Văn bản "Thông tư 30/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan lần thứ 2 năm 2010" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/10.2011

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 30/2010/TT-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2010

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU BỔ SUNG ĐƯỜNG THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN LẦN THỨ 2 NĂM 2010

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1241/TTg-KTTH ngày 21 tháng 7 năm 2010 về việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường;
Sau khi trao đổi, thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 như sau:

Điều 1. Lượng hạn ngạch bổ sung

Bổ sung lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2010 thêm 100.000 tấn đường tinh luyện, đường thô (mã HS 1701).

Điều 2. Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

1. Nhập khẩu đường để tinh luyện: 25.000 tấn đường thô phân giao cho Công ty cổ phần Đường Biên Hòa để tinh luyện cung cấp phục vụ sản xuất, tiêu dùng.

2. Nhập khẩu đường để phục vụ sản xuất: 50.000 tấn đường tinh luyện, đường thô phân giao cho các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất.

3. Nhập khẩu đường để kinh doanh thương mại: 25.000 tấn đường tinh luyện phân giao cho một số thương nhân đã được các Bộ, địa phương giao nhiệm vụ bình ổn thị trường và đã được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường trong tháng 2 năm 2010 để tham gia bình ổn thị trường.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
 các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 30/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan lần thứ 2 năm 2010

Số hiệu 30/2010/TT-BCT Ngày ban hành 26/07/2010
Ngày có hiệu lực 26/07/2010 Ngày hết hiệu lực 06/10/2011
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 30/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan lần thứ 2 năm 2010
Mục lục

Mục lục

Close