được Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí có trách nhiệm tổ chức thực hiện thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn đề nghị đơn vị báo cáo bằng văn bản để lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết.

 

Nguyễn Trọng Nhân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/12/1993

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 15-BYT/TT năm 1993 hướng dẫn Quyết định 811/BYT-QĐ 1993 về quản lý và điều hành kinh phí của các chương trình y tế quốc gia phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng và phòng chống bệnh AIDS do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 15-BYT/TT Ngày ban hành 21/12/1993
Ngày có hiệu lực 21/12/1993 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 15-BYT/TT năm 1993 hướng dẫn Quyết định 811/BYT-QĐ 1993 về quản lý và điều hành kinh phí của các chương trình y tế quốc gia phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng và phòng chống bệnh AIDS do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close