BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/LĐTBXH-TT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 1996

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 18/LĐTBXH-TT NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ

Thi hành Nghị định số 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về học nghề. Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề theo Nghị định 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ

Thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề theo Điều 20 Nghị định 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ nhằm:

1. Góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tăng tỷ lệ người lao động được đào tạo trong tổng số lao động từ 10% lên 22-25% vào năm 2000, trong đó đào tạo nghề chiếm vị trí quan trọng.

2. Bảo đảm cân đối giữa nhu cầu học nghề của người lao động với khả năng dạy nghề của hệ thống cơ sở dạy nghề, đáp ứng lao động kỹ thuật cho các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ

1. Phạm vi: Xuất phát từ mục đích quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề, để việc quy hoạch được sát hợp, lấy đơn vị quy hoạch là tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở dạy nghề theo Nghị định 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ.

2. Đối tượng: Các cơ sở dạy nghề thuộc đối tượng quy hoạch theo Nghị định 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ gồm:

a. Cơ sở dạy nghề của doanh nghiệp (Tổng công ty, công ty, xí nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế);

b. Cơ sở dạy nghề của các tổ chức:

- Cơ sở dạy nghề thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội nông dân Việt Nam; Hội cựu chiến binh Việt Nam v.v...;

- Cơ sở dạy nghề gắn với tạo việc làm thuộc các trung tâm dịch vụ việc làm;

c. Cơ sở dạy nghề của tư nhân.

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Việc quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề cần được sử dụng nhiều biện pháp:

1. Biện pháp hành chính để quyết định giải thể hoặc sáp nhập các cơ sở dạy nghề trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Biện pháp chính sách khuyến khích hoặc hạn chế hoạt động của có sở dạy nghề để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề ở địa phương.

3. Biện pháp kinh tế thông qua đầu tư có trọng điểm cho các cơ sở dạy nghề nòng cột cơ sở dạy nghề đang hoạt động đúng mục tiêu và có triển vọng phát triển tốt để hệ thống cơ sở dạy nghề hoạt động có hiệu quả ngày càng cao.

IV. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ TIẾN HÀNH QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề của tỉnh, thành phố Trung ương là nhằm đảm bảo cân đối giữa nhu cầu học nghề và khả năng dạy nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, để tiến hành quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề phải dựa vào những căn cứ sau:

1. Nhu cầu học nghề của người lao động theo đòi hỏi của các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từng năm 1996, 1997... đến năm 2000. Nhu cầu học nghề bao gồm: học nghề mới, học nghề lại và bồi dưỡng nghề. (Cách xác định nhu cầu học nghề tiến hành theo hướng dẫn tại phụ lục 1).

2. Nhu cầu học nghề của người lao động ngoài các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

V. QUY TRÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ TRONG PHẠM VI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Kiểm soát, phân tích đánh giá năng lực dạy nghề của hệ thống cơ sở dạy nghề hiện có:

a. Số cơ sở dạy nghề hiện có;

b. Xác định năng lực dạy nghề của hệ thống cơ sở dạy nghề hiện có. (Cách xác định theo phụ lục 2);

c. Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu học nghề của người học tại địa phương.

2 Xác định nhu cầu học nghề của người lao động theo đòi hỏi của các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Cách xác định theo phụ lục 1).

3. Xác định số cơ sở dạy nghề trong quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động theo đòi hỏi của các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của người lao động ngoài các chương trình, kế hoạch này:

a. Xác định lưu lượng người học trung bình của mỗi nghề;

b. Xác định số cơ sở dạy nghề dự tính cho từng nghề;

c. Xác định số cơ sở dạy nghề cần có trong quy hoạch: Sắp xếp các nghề dạy trong mỗi cơ sở dạy nghề giữa các cơ sở dạy nghề của doanh nghiệp, của các tổ chức, của trung tâm dịch vụ việc làm và của tư nhân trong hệ thống cơ sở dạy nghề để có số cơ sở dạy nghề theo quy hoạch ít nhất, chất lượng dạy tốt nhất, năng lực dạy cao nhất.

