Văn bản "Thông tư 27/2000/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư 80/1999/TT-BTC về việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/09.2012 và được thay thế bởi Thông tư 122/2012/TT-BTC quy định việc quản lý tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quan của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 15/09/2012

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 27/2000/TT-BTC NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 80/1999/TT-BTC NGÀY 29/6/1999 VỀ VIỆC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI SẢN QUÝ HIẾM VÀ CHỨNG CHỈ CÓ GIÁ DO KHO BẠC NHÀ NƯỚC NHẬN GỬI VÀ BẢO QUẢN

Thực hiện Thông tư số 115/1999/TT-BTC ngày 24/9/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kinh doanh mua, bán công trái giữa các tổ chức được phép kinh doanh công trái với tổ chức, cá nhân;

Tiếp theo Thông tư số 80/1999/TT-BTC ngày 29/6/1999 hướng dẫn việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản công trái XDTQ của các tổ chức được phép kinh doanh công trái như sau:

1/ Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản công trái XDTQ của các tổ chức được phép kinh doanh công trái mua lại của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư số 115/1999/TT-BTC ngày 24/9/1999 của Bộ Tài chính và thu phí bảo quản bằng 0,04% (bốn phần vạn) mệnh giá ghi trên phiếu công trái gửi bảo quản/1 tháng. Mức thu tối đa cho 01 lần gửi là 400.000đ/1 tháng.

Hình thức nhận bảo quản, trình tự giao nhận và trách nhiệm của các bên trong việc giao nhận bảo quản đối với số công trái này được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 80/1999/TT-BTC ngày 29/6/1999 của Bộ Tài chính và hướng dẫn cụ thể của Kho bạc Nhà nước TW.

2/ Đối với số công trái của các đối tượng mua trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước trong đợt phát hành năm 1999 nếu có nhu cầu gửi tại Kho bạc Nhà nước vẫn được Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản miễn phí theo đúng quy định tại điểm 2.3 mục III Thông tư số 56/1999/TT-BTC ngày 12/5/1999 của Bộ Tài chính.

3/ Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Thủ trưởng các tổ chức được phép kinh doanh công trái XDTQ có công trái gửi Kho bạc Nhà nước bảo quản; Thủ trưởng các cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Bộ Tài chính để thống nhất giải quyết.

 

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/09/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 27/2000/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư 80/1999/TT-BTC về việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 27/2000/TT-BTC Ngày ban hành 06/04/2000
Ngày có hiệu lực 21/04/2000 Ngày hết hiệu lực 15/09/2012
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 27/2000/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư 80/1999/TT-BTC về việc quản lý đối với các loại tài sản quý hiếm và chứng chỉ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close