BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/2009/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC NGỪNG CẤP PHÉP XUẤT KHẨU PHÂN BÓN CÓ NGUỒN GỐC NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 04/2006/TT-BTM NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI (NAY LÀ BỘ CÔNG THƯƠNG)

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài như sau:

Điều 1. Quy định về xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

1. Tạm thời ngừng thực hiện việc cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 4 mục IV Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP.

2. Thương nhân có nhu cầu xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu làm thủ tục xuất khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định, không phải xin phép Bộ Công Thương. Việc nhận tiền thanh toán phân bón xuất khẩu phải được thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/12/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 30/2009/TT-BCT về việc ngừng cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu theo Thông tư 04/2006/TT-BTM do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 30/2009/TT-BCT Ngày ban hành 30/10/2009
Ngày có hiệu lực 14/12/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 30/2009/TT-BCT về việc ngừng cấp phép xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu theo Thông tư 04/2006/TT-BTM do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close