UỶ BAN NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2374-UB/KCX

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1995

 

THÔNG TƯ

UỶ BAN NHÀ NƯỚC VỀ HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ SỐ 2374-UB/KCX NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN KHU CHẾ XUẤT THÀNH KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG THEO QUY CHẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Về việc chuyển khu chế xuất thành khu công nghiệp và điều chỉnh Giấy phép đầu tư của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp, Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hướng dẫn như sau:

I- CHUYỂN KHU CHẾ XUẤT THÀNH KHU CÔNG NGHIỆP

1- Nội dung chuyển: Về chuyển khu chế xuất (KCX) thành khu công nghiệp (KCN) do Chính phủ quyết định. Khi chuyển KCX thành KCN, cần lưu ý một số nội dung chính sau:

1.1. Về xây dựng hạ tầng: Nếu quy mô (diện tích, vốn đầu tư) và mục tiêu sử dụng không thay đổi, thì khi chuyển sang KCN, nội dung xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ không thay đổi, do vậy, Giấy phép đầu tư của Công ty phát triển hạ tầng không phải thay đổi, trừ việc đổi tên KCX thành KCN. Nếu quy mô và mục tiêu sử dụng thay đổi, thì khi chuyển sang KCN, việc xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ phải thay đổi, do vậy, phải điều chỉnh lại Giấy phép đầu tư của Công ty phát triển hạ tầng.

1.2. Về chuyển xí nghiệp chế xuất thành xí nghiệp KCN: Nếu xí nghiệp chế xuất muốn giữ nguyên tính chất xí nghiệp chế xuất thì không phải điều chỉnh Giấy phép kinh doanh. Các xí nghiệp này tuy tồn tại trong KCN, nhưng vẫn hoạt động theo Quy chế khu chế xuất.

Nếu xí nghiệp chế xuất muốn thay đổi tính chất, tiêu thụ một phần sản phẩm tại thị trường nội địa và muốn hưởng Quy chế khu công nghiệp thì phải điều chỉnh Giấy phép kinh doanh phù hợp với Quy chế khu công nghiệp.

2- Thủ tục và hồ sơ chuyển: Để được chuyển sang KCN, chủ đầu tư Công ty phát triển hạ tầng KCX phải trình hồ sơ tài liệu sau đây:

- Đơn xin chuyển KCX thành KCN. Đơn phải nêu rõ lý do và nội dung cụ thể những vấn đề điều chỉnh.

- Báo cáo tình hình hoạt động của công ty kể từ ngày thành lập đến thời điểm xin chuyển sang KCN.

Đối với Công ty phát triển hạ tầng KCX là xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài những hồ sơ nêu trên, phải gửi kèm theo biên bản Hội đồng quản trị nhất trí xin chuyển từ KCX sang KCN. Đối với Công ty phát triển hạ tầng là doanh nghiệp Việt Nam thì hồ sơ phải gửi đến Uỷ ban nhân dân địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ. Đối với Công ty phát triển hạ tầng là xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì ngoài hồ sơ gửi Uỷ ban nhân dân, chủ đầu tư phải gửi hồ sơ đến Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư. Căn cứ vào hồ sơ trên mà xem xét ý kiến của Uỷ ban nhân dân địa phương, Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thời gian cần thiết để thông báo quyết định về việcchuyển này không quá thời gian thẩm định dự án nhóm A quy định trong Quy chế hình thành, thẩm định và thực hiện dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 191/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ.

II- ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CỦA XÍ NGHIỆP THEO QUY CHẾ KHU CÔNG NGHIỆP

1. Nội dung điều chỉnh:

1.1. Thay đổi thuế lợi tức: Khi xí nghiệp, kể cả xí nghiệp chế xuất chuyển sang hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp, thì thuế suất thuế lợi tức và thời hạn miễn thuế lợi tức của xí nghiệp được ấn định tuỳ theo lĩnh vực hoạt động (sản xuất hoặc dịch vụ) và tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của xí nghiệp. Cụ thể như sau:

- 18% lợi nhuận thu được đối với xí nghiệp sản xuất; 12% lợi nhuận thu được đối với xí nghiệp xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm. Xí nghiệp được miễn thuế lợi tức 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi;

- 22% lợi nhuận thu được đối với xí nghiệp dịch vụ. Xí nghiệp được miễn thuế lợi tức 1 năm kể từ khi kinh doanh có lãi.

