BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/1997/TC-TVQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 22/1997/TC-TVQT NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTHÔNG TƯ SỐ 15 TC/TVQT NGÀY 27-2-1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH "QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC"

Thi hành quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6768/KTTH ngày 31/12/1996 của Chính phủvề việc quản lý và sử dụng nguồn thu phát sinh trong giao dịch và thanh toáncủa Kho bạc Nhà nước; Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi và bổ sung một số quy địnhtại Thông tư số 15 TC/TVQT ngày 27/02/1996 của Bộ Tài chính về chế độ quản lýtài chính đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước như sau:

1 - Phần I, điểm 3(trang 1) nay sửa lại là:

Khoản chênh lệch thu và chi phát sinh trong quá trình thựchiện các nghiệp vụ giao dịch, thanh toán thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước, saukhi đã nộp ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ quy định được coi là nguồn thu củangân sách Nhà nước và chi trở lại cho Kho bạc Nhà nước theo đúng chế độ chínhsách tài chính và đầu tư.

2 - Phần II, điểm 2,mục 2.3 (trang 4) nay sửa lại là:

Khoản chênh lệch thu lớn hơn chi từ các hoạt động nêu trêndược quản lý, phân phối và sử dụng như sau:

a) 10% trích nộp Ngân sách Nhà nước.

b) Phần còn lại (90%) được sử dụng chi cho một số hoạt độngcủa Kho bạc mang tính đặc thù và bổ sung cho một số khoản chi mà kinh phí Ngânsách Nhà nước cấp không đủ như sau:

- 40% để chi đầu tư phát triển kĩ thuật nghiệp vụ ngành như:Trang bị và hiện đại hoá hệ thống mạng vi tính, thông tin, các phương tiện vậnchuyển, tài sản chuyên dùng, chi trang phục, bảo hộ lao động, bổ sung vốn xâydựng cơ bản và sửa chữa nhỏ hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- 50% để chi cho các hoạt động bảo vệ an toàn kho quỹ, kiểmđếm, bảo quản, vận chuyển, bốc xếp tiền; chi tuyên truyền các nghiệp vụ khobạc; chi bổ sung cho nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ, hoạt động thanhtra, kiểm tra, tin học, công tác lưu động; chi trợ cấp cho cán bộ; chi khenthưởng thường xuyên và đột xuất cho đơn vị, cá nhân trong và ngoài hệ thống Khobạc Nhà nước.

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước quy định cụ thể nội dung,phương thức quản lý, phân phối và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc hệ thống Khobạc Nhà nước thực hiện đúng chế độ, chính sách tài chính, quản lý đầu tư và xâydựng hiện hành của Nhà nước các khoản thu nhập tại mục 2.3 nói trên.

3- Phần II, điểm 3,mục 3.3 (trang 6) nay bổ sung thêm:

Khoản thu phát sinh trong việc thực hiện các nghiệp vụ giaodịch, thanh toán (trừ chi phí) sau khi trích nộp Ngân sách Nhà nước, phần cònlại được sử dụng để chi trở lại cho một số hoạt động của Kho bạc Nhà nước, phảiđược ghi vào ngân sách Nhà nước và hạch toán theo Mục lục Ngân sách Nhà nướchiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1997, cácqui định trước đây tại Thông tư số 15 TC/TVQT ngày 27/2/1996 của Bộ Tài chínhtrái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn cácđơn vị trực thuộc thực hiện Thông tư này.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 22/1997/TC-TVQT sửa đổi Thông tư 15-TC/TVQT-1996 quy định chế độ quản lý tài chính đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 22/1997/TC-TVQT Ngày ban hành 08/05/1997
Ngày có hiệu lực 01/01/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 22/1997/TC-TVQT sửa đổi Thông tư 15-TC/TVQT-1996 quy định chế độ quản lý tài chính đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close