BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 39/1999/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN CẤP PHÁT, THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CƠ BẢN VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM 1996-1997

 

Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng và các văn bản Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/CP;
Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 23/3/1999 của Thủ tuớng Chính phủ về thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản vượt kế hoạch năm 1996-1997;
Căn cứ văn bản số 1888 BKH / TH ngày 26/3/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thông báo thanh toán khối lượng đầu tư xây dựng vượt kế hoạch 1996 - 1997;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát thanh toán khối lượng đầu tư xây dựng vượt kế hoạch năm 1996-1997 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN CẤP VỐN THANH TOÁN:

- Các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản (sau đây gọi tắt là XDCB) tập trung thực hiện vượt kế hoạch năm 1996 -1997 được thông báo chỉ tiêu vốn thanh toán tại công văn số 1888 BKH/TH ngày 26/3/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Khối lượng vượt kế hoạch của các dự án, công trình thuộc đối tượng nói trên phải trong phạm vi tổng dự toán và tổng mức đầu tư được duyệt, được nghiệm thu trước ngày 31/12/1997 nhưng đến nay chưa được cấp vốn thanh toán.

- Có đầy đủ chứng từ cấp vốn thanh toán theo quy định hiện hành.

II. NGUYÊN TẮC CẤP VỐN THANH TOÁN:

1. Đối với các dự án, công trình do Trung ương quản lý, Bộ Tài chính chuyển vốn qua hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển để cấp phát thanh toán cho các dự án, công trình.

Đối với các dự án, công trình do địa phương quản lý, Bộ Tài chính trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách địa phương, Sở Tài chính-Vật giá chuyển đủ vốn sang Cục, Chi cục Đầu tư phát triển cấp phát thanh toán cho các dự án, công trình.

2. Số vốn cấp phát thanh toán cho dự án, công trình tối đa không vượt quá chỉ tiêu vốn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo theo nguyên tắc sau:

- Những dự án, công trình đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành được cấp phát thanh toán 100% số vốn thông báo và trong phạm vi quyết toán đã được duyệt.

- Những dự án, công trình đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa phê duyệt quyết toán chỉ được thanh toán tối đa 95% số vốn thông báo. Cục, Chi cục ĐTPT tạm giữ lại 5%, khi quyết toán công trình hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ thanh toán nốt số vốn còn lại.

- Những dự án, công trình còn chuyển tiếp sang năm 1999 và năm sau được cấp phát thanh toán hết 100% số vốn thông báo.

- Nếu các nhà thầu còn nợ NSNN (thuế) hoặc còn nợ Ngân hàng thì số vốn cấp cho dự án, công trình để thanh toán cho nhà thầu, trước hết phải thanh toán nợ cho NSNN và Ngân hàng. Số vốn còn lại mới thanh toán cho đơn vị thụ hưởng.

3. Trường hợp giá trị khối lượng thanh toán thực tế thấp hơn mức vốn được thông báo thì cấp vốn thanh toán theo thực tế. Trường hợp giá trị khối lượng thanh toán lớn hơn mức vốn được thông báo thì chỉ cấp vốn thanh toán theo mức vốn được thông báo.

4. Thời hạn kết thúc thanh toán đến hết ngày 30/6/1999.

III. CẤP PHÁT THANH TOÁN:

1. Thông báo chỉ tiêu vốn thanh toán:

- Các dự án, công trình do Trung ương quản lý: căn cứ chỉ tiêu vốn thanh toán khối lượng vượt kế hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, Tổng cục Đầu tư phát triển thông báo danh mục và mức vốn của các công trình Trung ương trên địa bàn để Cục, Chi cục Đầu tư phát triển có căn cứ cấp phát thanh toán.

- Các dự án, công trình do địa phương quản lý: Căn cứ vào danh mục và mức vốn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho Cục, Chi cục Đầu tư phát triển để có căn cứ cấp phát thanh toán cho dự án, công trình.

