Văn bản "Thông tư 238/2000/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 522/1999/TT-BGTVT hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2002

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 238/2000/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 238/2000/TT-BGTVT NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2000 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 522/1999/TT-BGTVT NGÀY 20/10/1999 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ VÀ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT CÁC LOẠI XE,MÁY CHUYÊN DÙNG THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thực hiện Điều 11, Điều 17 của Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 29/05/1995 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;

Thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/04/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 176/1999/NĐ-CP;

Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi Thông tư số 522/1999/TT-BGTVT ngày 20/10/1999 hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ như sau:

1. Bỏ những qui định liên quan đến chứng từ lệ phí trước bạ trong các mục 2.1.2 và 2.2 của Thông tư 522/1999/TT-BGTVT.

1.1. Mục 2.1.2 của Thông tư 522/1999/TT-BGTVT nay được sửa đổi và có nội dung như sau:

2.l.2. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của xe, máy thi công

a) Đối với xe, máy thi công được nhập khẩu từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 cần có:

- Chứng từ nhập khẩu (theo quy định của Tổng Cục Hải quan).

- Hoá đơn (theo qui định của Bộ Tài chính).

b) Đôí với xe, máy thi công được sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 cần có Hoá đơn (theo qui định của Bộ tài chính).

c) Đối với xe, máy thi công đã được đưa vào sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 1999 trở về trước cần có:

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với xe, máy thi công như qui định tại các Khoản a, b trên đây.

- Trong trường hợp hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của xe, máy thi công bị thất lạc thì chủ sở hữu phải có tờ khai và bản cam đoan xe, máy thi công là tài sản hợp pháp, nếu phát hiện có sự sai khác chủ sở hữu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

1.2. Mục 2.2 của Thông tư 522/1999/TT-BGTVT nay được sửa đổi và có nội dung như sau:

2.2. Hồ sơ xin đăng ký, cấp biển số chuyển quyền sở hữu

Đối với xe, máy thi công đã đăng ký, cấp biển số khi cần chuyển quyền sở hữu phải có:

- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe, máy thi công và xin cấp lại biển số, Giấy chứng nhận đăng kí theo mẫu qui định tại Phụ lục 1 của Thông tư 522/1999/TT-BGTVT

- Hoá đơn (theo mẫu của Bộ Tài chính).

- Phiếu sang tên, di chuyển theo mẫu qui định tại Phụ lục 2 của Thông tư 522//999/TT-BGTVT, kèm theo hồ sơ gốc khi đăng ký, cấp biển số lần đầu.

2. Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra và thực hiện Thông tư này.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Lã Ngọc Khuê

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2002

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 238/2000/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 522/1999/TT-BGTVT hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 238/2000/TT-BGTVT Ngày ban hành 14/06/2000
Ngày có hiệu lực 29/06/2000 Ngày hết hiệu lực 01/01/2002
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 238/2000/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 522/1999/TT-BGTVT hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close