Văn bản "Thông tư 31 TT/TCKT-1995 hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ Văn hoá thông tin xã do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 08/08.2007

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31TT/TCKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 1995

 

THÔNG TƯ 

CỦA BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN SỐ 31 TT/TCK NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN CHI PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN Xà

Thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân sách toàn ngành năm 1995, Bộ Văn hoá Thông tin đã phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính phân bổ kinh phí cho các Sở Văn hoá Thông tin trên cơ sở ngân sách được Chính phủ và Quốc hội phê duyệt cho ngành Văn hoá Thông tin;
Căn cứ công văn số 35/TCCP-ĐF ngày 3-4-1995 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và công văn số 1933/KTTH ngày 12/4/1995 của Văn phòng Chính phủ đồng ý phụ cấp cho cán bộ công tác Văn hoá Thông tin xã;
Căn cứ Thông tư liên Bộ: Tài chính - Văn hoá Thông tin số 34/TTLB ngày 25-4-1995 về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp cho các chương trình có mục tiêu ngành Văn hoá Thông tin;
Để thống nhất thực hiện chế độ quản lý tài chính kinh phí sự nghiệp chi phụ cấp cho cán bộ VHTT xã, Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện như sau:

A- ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG:

1. Cán bộ làm công tác Văn hoá Thông tin xã phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý VHTH ở cơ sở, tổ chức thực hiện các hoạt động VHTT, xây dựng nếp sống văn hoá ở cơ sở.

2. Đã được bố trí làm công tác VHTT xã ổn định theo chức danh, nhiệm vụ theo Quyết định của Sở Văn hoá Thông tin.

B- NGUỒN CHI PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ VHTT XÃ:

1. Đối với các xã vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng núi, vùng nông thôn có nhiều khó khăn đã được Bộ Văn hoá Thông tin duyệt trong Quyết định số 1489/VH-QĐ ngày 18-4-1995 với mức chi phụ cấp cho cán bộ VHTT xã là 80.000đ/tháng. Kinh phí này trích từ nguồn chương trình VHTT cơ sở đã được cân đối trong ngân sách địa phương ngay từ đầu năm 1995. (Ghi thành mục riêng đã thông báo cho từng tỉnh).

2. Đối với các xã còn lại (không nằm trong chương trình) các Sở Văn hoá Thông tin lập kế hoạch chi trợ cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp của địa phương chi cho ngành VHTT hàng năm. Định mức chi do Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

C- CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH:

1. Các Sở Văn hoá Thông tin phối hợp với Sở Tài chính vật giá tổ chức quản lý ngân sách này đúng mục đích và có hiệu quả.

2. Ưu tiên cấp phát đủ hàng tháng cho cán bộ Văn hoá Thông tin xã.

3. Chế độ thanh quyết toán thực hiện theo Thông tư liên Bộ Tài chính - Văn hoá Thông tin số 34/TTLB ngày 25-4-1995 về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp cho các chương trình mục tiêu ngành Văn hoá Thông tin và theo chế độ hiện hành.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các Sở Văn hoá Thông tin phản ánh về Bộ để xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

5. Chế độ phụ cấp này được thực hiện khi địa phương bố trí cán bộ làm công tác chuyên trách Văn hoá Thông tin xã.

 

Trần Hoàn

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 08/08/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 31 TT/TCKT-1995 hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ Văn hoá thông tin xã do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành

Số hiệu 31TT/TCKT Ngày ban hành 15/06/1995
Ngày có hiệu lực 15/06/1995 Ngày hết hiệu lực 08/08/2007
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 31 TT/TCKT-1995 hướng dẫn chi phụ cấp cho cán bộ Văn hoá thông tin xã do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close