4. Đối chiếu hệ thống cơ sở dạy nghề hiện có với hệ thống cơ sở dạy nghề trong quy hoạch đến năm 2000.

a. Mức độ đáp ứng nhu cầu học nghề của hệ thống cơ sở dạy nghề hiện có;

b. Số cơ sở dạy nghề cần mở thêm để đáp ứng nhu cầu học nghề theo quy hoạch từng năm từ năm 1997 đến năm 2000;

c. Số cơ sở dạy nghề không đáp ứng nhu cầu học nghề của người học;

d. Số cơ sở dạy nghề cần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực dạy nghề;

e. Số cơ sở dạy nghề cần điều chỉnh nhiệm vụ dạy nghề, số nghề dạy giữa các cơ sở dạy nghề trong hệ thống cơ sở dạy nghề.

5. Tính toán các điều kiện để thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề:

a. Tính tổng số tiền cần có để đầu tư cho các cơ sở dạy nghề theo quy hoạch từng năm từ năm 1997 đến năm 2000;

b. Số giáo viên và cán bộ quản lý cần có cho các cơ sở dạy nghề theo quy hoạch từng năm từ 1997 đến năm 2000;

c. Kế hoạch đầu tư để xây dựng hệ thống cơ sở dạy nghề theo quy hoạch từng năm từ 1997 đến 2000:

- Đầu tư cho những cơ sở dạy nghề nòng cột,

- Hỗ trợ cho các cơ sở dạy nghề đang hoạt động đúng mục tiêu và có triển vọng phát triển tốt.

(Cách xác định theo phụ lục 3).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề theo Nghị định 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ là vấn đề liên quan chặt chẽ với nội dung các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2000, đòi hỏi nhiều sự đóng góp của các Ban, ngành, Sở, có sự hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Trước khi lập kế hoạch tiến hành quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề theo Thông tư này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải hoàn thành việc kiểm soát, đánh giá hệ thống hiện có tại địa phương theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch cụ thể, tiến độ triển khai việc quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từng năm từ năm 1997 đến năm 2000. Chậm nhất đến 31/3/1997 hoàn thành dự án quy hoạch trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Thông tư này có hiệu lực ngày ký. Bãi bỏ các văn bản trước đây trái với Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở dạy nghề phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

 

Trần Đình Hoan

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 12/9/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CÁCH XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỌC NGHỀ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH (THÀNH PHỐ)........ NĂM......

I. XÁC ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI SẼ ĐƯỢC ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở TỈNH (THÀNH PHỐ) VÀO NĂM.....

1. Chương trình A.

2. Chương trình B.

3. v.v...

II. DỰA VÀO MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH, XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỌC NGHỀ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Xác định số lao động cần có của chương trình.

2. Số đơn vị sản xuất của chương trình.

3. Công nghệ sẽ sử dụng trong đơn vị sản xuất và trong chương trình.

4. Xác định số nghề người lao động cần học trong mỗi đơn vị sản xuất và trong chương trình.

5. Xác định số lao động cần học của mỗi nghề và các nghề trong chương trình, bao gồm: học nghề mới, học nghề lại, bồi dưỡng nghề.

III. XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỌC NGHỀ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH (THÀNH PHỐ) NĂM.........

1. Xác định nhu cầu lao động của tất cả các chương trình.

2. Các nghề cần đào tạo trong tất cả các chương trình.

3. Nhu cầu học nghề của người lao động của mỗi nghề trong tất cả các chương trình, bao gồm: số học nghề mới, học nghề lại, bồi dưỡng nghề.

4. Xác định nhu cầu học nghề của người lao động của tất cả các ghề trong tất cả các chương trình, bao gồm: số học nghề mới, học nghề lại và bồi dưỡng nghề.

5. Xác định số lao động cần học nghề của những người di chuyển tự do đến tỉnh (thành phố) làm việc.

6. Xác định số lao động cần học nghề của những người ngoài các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

7. Xác định nhu cầu học nghề của tổng số người lao động cần học nghề của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, của người di chuyển tự do đến tỉnh làm việc, của người ngoài các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 18/LĐTBXH-TT-1996 hướng dẫn thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu 18/LĐTBXH-TT Ngày ban hành 12/09/1996
Ngày có hiệu lực 12/09/1996 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 18/LĐTBXH-TT-1996 hướng dẫn thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close