Khi chuyển xí nghiệp sang hoạt động theo Quy chế khu chế xuất thì thuế suất thuế lợi tức và thời hạn miễn thuế lợi tức của xí nghiệp được ấn định theo Quy chế khu chế xuất, như sau:

- 10% đối với xí nghiệp sản xuất. Xí nghiệp được miễn thuế lợi tức 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi;

- 15% đối với xí nghiệp dịch vụ. Xí nghiệp được miễn thuế lợi tức 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi.

1.2. Thay đổi việc thuê đất: Khi chuyển sang hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp, xí nghiệp phải thuê đất trong KCN của Công ty phát triển hạ tầng là đối tượng mới cho thuê đất, với mức giá cho thuê và thời hạn thuê như quy định trong Giấy phép đầu tư đã cấp khi thành lập xí nghiệp.

Đối với xí nghiệp liên doanh mà bên Việt Nam dùng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn pháp định thì bên Việt Nam phải thoả thuận với Công ty phát triển hạ tầng KCN về nguyên tắc thuê đất và thanh toán tiền thuê đất và phải được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố...

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư: Để được điều chỉnh Giấy phép theo Quy chế khu công nghiệp, chủ đầu tư xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp phải gửi các tài liệu sau đây tới Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư:

- Đơn xin điều chỉnh Giấy phép đầu tư do Tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc thứ nhất ký. Đơn phải trình bày lý do và nội dung cụ thể những vấn đề xin điều chỉnh. Đối với xí nghiệp liên doanh mà bên Việt Nam góp vốn pháp định bằng quyền sử dụng đất; Hồ sơ xin điều chỉnh phải có biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc ý kiến của bên Việt Nam về việc thay đổi việc thuê đất.

- Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Giấy phép đầu tư từ khi được cấp đến thời điểm xin điều chỉnh.

Những tài liệu quy định trên đây đều phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng và phải nộp 2 Bộ. Trong trường hợp cần thiết, Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư có thể yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, giải trình rõ thêm một số vấn đề liên quan đến hoạt động của xí nghiệp.

3. Xử lý hồ sơ điều chỉnh: Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh, Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư gải hồ sơ đến Bộ Tài chính. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh, Bộ Tài chính có ý kiến bằng văn bản gửi Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư thông báo quyết định cho chủ đầu tư.

4. Hiệu lực điều chỉnh:

4.1. Việc điều chỉnh Giấy phép đầu tư có hiệu lực kể từ ngày Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư ra quyết định điều chỉnh Giấy phép đầu tư đã cấp.

4.2. Thông tư hướng dẫn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh Giấy phép đầu tư của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tồn tại trong địa bàn KCN nay xin chuyển sang hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp. Mọi việc điều chỉnh, bổ sung khác trong Giấy phép đầu tư của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong KCN thực hiện theo Thông tư số 910/UB-QL ngày 4 tháng 5 năm 1995 của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.

 

Đậu Ngọc Xuân

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/11/1995

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 2374-UB/KCX-1995 hướng dẫn chuyển Khu chế xuất thành Khu công nghiệp và điều chỉnh giấy phép đầu tư của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp do Uỷ ban nhà nước về hợp tác và đấu tư ban hành

Số hiệu 2374-UB/KCX Ngày ban hành 24/10/1995
Ngày có hiệu lực 08/11/1995 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 2374-UB/KCX-1995 hướng dẫn chuyển Khu chế xuất thành Khu công nghiệp và điều chỉnh giấy phép đầu tư của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp do Uỷ ban nhà nước về hợp tác và đấu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close