BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 22/1998/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 35-TC/HCSN NGÀY 12/7/1996 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KINH PHÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NGÀNH PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

Ngày 12 tháng 7 năm 1996, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35-TC/HCSN "Hướng dẫn quản lý kinh phí cho các chương trình mục tiêu ngành Phát thanh - Truyền hình". Sau một thời gian thực hiện Thông tư và thực hiện Luật ngân sách Nhà nước, theo đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Tài chính bổ sung một số điểm sau:

1. Điểm 3 phần I, Thông tư số 35 - TC/HCSN ngày 12/7/1996 của Bộ Tài chính đề nghị: thay "Nghị định số 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn Nghị định "bằng" Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định 43/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về ban hành quy chế đấu thầu, Nghị định số 92/CP, 93/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Nghị định số 42/CP và 43/CP nói trên và các Thông tư hướng dẫn các Nghị định".

2. Điểm a, mục 2, phần II, Thông tư số 35-TC/HCSN ngày 12/7/1996 của Bộ Tài chính sửa lại như sau:

- Bộ Tài chính cấp phát kinh phí theo tiến độ công việc được triển khai, khi đơn vị có đầy đủ các hồ sơ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đối với kinh phí chương trình mục tiêu thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản thì đơn vị phải thực hiện đúng thủ tục quy định tại Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu, Nghị định số 92/CP, Nghị định số 93/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một điểm trong Nghị định số 42/CP, Nghị định số 43/CP nói trên và các Thông tư hướng dẫn về quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Điểm b, mục 2, phần II, Thông tư số 35-TC/HCSN ngày 12/7/1996 của Bộ Tài chính bổ sung thêm:

- Chi phí cho công tác quản lý, vận hành, bảo quản, sửa chữa thường xuyên số thiết bị nhận được từ chương trình mục tiêu được dự toán chung trong tổng dự toán chi ngân sách chi thường xuyên hàng năm của các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương theo luật quy định. Riêng năm 1998, kinh phí này sử dụng trong dự toán ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội phê duyệt và Chính phủ thông báo cho các địa phương.

4. Mục 3, phần II của Thông tư sửa lại nội dung sau:

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ phải tổ chức công tác hạch toán kế toán và báo cáo quyết toán quý, năm theo quy định tại Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các nội dung khác không đề cập đến trong Thông tư này vẫn giữ nguyên như quy định tại Thông tư số 35-TC/HCSN ngày 12 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

 

 

Tào Hữu Phùng

(Đã Ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/03/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 22/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư 35-TC/HCSN-1996 hướng dẫn quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu ngành phát thanh - truyền hình do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 22/1998/TT-BTC Ngày ban hành 20/02/1998
Ngày có hiệu lực 07/03/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 22/1998/TT-BTC bổ sung Thông tư 35-TC/HCSN-1996 hướng dẫn quản lý kinh phí các chương trình mục tiêu ngành phát thanh - truyền hình do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close