Văn bản "Thông tư 20/1998/TT-BTC hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài được sản xuất, tiêu thụ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.1999 và được thay thế bởi Thông tư 168/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 84/1998/NĐ-CP thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 01/01/1999

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20/1998/TT/BTC NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VỀ GIÁ TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI THUỐC LÁ NHÃN HIỆU NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SẢN XUẤT,TIÊU THỤ TẠI VIỆT NAM

Căn cứ luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
Căn cứ Nghị định số 97/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu đặc biệt; Thông tư số 98 TC/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài được phép sản xuất, tiêu thụ tại Việt nam như sau:

1. Giá bán hàng làm căn cứ xác định giá thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài do các Công ty, Nhà máy thuốc lá thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam sản xuất là giá do các Công ty, Nhà máy bán cho các Chi nhánh nhánh thuốc lá nước ngoài để tiêu thụ tại Việt Nam nhưng không được thấp hơn 10% mức giá bình quân do các chi nhánh thuốc lá nước ngoài bán ra. Trong trường hợp các Công ty, Nhà máy sản xuất không xác định giá tính thuế hợp lý thì cơ quan thuế căn cứ vào mức giá bình quân do các Chi nhánh thuốc lá nước ngoài bán ra trừ (-) 10% để ấn định giá tính thuế.

2- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ những quy định tạm thời của Bộ Tài chính về giá tính thuế đối với thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài được sản xuất, tiêu thụ tại Việt Nam kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 20/1998/TT-BTC hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài được sản xuất, tiêu thụ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 20/1998/TT-BTC Ngày ban hành 13/02/1998
Ngày có hiệu lực 28/02/1998 Ngày hết hiệu lực 01/01/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 20/1998/TT-BTC hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài được sản xuất, tiêu thụ tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close