BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 171/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 171/1998/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Bộ Tài chính đã có Quyết định số 832/TC/QĐ/CĐKT ngày 28/10/1997 ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và Thông tư số 52/1998/TT-BTC ngày 16/4/1998 Hướng dẫn tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện, còn tồn tại một số vướng mắc cần được sửa đổi cho phù hợp với cơ chế quản lý và tình hình thực tế của các doanh nghiệp. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Nhà nước như sau:

I. CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Doanh nghiệp Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các báo cáo tài chính và phải tự tổ chức kiểm toán nội bộ báo cáo tài của mình hoặc thuê kiểm toán độc lập nếu thấy cần thiết.

Kiểm toán nội bộ là công việc thường xuyên của doanh nghiệp, do doanh nghiệp tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo độ tin cậy của các số liệu kế toán và các thông tin trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, phục vụ chủ yếu cho doanh nghiệp.

2. Phạm vi, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ, nội dung, trình tự, phương pháp kiểm toán nội bộ và các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 832 TC/QĐ/CĐKT ngày 28/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ

Tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất kinh doanh, địa bàn hoạt động tập trung hay phân tán, điều kiện cụ thể và trình độ năng lực của đội ngũ kế toán... Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ cho phù hợp và có hiệu quả thiết thực. Việc tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ không bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

- Các doanh nghiệp Nhà nước đã tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ theo quy định tại Thông tư số 52/1998/TT-BTC ngày 16/4/1998 của Bộ Tài chính thì tuỳ tình hình của doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì tổ chức và hoạt động của bộ máy kiểm toán nội bộ hoặc tổ chức lại theo quy định tại Thông tư này.

- Đối với các doanh nghiệp chưa tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ nếu đủ điều kiện và thấy cần thiết phải tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ thì Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ cho phù hợp.

4. Bổ sung thêm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thời gian công tác của kiểm toán viên nội bộ quy định tại Điều 12 Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 832 TC/QĐ/CĐKT ngày 28/10/1997 của Bộ Tài chính như sau:

Trường hợp Kiểm toán viên nội bộ chưa có bằng đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán hoặc quản trị kinh doanh thì tối thiểu phải có trình độ trung cấp chuyên ngành kinh tế tài chính hoặc quản trị kinh doanh, đã công tác thực tế trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán ít nhất 5 năm, đã làm việc tại doanh nghiệp 3 năm trở lên nhưng không thấp hơn trình độ chuyên môn nghiệp vụ của kế toán trưởng doanh nghiệp đó.

5. Bỏ quy định về bổ nhiệm Trưởng phòng kiểm toán nội bộ: "Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Tổng cục, Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp" tại Điều 17 Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 832 TC/QĐ/CĐKT ngày 28/10/1997 của Bộ Tài chính.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 52/1998/TT-BTC ngày 16/4/1998 của Bộ Tài chính Hướng dẫn tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đôỉ cho phù hợp.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/01/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 171/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 171/1998/TT-BTC Ngày ban hành 22/12/1998
Ngày có hiệu lực 06/01/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 171/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close