BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH MẪU BẰNG TIẾN SĨ DANH DỰ

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Thông tư số 26/2008/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu bằng tiến sĩ danh dự.

Bằng tiến sĩ danh dự gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 29cm x 21cm.

Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng nhạt, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng tiến sĩ danh dự bằng tiếng Việt và tiếng Anh có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3.

Cách ghi nội dung trên bằng tiến sĩ danh dự quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2011. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ và Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của QH;
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Lưu VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

PHỤ LỤC

CÁCH GHI CÁC NỘI DUNG TRÊN BẰNG TIẾN SĨ DANH DỰ
(Kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(1) Ghi chức danh của thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc viện nghiên cứu khoa học có thẩm quyền phong tặng bằng tiến sĩ danh dự, bằng Tiếng Việt.

(2) Ghi tên cơ sở giáo dục hoặc viện nghiên cứu khoa học, bằng Tiếng Việt.

(3) Ghi rõ họ tên của người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự, theo giấy khai sinh. Phía trước họ tên, nếu là Nam ghi “Ông”, nếu là Nữ ghi “Bà”.

(4) Ghi ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số.

(5) Ghi quốc tịch của người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự, bằng Tiếng Việt. Trường hợp người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự có hai quốc tịch thì ghi quốc tịch theo đề nghị của người được phong tặng.

(6) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục phong tặng bằng tiến sĩ danh dự đặt trụ sở chính.

(7) Ghi ngày, tháng, năm phong tặng bằng tiến sĩ danh dự.

(8) Ghi rõ chức danh Thủ trưởng có thẩm quyền ký; ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(9) Do cơ quan in phôi văn bằng ghi khi cấp phôi.

(10) Do cơ sở giáo dục ghi vào sổ gốc cấp bằng khi phong tặng bằng tiến sĩ danh dự.

(11), (12) Ghi chức danh của thủ trưởng và tên cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu khoa học có thẩm quyền phong tặng bằng tiến sĩ danh dự, bằng Tiếng Anh.

(13) Ghi đầy đủ họ tên như đã ghi ở điểm (3) bằng Tiếng Việt nhưng không có dấu. Phía trước họ tên, nếu là Nam ghi “Mr”, nếu là Nữ ghi “Ms”.

(14), (17) Ghi ngày và năm bằng số, ghi tháng bằng chữ tiếng Anh. (Ví dụ: Tiếng Việt ghi "ngày 07 tháng 10 năm 2005" thì Tiếng Anh ghi "07 October 2005").

(15) Ghi quốc tịch của người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự, bằng Tiếng Anh. Trường hợp người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự có hai quốc tịch thì ghi quốc tịch theo đề nghị của người được phong tặng.

(16) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục phong tặng bằng tiến sĩ danh dự đặt trụ sở chính (Ví dụ: Tiếng Việt ghi "Hà Nội” thì Tiếng Anh ghi "Hanoi”).

(3), (4), (5), (13), (14), (15) Nếu người được phong tặng bằng tiến sĩ danh dự là người nước ngoài thì ghi theo hộ chiếu.

MẪU BẰNG TIẾN SĨ DANH DỰ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

Trang 4                                                                                                             Trang 1

 

29 cm

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 

 

 

 

 

 

 

Quốc huy

 

 

 

 

BẰNG TIẾN SĨ DANH DỰ

the degree of honorary doctor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 cm

 

 

 

 

   Trang 2                                                                                                          Trang 3

29 cm

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 

…………………………..(11)

………………..……..…..(12)

 

has awarded

THE DEGREE OF HONORARY DOCTOR

 

 

To: (13)…………..……..…...………..…

Date of birth: (14)………….…….......….

Nationality: (15)…....................................

                        (16).......,................. (17)

 

                          

 

 

 

Reg. No: (10)……….

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

…………………………..(1)

...................………….......(2)

 

phong tặng

BẰNG TIẾN SĨ DANH DỰ

 

 

Cho:(3)……...........…………………….

Ngày sinh:(4)….……………...………..

Quốc tịch:(5)………................................

                    ......(6), ngày ... tháng ... năm...(7)

                               ...................................(8)

 

 

 

 

Số hiệu: (9)……….

Số vào sổ cấp bằng: (10)……….

 

 

 

21 cm

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/07/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 20/2011/TT-BGDĐT về mẫu bằng tiến sĩ danh dự do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 20/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành 24/05/2011
Ngày có hiệu lực 10/07/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 20/2011/TT-BGDĐT về mẫu bằng tiến sĩ danh dự do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close