Văn bản "Thông tư 26/2003/TT-BTC hướng dẫn về thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 26/2003/TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VỀ THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998;
Căn cứ Công văn số 6038/VPCP-KTTH ngày 28/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu;
Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

Thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và hướng dẫn tại Mục II, Phần C Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Qui định tại Điều 7 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan không áp dụng để xác định thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan và đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để giải quyết.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 26/2003/TT-BTC hướng dẫn về thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 26/2003/TT-BTC Ngày ban hành 01/04/2003
Ngày có hiệu lực 01/04/2003 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 26/2003/TT-BTC hướng dẫn về thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close