2. Hồ sơ thanh toán:

Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi đến Cục, Chi cục Đầu tư phát triển (nơi Ban Quản lý dự án mở tài khoản) để được cấp phát thanh toán, bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành vượt kế hoạch các năm 1996, 1997 (nghiệm thu trước 31/12/1997).

- Bảng tính toán chi tiết giá trị khối lượng.

- Phiếu giá đề nghị thanh toán kèm uỷ nhiệm chi.

- Công văn của nhà thầu đề nghị Cục, Chi cục Đầu tư phát triển thanh toán cho Ngân hàng số vốn nhà thầu nợ Ngân hàng (đối với nhà thầu còn nợ Ngân hàng) hoặc làm thủ tục nộp NSNN (đối với nhà thầu còn nợ NSNN).

3. Cấp phát thanh toán:

Cục, Chi cục Đầu tư phát triển (nơi Ban Quản lý dự án mở tài khoản) có trách nhiệm kiểm tra và cấp vốn thanh toán cho các dự án, công trình trong phạm vi tổng mức vốn được giao và nguyên tắc nêu trên.

- Đối với nhà thầu còn nợ Ngân hàng, nợ NSNN: Cục (Chi cục) Đầu tư phát triển rà soát lại số tiền nhà thầu nợ ngân hàng, nợ NSNN đến thời điểm thanh toán và căn cứ hồ sơ thanh toán đã được kiểm tra làm thủ tục cấp phát thanh toán vốn theo phương thức: Cục, Chi cục Đầu tư phát triển cấp phát cho chủ đầu tư, thay chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu, đồng thời thay nhà thầu thanh toán trả cho Ngân hàng số vốn nhà thầu còn nợ Ngân hàng hoặc làm thủ tục nộp NSNN (trường hợp nhà thầu còn nợ NSNN).

- Số vốn còn lại sau khi đã trả nợ Ngân hàng và nộp NSNN thì mới thanh toán tiếp cho đơn vị thụ hưởng.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN:

1. Sau khi nhận được chỉ tiêu vốn thanh toán khối lượng vượt kế hoạch 2 năm 1996, 1997 do Thủ tướng Chính phủ quyết định, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các chủ đầu tư biết và chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ thanh toán và phối hợp với cơ quan Đầu tư phát triển để thực hiện việc cấp vốn thanh toán.

2. Chủ đầu tư và cơ quan cấp trên của chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Nhà nước về giá trị khối lượng vượt kế hoạch đề nghị cấp vốn thanh toán, có trách nhiệm quyết toán vốn thanh toán nói trên vào quyết toán công trình, hạng mục công trình hoàn thành và tổng hợp vào quyết toán ngân sách năm 1999 của Bộ, địa phương.

3. Cục, Chi cục Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo cấp vốn thanh toán kịp thời, đúng chế độ Nhà nước quy định và tổng hợp số vốn đã cấp phát thanh toán khối lượng vượt kế hoạch nói trên vào báo cáo quyết toán vốn đầu tư năm 1999 (theo mẫu quyết toán của Tổng cục Đầu tư phát triển quy định).

Vào ngày 5/7/1999, Cục, Chi cục Đầu tư phát triển báo cáo tình hình cấp vốn thanh toán khối lượng vượt kế hoạch gửi Tổng cục Đầu tư phát triển để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ (theo mẫu đính kèm).

4- Cơ quan thuế (Tổng cục thuế, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có trách nhiệm phối hợp và cung cấp số nợ thuế của các nhà thầu cho cơ quan Đầu tư phát triển, đôn đốc các nhà thầu nộp tiền thuế còn nợ kịp thời vào NSNN.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Thông tư này được áp dụng cho việc thanh toán khối lượng XDCB vượt kế hoạch năm 1996 - 1997 theo Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 23/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 39/1999/TT-BTC hướng dẫn cấp phát, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản vượt kế hoạch năm 1996-1997 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 39/1999/TT-BTC Ngày ban hành 13/04/1999
Ngày có hiệu lực 13/04/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 39/1999/TT-BTC hướng dẫn cấp phát, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản vượt kế hoạch năm 1996-1997 do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close